Bachelor i markedsføringsledelse

Bachelor i markedsføringsledelse

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Enkelte av bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i markedsføringsledelse
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Even Johan Lanseng
Kandidatprofil

I programmet bachelor i markedsføringsledelse er målsettingen å utdanne profesjonelle markedsførere til et moderne, internasjonalt og digitalisert arbeidsliv. Markedsførere har hovedansvaret for å stimulere markedets etterspørsel etter en virksomhets varer og tjenester i både forbrukermarkeder og bedriftsmarkeder. Studiet gir studentene kunnskap og teoretiske og praktiske ferdigheter innenfor markedsplanlegging, salg og styring av kunderelasjoner, markedsanalyser, distribusjon, forbrukeratferd, og markedskommunikasjon, for å nevne noe. Studentene får også en en god balast innenfor ulike metode- og bedriftsøkonomiske fag. Kunnskapen og ferdighetene studentene får innebærer blant annet at de har en balast som vil fungere i et arbeidsliv hvor bedrifter stadig omstilles, bransjer glir over i hverandre, nye forretningsmodeller dukker opp, og gamle forsvinner.

Kunnskapen og ferdighetene opparbeides gjennom en kombinasjon av pensumlitteratur, caseløsning simuleringsspill, internship, internasjonal utveksling, presentasjoner og gruppearbeid.

Kunnskapsmål

Det overordnede mål er at studentene utvikler grunnkompetanse i alle kjerneområder i markedsføring og tilstøtende økonomisk-administrative fagområder som er relevante for markedsførere. For å fatte markedsorienterte beslutninger skal studentene etablere kunnskap om hva som styrer atferden til forskjellige målgrupper støttet av gode kunnskaper innen ulike former for markedsanalyse. Ut i fra kunnskap om markedsaktører og analyse av disse skal studenten bygge en plattform av kunnskap knyttet til bedriftens virkemiddelapparat. Eksempler på dette er kunnskap innen salg og kunderelasjoner, serviceledelse og innovasjon, moderne kommunikasjonsformer, distribusjon, prisstrategi og merkevareledelse.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne gjennomføre alle steg i en markedsundersøkelsesprosess for å gi gode grunnlag for virkemiddelbeslutninger i bedrifts- og/eller forbrukermarkedet. De skal kunne bruke markedsinformasjon for å identifisere og prioritere hvilke aktiviteter bedriften skal iverksette, og kunne prioritere målgrupper. Ulike virksomheter har ulikt virkemiddelapparat avhengig av markedet de jobber i, men studentene skal ha grunnleggende ferdigheter knyttet til å utvikle kommunikasjons-, salgs-, distribusjons-, -merkevare- og prisstrategier, samt å kunne kommunisere dette til virksomhetens ulike interessentgrupper.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer de møter i arbeidet, vurdere etiske konsekvenser og legge avgjørende vekt på rederlighet og etisk forsvarlige valg, samt utvikle en generell holdning til sin yrkesutøvelse preget av profesjonalitet og etterrettelighet.

Studiemodeller
Bachelor i markedsføringsledelse
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 2 og 3), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

I stedet for fordypning kan man velge å ta 2 valgkurs i høstsemesteret, og deretter skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret, BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring. Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for fordypning/valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

KursCourse type2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 2
7.5
Valgkurs 3
7.5
Valgkurs 4
7.5
Programkurs
7.5
Bacheloroppgave
15
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 28, 2017