Bachelor i økonomi og forretningsjus

Bachelorstudiet i forretningsjus

Bachelorstudiet i forretningsjus tar sikte på å utvikle kandidatene til å bli faglig sterke i bedriftsøkonomi og i juridiske disipliner av betydning for forretningsvirksomhet. Studiet integrerer bedriftsøkonomi og jus i langt større grad enn tradisjonell økonomisk og juridisk utdanning. Personer med juridisk og økonomisk kompetanse vil blant annet kunne gå inn i økonomi-, personal-, logistikk- og markedsfunksjoner.

Mål En Bachelor i forretningsjus skal kunne vurdere både økonomiske og juridiske konsekvenser av de beslutninger som treffes i forretningsvirksomhet. Både i offentlig og privat virksomhet er slik kompetanse viktig i en rekke sammenhenger; ved kjøp og salg av varer og tjenester, kontraktsforhandlinger, personalsaker, bedrifters skatte- og avgiftsoppgjør, samt ved omorganisering av næringsvirksomhet.

Gjennomføring Bachelorstudiet i forretningsjus er et heltidsstudium over tre år. Første studieår (grunnfag bedriftsøkonomi) kan gjennomføres ved alle høyskolene tilsluttet Handelshøyskolen BI. Andre og tredje studieår gjennomføres ved BI Oslo.

Ca. 2/3 av studiets andre og tredje år er forbeholdt juridiske fag. Det gis forelesninger i de enkelte delemner, som etterfølges av seminartimer. I seminartimene gjennomgås emnene mer detaljert, og det blir lagt vekt på diskusjon og gjennomgang av praktiske eksempler og oppgaver. Både forelesninger og seminartimer forutsetter egenstudier.

I de økonomsiske og administrative fagene skal studentene tilegne seg den nødvendige kunnskapen gjennom forelesninger, gruppearbeid og egenstudier.

Studiets andre og tredje studieår er integrert, dvs. at begge årene må gjennomføres for å få tildelt tittelen Bachelor i Forretningsjus. 1. studieår

Som nevnt består 1. studieår av grunnfag i bedriftsøkonomi. Dette kan gjennomføres på heltid ved alle BI's høyskoler. Alternativt finnes det også deltidstilbud ved enkelte av våre høyskoler samt fjernundervisning. Første studieår har et betydelig innslag av bedriftsøkonomiske og administrative fag. Noen av fagene er avsluttende, mens andre er ment å gi studentene basiskunnskap for videre studier. 2. studieår Andre studieår har et betydelig innslag av JUS-relaterte fag men også noen bedriftsøkonomiske fag. Av juridiske emner inngår bl.a. annet;

 • Innføring i rettssystemet, herunder forfatningsrett og juridisk metode
 • Rettsøkonomi
 • Norge og det internasjonale samfunn
 • Avtaleinngåelse
 • Generell selskapsrett
 • Kjøpsrett
 • Verdipapirlovgivning/børsrett
 • Miljørett

Studiets andre år gjennomføres kun som heltidsstudium over to semestre ved BI Oslo.

3. studieår Studiets tredje har også stor vekt på juridiske emner, og dekke bl.a;

 • Pengekravsrett
 • Panterett
 • Arbeidskontrakten
 • Kjøpsrett
 • Internasjonal skatterett og ligningsforvaltningsrett
 • Konkurranse og markedsrett
 • Økonomisk kriminalitet

Studiets tredje år gjennomføres kun som heltidsstudium over to semestre ved BI Oslo.

Forbehold BI tar forbehold om endringer i normalstudieplanen og kursbeskrivelsene.

Tilbake

Bachelorstudiet i forretningsjus (1.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Grunnfag i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.

Normalstudieplan for Grunnfag i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
HIS 9710 6 Markedsøkonomiens utvikling X
MET 9100 6 Matematikk for økonomer X
MRK 8614 6 Markedsføringsledelse X
BØK 2305 18 Regnskap og bedriftsøkonomi X X
JUR 9755 6 Forretningsjus X
MET 8006 6 Statistikk X
ORG 9601 6 Organisasjonspsykologi og ledelse X
SØK 8400 6 Makroøkonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i forretningsjus (2. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Bachelorstudiet i forretningsjus er Grunnfag i bedriftsøkonomi

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i forretningsjus, 2. år - heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
BØK 9805 6 Årsregnskap og skatt X
JUR 2300 18 JUS I X
SØK 9354 6 Mikroøkonomi X
BØK 2302 6 Operativ økonomistyring X
JUR 2301 18 JUS II X
JUR 9807 6 Avgiftsrett X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i forretningsjus (3. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Bachelorstudiet i forretningsjus er Grunnfag i bedriftsøkonomi

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i forretningsjus, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
BØK 9931 6 Strategisk økonomistyring X
JUR 2132 18 Kontraktsrett X
BØK 9432 6 Finansiell styring X
JUR 9808 6 Skatterett X
MAD 2023 6 Innkjøp og forhandlinger X
JUR 2131 18 Offentlig kontroll og sanksjoner X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake