Bachelor i forretningsjus og økonomi

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Ingvild Schiøll Ericson
Kandidatprofil

En kandidat fra bachelorstudiet i forretningsjus og økonomi har gjennom studiet fått en helhetlig forståelse av virksomheter i ulike bransjer og kan avveie økonomiske og strategiske hensyn mot forretningsjuridiske vurderinger. 

Kandidaten har opparbeidet grunnleggende kunnskaper innen forretningsjuridiske fag og har god innsikt i den bedriftsøkonomiske tankegangen. De kan anvende den juridiske metode og har god oversikt over sentrale felter innen forretningsjus, så som kontraktsrett, selskapsrett, pengekravsrett, verdipapirrett, arbeidsrett og konkurranserett.

Kandidaten har i tillegg utviklet evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De kan identifisere og analysere juridiske problemer i lys av kommersielle og økonomiske hensyn som tas i en virksomhet.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper innen forretningsjuridiske og økonomiskadministrative fag. De skal få god innsikt i bedriftsøkonomisk tankegang og vite hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og som grunnlag for beslutninger.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om strategisk ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. De skal kjenne den juridiske metode og ha en god oversikt over sentrale felter innen forretningsjus, så som kontraktsrett, selskapsrett, pengekravsrett, verdipapirrett, arbeidsrett og konkurranserett.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne identifisere juridiske problemer og være i stand til å analysere spørsmål gjennom en vurdering av faktum og rettskildefaktorer. Studentene skal kunne vurdere juridiske aspekter i lys av kommersielle og økonomiske hensyn som tas i en virksomhet. Studentene skal kunne redegjøre for virksomhetens rettslige stilling og sette denne inn i en større juridisk og økonomisk sammenheng.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske 118 prinsipper. Dette innebærer at studentene skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres.

Studiemodeller
Bachelor i forretningsjus og økonomi
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester. 

KursCourse type2017 Høst2018 Vår2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
X7.5
 
Kurset MET 2910 Matematikk for økonomer undervises over to semestre
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
15
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
15
Valgkurs 2
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 3
7.5
Valgkurs 4
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Mandag, september 26, 2016