Bachelor i økonomi og forretningsjus

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus

Studiet tar sikte på å utvikle kandidatene til å bli faglig sterke i bedriftsøkonomi - og i juridiske disipliner av betydning for forretningsvirksomhet. Studiet integrerer bedriftsøkonomi og jus i langt større grad enn tradisjonell økonomisk og juridisk utdanning.

Personer med juridisk og økonomisk kompetanse vil blant annet kunne gå inn i økonomi-, personal- og markedsfunksjoner. Her finnes det mange ulike jobber og problemstillinger som krever mange av de fagkombinasjoner og egenskapene som du utvikler i løpet av dette studiet.

Mål En Diplomøkonom i forretningsjus skal kunne vurdere både økonomiske og juridiske konsekvenser av de beslutninger som treffes i forretningsvirksomhet. Både i offentlig og privat virksomhet er slik kompetanse viktig i en rekke sammenhenger; i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kjøp og salg av varer og tjenester, personalsaker, bedrifters skatte- og avgiftsoppgjør, samt ved omorganisering av næringsvirksomhet.

Gjennomføring Diplomøkonomstudiet i forretningsjus er et heltidsstudium over tre år. Omtrent 2/3 av studiets andre og tredje år er forbeholdt juridiske emner. Økonomiske fag undervises som de tilsvarende fagene på Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon – gjennom forelesninger, gruppearbeid og egenstudier skal studentene tilegne seg de nødvendige kunnskapene.

De juridiske fagene krever en noe annerledes tilnærming. I tillegg til forelesninger og egenstudier, legges det vekt på ulike studieaktiviteter, bruk av oppslagsverk og seminartimer. Forelesningene i hvert delemne etterfølges av seminartimer. I seminartimene gjennomgås fagområdene mer detaljert, og det blir lagt vekt på diskusjon og gjennomgang av praktiske eksempler og oppgaver. Dette gir studentene forutsetninger for å arbeide videre med stoffet i kollokviegrupper.

Studiets andre og tredje studieår er integrert, med dette menes at begge årene må tas i tillegg til første studieår for å få tildelt tittel. 1. studieår I første studieår kan man velge mellom grunnfag i bedriftsøkonomi eller grunnfag i markedsøkonomi. Kandidater med grunnfag i markedsøkonomi som første studieår, må i andre studieår bytte faget personalledelse med investering og finansiering, samt gjennomføre ett ti timers kurs i matematikk. Studieåret er tilrettelagt over to semestre med avsluttende eksamen for hvert fag.

2. studieår I andre studieår starter spesialiseringen i forretningsjus. Studentene lærer om det norske rettssystemet, selskapsrett og juridisk metode samt økonomistyring og personalledelse. Studieåret er tilrettelagt over to semestre. Eksamenene i jus-fagene er tilrettelagt spesielt. For utfyllende informasjon, se den enkelte kursbeskrivelse. 3. studieår Tredje studieår er i tillegg til juridiske fag, viet økonomistyring, forhandlinger og innkjøp. I løpet av dette studieåret fordyper man seg i kontraktsrett og offentlig kontroll og sanksjoner. Også her er eksamen for jus-fagene spesielt tilrettelagt. Tredje studieår gjennomføres for første gang i studieåret 2001/2002.

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus (2. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Diplomøkonomstudiet i forretningsjus er Grunnfag i bedriftsøkonomi eller Grunnfag i markedsøkonomi.

Normalstudieplan for Diplomøkonomstudiet i forretningsjus, 2. år - heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
BØK 9805 2 vt. Årsregnskap og skatt X
JUR 2010 6vt. Rettssystemet og juridisk metode X
JUR 9807 2 vt. Avgiftsrett X
BØK 9853 2 vt. Driftsregnskap og budsjettering X
ORG 2003 2 vt. Personalledelse X
JUR 2011 6 vt. Selskapsrett X

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus (3. år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
BØK 9931 2 vt. Modellering av bedøk. problemstillinger X
BØK 9432 2 vt. Finansiell styring X
JUR 2132 6vt. Kontraktsrett X
JUR 2130 2 vt. Selskapsskatterett X
MAD 2023 2 vt. Innkjøp og forhandlinger X
JUR 2131 6 vt. Offentlig kontroll og sanksjoner X