Bachelor i markedsføringsledelse

Bachelor i markedsføringsledelse

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Enkelte av bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i markedsføringsledelse
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Jon Bingen Sande
Kandidatprofil

Bachelor i markedsføringsledelse har som mål å utdanne de beste markedsførerne til å lykkes i et moderne arbeidsliv som er internasjonalt, digitalisert og i stadig endring. Ferdig kandidater fra dette programmet vil kunne får ansvar for å stimulere etterspørselen etter sin bedrift eller organisasjons varer og tjenester, i både forbrukermarkeder og bedriftsmarkeder, online og off-line. Gjennom studiet får studentene kunnskap og teoretiske og praktiske ferdigheter om markedsplanlegging, branding, produktutvikling, salg, innovasjon, markedsanalyse, distribusjon, forbrukeratferd og markedskommunikasjon, for å nevne noe. Studentene får også en god balast innenfor ulike metode- og bedriftsøkonomiske fag. Studentene kan videre velge blant en rekke ulike valgkurs og fordypninger som for eksempel digital markedsføring, branding, salg og prosjektledelse.

Å kunne kommunisere verbalt og skriftlig, samt å være analytisk er viktige ferdigheter for bachelorkandidater i markedsføringsledelse. I dette studiet opparbeides slike ferdigheter gjennom en kombinasjon av klasseromsundervisning, pensumlitteratur, caseløsning, simuleringsspill, webinarer, podcasts etc.

Studiet gir også rikelig med muligheter for å teste sine kunnskaper og ferdigheter ut i praksis. Studentene kan dra på utveksling til utlandet, gjennomføre internship i en bedrift, være med på internasjonale casekonkurranser, starte egen bedrift, bli learning assistants og involvere seg i en av de mange sosiale eller faglige studentorganisasjonene.

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap analyseres
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter.
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
  • hvordan bedriften treffer markedsorienterte beslutninger
  • ulike målgruppes adferd
  • markedsanalyse
  • bedriftens virkemiddelapparat, slik som salg og kunderelasjoner, serviceledelse og innovasjon, moderne digitale kommunikasjonsformer, distribusjon, prisstrategi og merkevareledelse
 • har grunnleggende kunnskap i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
 • kjenner til markedsføringsfagets historie, praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere informasjon
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
  • utvikle en markedsplan
  • utarbeide en kommunikasjonsplan
  • designe og gjennomføre markedsundersøkelse
  • utvikle hypoteser og teste disse
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere konsekvenser av beslutninger
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning herunder
  • etikk i markedskommunikasjon
  • bruk av person – og kundedata
  • markedsføring rettet mot sårbare grupper
  • effekter på miljøet
 • kan arbeide i internasjonale miljøer herunder
  • språkbeherskelse
  • sensitivitet overfor ulike kulturer
 • kan samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
 • kjenne til og/eller beherske verktøy for e-mail markedsføring, søkemotoroptimalisering, markedsføring i sosiale medier og mobilmarkedsføring
 • har innsikt i markedsrett

 

Studiemodeller
Bachelor i markedsføringsledelse
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 3., 5. og 6. semester. Det er mulig å søke om Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

KursCourse type2020 Høst2021 Vår2021 Høst2022 Vår2022 Høst2023 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 2 og 3, Internship, Utveksling
15
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Valgkurs 4
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 25, 2019