Bachelor i økonomi og forretningsjus

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus

Studiet tar sikte på å utvikle kandidatene til å bli faglig sterke i bedriftsøkonomi - og i juridiske disipliner av betydning for forretningsvirksomhet. Studiet integrerer bedriftsøkonomi og jus i langt større grad enn tradisjonell økonomisk og juridisk utdanning.

Personer med juridisk og økonomisk kompetanse vil blant annet kunne gå inn i økonomi-, personal- og markedsfunksjoner. Her finnes det mange ulike jobber og problemstillinger som krever mange av de fagkombinasjoner og egenskapene som du utvikler i løpet av dette studiet.

Mål En Diplomøkonom i forretningsjus skal kunne vurdere både økonomiske og juridiske konsekvenser av de beslutninger som treffes i forretningsvirksomhet. Både i offentlig og privat virksomhet er slik kompetanse viktig i en rekke sammenhenger; i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kjøp og salg av varer og tjenester, personalsaker, bedrifters skatte- og avgiftsoppgjør, samt ved omorganisering av næringsvirksomhet.

Gjennomføring Diplomøkonomstudiet i forretningsjus er et heltidsstudium over tre år. Omtrent 2/3 av studiets andre og tredje år er forbeholdt juridiske emner. Økonomiske fag undervises som de tilsvarende fagene på Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon – gjennom forelesninger, gruppearbeid og egenstudier skal studentene tilegne seg de nødvendige kunnskapene.

De juridiske fagene krever en noe annerledes tilnærming. I tillegg til forelesninger og egenstudier, legges det vekt på ulike studieaktiviteter, bruk av oppslagsverk og seminartimer. Forelesningene i hvert delemne etterfølges av seminartimer. I seminartimene gjennomgås fagområdene mer detaljert, og det blir lagt vekt på diskusjon og gjennomgang av praktiske eksempler og oppgaver. Dette gir studentene forutsetninger for å arbeide videre med stoffet i kollokviegrupper.

Studiets andre og tredje studieår er integrert, med dette menes at begge årene må tas i tillegg til første studieår for å få tildelt tittel. 1. studieår I første studieår kan man velge mellom grunnfag i bedriftsøkonomi eller grunnfag i markedsøkonomi. Kandidater med grunnfag i markedsøkonomi som første studieår, må i andre studieår bytte faget personalledelse med investering og finansiering, samt gjennomføre ett ti timers kurs i matematikk. Studieåret er tilrettelagt over to semestre med avsluttende eksamen for hvert fag.

2. studieår I andre studieår starter spesialiseringen i forretningsjus. Studentene lærer om det norske rettssystemet, selskapsrett og juridisk metode samt økonomistyring og personalledelse. Studieåret er tilrettelagt over to semestre. Eksamenene i jus-fagene er tilrettelagt spesielt. For utfyllende informasjon, se den enkelte kursbeskrivelse. 3. studieår Tredje studieår er i tillegg til juridiske fag, viet økonomistyring, forhandlinger og innkjøp. I løpet av dette studieåret fordyper man seg i kontraktsrett og offentlig kontroll og sanksjoner. Også her er eksamen for jus-fagene spesielt tilrettelagt.

Forbehold BI tar forbehold om endringer i normalstudieplanen og kursbeskrivelsene.

Tilbake

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus (2. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Diplomøkonomstudiet i forretningsjus er Grunnfag i bedriftsøkonomi

Normalstudieplan for Diplomøkonomstudiet i forretningsjus, 2. år - heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
BØK 9805 2 vt. Årsregnskap og skatt 42 C + E3t
JUR 2010 6vt. Rettssystemet og juridisk metode 108 E 5t + E 5t
JUR 9807 2 vt. Avgiftsrett 42 E 3t
BØK 9853 2 vt. Driftsregnskap og budsjettering 42 C + E 5t
ORG 2003 2 vt. Personalledelse 42 E 5t
JUR 2011 6 vt. Selskapsrett 108 E 5t + E 5t

Tilbake

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus (3. år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
BØK 9931 2 vt. Strategisk økonomistyring 36 E 5t
BØK 9432 2 vt. Finansiell styring 36 Fv 3t
JUR 2132 6vt. Kontraktsrett 108 E 5t + E 5t
JUR 9808 2 vt. Skatterett 42 E 3t
MAD 2023 2 vt. Innkjøp og forhandlinger 36 E 3t
JUR 2131 6 vt. Offentlig kontroll og sanksjoner 108 E 5t + E 5t

Tilbake