MRK 3512 Bærekraftig markedsføring

MRK 3512 Bærekraftig markedsføring

Kurskode: 
MRK 3512
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

FNs bærekraftsmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor er endret. Krav til grønn vekst og økt fokus på bærekraftige produkter og tjeneste påvirker forretningsmodeller, kommunikasjons- og markedsføringsstrategi. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Det stiller nye krav til markedsføring som må bidra til å hjelpe forbruker i det grønne skiftet, ved å informere, veilede og påvirke oss til å ta flere bærekraftige valg.  

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • forstå hvordan bærekraftperspektivet griper inn i alle bransjer og sektorer
 • ha opparbeidet seg kunnskap om merkeposisjonering i det grønne taktskiftet for å utløse gevinster og få konkurransefortrinn
 • ha tilegnet seg kunnskap om hvordan kommunisere og markedsføre bærekraftige selskaper, produkter og tjenester
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne redegjøre for hvordan FNs prinsipper for næringslivets samfunnsansvar endrer premisser for forretningsdrift og forretningsmodellinnovasjon
 • bidra i utviklingen av kommunikasjon- og markedsføringsstrategi for å synliggjøre bærekraft i nye markeder og kanaler
 • kunne produsere verdibasert innhold for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha innsikt og kunne reflektere over FNs bærekraftsmål og hvordan næringslivet kan og må ta en ledende rolle for å løse felles utfordringer  
 • kommunisere og diskutere relevante faglige problemstillinger og åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i markedsføringen for å få gjennomslag for sine budskap
Kursets innhold
 • Globale utfordringer, trender og drivkrefter 
 • FNs Bærekraftsmål - hva betyr de for næringslivet?
 • Bærekraftige forretningsmodeller og Grønn strategi
 • Teknologiens rolle i bærekraftig markedsføring
 • Segmentering og markedsutvikling for bærekraftig forbruk
 • Bærekraft og merkeposisjonering
 • Markedsføring i det grønne skifte 
 • Klimakommunikasjon - barrierer og løsninger 
 • Budskapsutvikling for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
 • Mediestrategi - kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk
 • Etiske problemstillinger 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og enkelte videoforelesninger og frivillige eksamensrelevante refleksjonsoppgaver som studentene oppfordres til å jobbe med gjennom kurset.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studentene har MRK 3414 Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren i kurset.
Eksamenskode: 
MRK 35121
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
12 økter a 3 timer
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
128 Time(r)
Inkludert videoforelesninger, webinarer, caseoppgaver og arbeid med eksamensoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.