ORG 3600 Organisasjonsteori

ORG 3600 Organisasjonsteori

Kurskode: 
ORG 3600
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øivind Hagen
Kursnavn på engelsk: 
Organization Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Menneskets unike evne til samarbeid og organisering skiller oss fra andre arter. Moderne organisasjoner har gitt oss banebrytende teknologisk utvikling, materiell velstand, velferdsstater og utdanning i alle lag av befolkningen. Samtidig er også skyggesidene ved organisasjonssamfunnet i form av miljøutfordringer og etiske dilemma blitt tydeligere. Nye forventninger til organisasjoner blir spesielt tydelige i lys av utviklingstrekk som globalisering og økonomisk liberalisering, ekspressivitet og merkevarefokus, sustainability, digitalisering, og global pandemi.

Hensikten med dette kurset er å forstå organisasjoners unike rolle i samfunnet, hvordan de fungerer og hvordan de kan møte nye utfordringer sentrale utviklingstrender gir dem.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til sentral organisasjonsteori.
 • Kjenne til hva som kjennetegner organisasjonsteoriens ulike historiske perioder.
 • Ha opparbeidet seg kunnskap om organisasjoners sentrale rolle i samfunnet.
 • Kjenne til hvordan organisasjoner tar opp i seg og gjenspeiler verdier i samfunnet.
 • Kjenne til organisasjoners rolle som instrument for både endring og stabilitet i samfunnet.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for hvilke utfordringer sentrale utviklingstrender gir dagens organisasjoner.
 • Redegjøre for sammenhengen mellom ulike utviklingstrender.
 • Anvende organisasjonsteori for å tilpasse organisasjoner til dagens utfordringer.
 • Delta i diskusjoner om organisasjoners rolle i- og bidrag til samfunnet.
 • Reflektere kritisk over organisasjoners evner til samtidig på den side å produsere velstand og på den andre siden skape miljøproblemer og etiske dilemmaer.
Generell kompetanse
 • Utvikle evne til å se organisasjoners rolle i samfunnet i et historisk og globalt perspektiv.
 • Utvikle bevissthet om hvordan organisasjoner kan og bør bidra til den overordnede samfunnsutviklingen.
 • Utvikle bevissthet om sammenhengen mellom sentrale utviklingstrender som økonomisk globalisering/liberalisering, ekspressivitet, sustainability, digitalisering og global pandemi.
 • Utvikle bevissthet om organisasjoner som en endringskraft for en overordnet samfunnsutvikling.
Kursets innhold
 1. Organisasjonsteoriens historikk
 2. Organisasjonsteoriens sentrale teoriretninger
 3. Organisasjonsteorien i lys av sentrale trender:
  • Globalisering og økonomisk liberalisering
  • Ekspressivitet og merkevaretenking
  • Sustainability
  • Digitalisering
  • Global pandemi
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger på hovedtemaene og de fem sentrale utviklingstrekkene. I tillegg kjøres det webinar/kortere forelesningsøkter på ulike sider ved prosjektoppgave-prosessen. Til slutt gjennomføres workshops og veiledningsaktiviteter for kvalitetssikring av studentenes prosjektoppgavearbeid.

Eksamen består av prosjektoppgave (65%) og multiple choice (35%).

Studenten får tilbud om å skrive et abstract/en kort prosjektskisse på oppgaven som de får tilbakemelding på. Dette som en del av kvalitetssikringen av prosjektoppgavearbeidet. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Omfanget på pensum er noe i underkant av øvre grense. Litteraturen introduserer de fem utviklingstrendene, men går i begrenset grad i dybden på dem. I prosjektoppgaven forventes det at studenten/e selv søker og anvender litteratur som utdyper trenden/e, og relaterer dette til caseorganisasjon og problemstilling for oppgaven. I tilleggspensum er det noen forslag til litteratur som utdyper hver av de fem trendene.  

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Psykologi, Organisasjon og Ledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig Studenten får tilbud om å skrive et abstract/en kort prosjektskisse på oppgaven som de får tilbakemelding på. Informasjon om dette blir gitt på forelesning og itslearning.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Studenten får tilbud om å skrive et abstract/en kort prosjektskisse på oppgaven som de får tilbakemelding på. Informasjon om dette blir gitt på forelesning og itslearning.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
65
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Semesteroppgave skal være på maksimum 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og attachement. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene. Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ORG 36001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
35
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Multiple choice test hvor studenten vil testes i kursets pensumlitteratur. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ORG 36002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
20 Time(r)
Forelesninger på kurset hovedtema.
Webinar
10 Time(r)
Korte forelesningsøkter/webinar på ulike tema knyttet til prosjektoppgaveskriving.
Seminargrupper
10 Time(r)
Presentasjoner fra studentene av prosjektoppgaven og idedugnad/veiledning på prosjektoppgaven.
Innlevering(er)
80 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave
Eksamen
20 Time(r)
Flervalgseksamen og forberedelse til denne.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.