Bachelor i økonomi og forretningsjus

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus

Studiet tar sikte på å utvikle kandidatene til å bli faglig sterke i bedriftsøkonomi - og i juridiske disipliner av betydning for forretningsvirksomhet. Studiet integrerer bedriftsøkonomi og jus i langt større grad enn tradisjonell økonomisk og juridisk utdanning.

Personer med juridisk og økonomisk kompetanse vil blant annet kunne gå inn i økonomi-, personal- og markedsfunksjoner. Her finnes det mange ulike jobber og problemstillinger som krever mange av de fagkombinasjoner og egenskapene som du utvikler i løpet av dette studiet.

Mål En Diplomøkonom i forretningsjus skal kunne vurdere både økonomiske og juridiske konsekvenser av de beslutninger som treffes i forretningsvirksomhet. Både i offentlig og privat virksomhet er slik kompetanse viktig i en rekke sammenhenger; i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kjøp og salg av varer og tjenester, personalsaker, bedrifters skatte- og avgiftsoppgjør, samt ved omorganisering av næringsvirksomhet.

Gjennomføring Diplomøkonomstudiet i forretningsjus er et heltidsstudium over tre år. Omtrent 2/3 av studiets andre og tredje år er forbeholdt juridiske emner. Økonomiske fag undervises som de tilsvarende fagene på Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon – gjennom forelesninger, gruppearbeid og egenstudier skal studentene tilegne seg de nødvendige kunnskapene.

De juridiske fagene krever en noen annerledes tilnærming. I tillegg til forelesninger og egenstudier legges det vekt på ulike studieaktiviteter, bruk av oppslagsverk og seminartimer. Forelesningene i hvert delemne etterfølges av seminartimer. I seminartimene gjennomgås fagområdene mer detaljert, og det blir lagt vekt på diskusjon og gjennomgang av praktiske eksempler og oppgaver. Dette gir studentene forutsetninger for å arbeide videre med stoffet i kollokviegrupper.

Studiets andre og tredje studieår er integrert, med dette menes at begge årene må tas i tillegg til første studieår for å få tildelt tittel. 1. studieår I første studieår kan man velge mellom Grunnfag i bedriftsøkonomi eller Grunnfag i markedsøkonomi. Kandidater med Grunnfag i markedsøkonomi som første studieår, må i andre studieår bytte faget personalledelse med investering og finansiering, samt gjennomføre ett ti timers kurs i matematikk. Studieåret er tilrettelagt over to semestre med avsluttende eksamen for hvert fag.

2. studieår I andre studieår starter spesialiseringen i forretningsjus. Studentene lærer om det norske rettssystemet, selskapsrett og juridisk metode samt økonomistyring og personalledelse. Studieåret er tilrettelagt over to semestre. Eksamenene i jus-fagene er tilrettelagt spesielt. For utfyllende informasjon, se den enkelte kursbeskrivelse. 3. studieår Tredje studieår er i tillegg til juridiske fag, viet økonomistyring, forhandlinger og innkjøp. I løpet av dette studieåret fordyper man seg i kontraktsrett og offentlig kontroll og sanksjoner. Også her er eksamen for jus-fagene spesielt tilrettelagt. Tredje studieår gjennomføres for første gang i studieåret 2001/2002.

Diplomøkonomstudiet i forretningsjus (2. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Diplomøkonomstudiet i forretningsjus er Grunnfag i bedriftsøkonomi eller Grunnfag i markedsøkonomi. 3. år på Diplomøkonomstudiet i forretningsjus 3. år kan først påbegynnes høsten 2001.

Normalstudieplan for Diplomøkonomstudiet i forretningsjus, 2. år - heltid over to semestre

Kurskode Kursbetegnelse Vekttall 1. sem. 2. sem.
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 2 42 C + E 3t
JUR 2010 Rettssystemet og juridisk metode* 6 108 E 5t + E 5t
ORG 2003 Personalledelse 2 42 F
JUR 2011 Selskapsrett** 6 108 E 6t + E 6t
JUR 9807 Avgiftsrett 2 42 E 3t
BØK 9853 Driftsregnskap og budsjettering 2 42 E 5t
SUM 20

*Kurset JUR 2010 Rettssystemet og juridisk metode er delt opp i 5 delkurs: Delkurs 1: Innføring i rettssystemet, herunder forfatnings- og forvaltningsrett: 8 t. forelesninger, 10 t. seminarer Delkurs 2: Juridisk metode: 16 t. forelesninger, 20 t. seminarer Delkurs 3: Rettsøkonomi: 8 t. forelesninger, 10 t. seminarer Delkurs 4: Norge og det internasjonale samfunn: 8 t. forelesninger, 10 t. seminarer Delkurs 5: Rettslige sanksjoner og konfliktløsning: 8 t. forelesninger, 10 t. seminarer Det avholdes to 5-timers eksamener som er felles for alle 5 delkursene.

**Kurset JUR 2011 Selskapsrett er delt opp i 4 delkurs: Delkurs 1: Generell selskapsrett, herunder konkurs i selskapsforhold: 16 t. forelesninger, 20 t. seminarer Delkurs 2: Avtaleinngåelse og kontraktsbrudd: 16 t. forlesninger, 20 t. seminarer Delkurs 3: Verdipapirlovgivning/børsrett: 8 t. forelesninger, 10 t. seminarer Delkurs 4: Etableringskontroll, offentlig styring og støtteordninger, herunder miljørett: 8 t. forelesninger, 10 t. seminarer Det avholdes to 6-timers eksamener som er felles for alle 4 delkursene.