Økonomi og forreningsjus

Læringsmål for studiet

Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus er et studium med en kombinasjon av økonomiske, adminitrative og juridiske fag. Studiet gir en helhetlig forståelse av virksomheter i ulike bransjer, ved at økonomiske og strategiske hensyn avveies mot forretningsjuridiske vurderinger. Målet med studiet er å bidra til at studentene etter endt studium innehar kunnskaper om de sentrale rettslige rammene i næringslivet som vil være avgjørende for om en virksomhet kan etableres og overleve, uavhengig av bransje.

KunnskapsmålStudentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper innen forretningsjuridiske og økonomiskadministrative fag. De skal få god innsikt i bedriftsøkonomisk tankegang og vite hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og som grunnlag for beslutninger. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om strategisk ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. De skal kjenne den juridiske metode og ha en god oversikt over sentrale felter innen forretningsjus, så som kontraktsrett, selskapsrett, pengekravsrett, verdipapirrett, arbeidsrett og konkurranserett. Studentene skal også kjenne til samspillet mellom jus og økonomi, gjennom det rettsøkonomiske fagfeltet.

FerdighetsmålStudentene skal kunne identifisere juridiske problemer og være i stand til å analysere spørsmål gjennom en vurdering av faktum og rettskildefaktorer. Studentene skal kunne vurdere juridiske aspekter i lys av kommersielle og økonomiske hensyn som tas i en virksomhet. Studentene skal kunne redegjøre for virksomhetens rettslige stilling og sette denne inn i en større juridisk og økonomisk sammenheng. 

HoldningsmålStudentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres.

 

Last Modified: 07.03.2019 08:05