Bachelorstudiet i markedsføring

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse er et 3-årig heltidsstudium.

Studiet er på mellomledernivå med fokus på markedsføring og skal gi kunnskaper som er nødvendige for å kunne ta stilling til strategiske og taktiske beslutninger. Pensum og det pedagogiske opplegg er basert på et markedsorientert og humanistisk ledelsesperspektiv. I studiet står beslutningstaking sentralt, og studentene gjøres kjent med komplekse beslutningssituasjoner der markedsmessige, økonomiske og etiske hensyn skal balanseres.

Mål Studiet tar sikte på å:

  • Gi økte kunnskaper og ferdigheter innen markedsføring og tilgrensende områder
  • Gi forståelse for bedrift og samfunn, herunder offentlig forvaltning og interesseorganisasjoner, og konsekvenser som økte krav til markedsorientering medfører
  • Utvikle evne til å anvende teori og modeller på praktiske problemstillinger

Pedagogisk opplegg Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse er et arbeidsintensivt studium som stiller betydelige krav til studentene. Studiet forutsetter stor egeninnsats gjennom selvstudier og kollokvier. Studiet preges av problemorientert arbeid. Undervisningen holdes i seminar- og forelesningsform, supplert med en del gruppearbeid.

Studiets oppbygning Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse består av grunnfag i markedsøkonomi, grunnfag i markedsføring og ledelse, samt tredje studieår bestående av obligatoriske kurs i samme spesialisering som er valgt det 2. året samt diplomoppgave.

1. år

  • Grunnfag i markedsøkonomi: (se normalstudieplanen)

2. år

  • Grunnfag i markedsføring og ledelse (se normalstudieplanen)

3. år

  • Diplommarkedsfører i Markedsføring og ledelse (se normalstudieplanen)

Opptaksvilkår SeStudiereglement ved Handelshøyskolen BI.

Tilbake

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (1. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Grunnfag i markedsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i markedsføring.

Normalstudieplan for Grunnfag i markedsøkonomi – heltid over to semestre NMH

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
JUR 1030 6 Markedsrett X
MET 8006 6 Statistikk X
MRK 8614 6 Markedsføringsledelse X
MRK 9710 6 Medier og kommunikasjon X
ORG 9601 6 Organisasjonspsyk. og ledelse X
BØK 2301 12 Grunnleggende Bedriftsøkonomisk analyse I X
HIS 9710 6 Markedsøkonomiens utvikling X
MRK 2280 6 Forbrukeratferd X
SØK 8400 6 Makroøkonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (2. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Grunnfag i markedsføring og ledelse utgjør: 2. år på Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år på Markedskandidatstudiet og 2. år på Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring.

Normalstudieplan for Grunnfag i markedsføring og ledelse - ettårig heltidsstudium:

OBS! Lokale varianter av kursplanen kan forekomme. Kontakt ditt studiested for nærmere informasjon.

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
MAD 2114 6 Logistikk X
MET 2360 6 Metode og dataanalyse X
MRK 9831 6 Markedskommunikasjon X
MRK 2302 6 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet X
SPÅ* 12 Interkulturell kommunikasjon X X
INF 9650 6 Informasjonsledelse X
MRK 9801 6 Markedsføringskanaler X
MRK 9900 6 Markedsføring på bedriftsmarkedet X
ORG 9853 6 Organisasjonsteori X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

OBS! Studenter som skal utenlands i løpet av sitt studium, kan velge å bytte ut ORG 9853 Organisasjonsteori (6 studiepoeng) med MRK 9833 Internasjonal markedsføring (9 studiepoeng). Dersom denne ordningen velges vil studenten få til sammen 63 studiepoeng i sitt 2. studieår.

SPÅ*

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
SPÅ 9856-57 6 Intercult. Comm. In English, skriftlig X
SPÅ 9856-57 6 Intercult. Comm. In English, muntlig X
SPÅ 9858-59 6 Int. kommunikasjon i tysk, skriftlig X
SPÅ 9858-59 6 Int. kommunikasjon i tysk, muntlig X
SPÅ 9860-61 6 Int. kommunikasjon i fransk, skriftlig X
SPÅ 9860-61 6 Int. kommunikasjon i fransk, muntlig X
SPÅ 9865-66 6 Int. kommunikasjon i spansk, skriftlig X
SPÅ 9865-66 6 Int. kommunikasjon i spansk, muntlig X

Tilbake

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (3. år) - modul (NMH)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med modulundervisning, også kalt normert studietid.

Utgjør 3. år på Bachelorstudiet i markedsføring når man har valgt Grunnfag i markedsføring og ledelse 2. år.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (3. år) - modul (NMH)

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
MRK 9900 6 Markedsføring på bedriftsmarkedet X
MRK 9910 9 Account Management og personlig salg X
MRK 9960 6 Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid X
ORG 9980 6 Organizational and Managerial Communication X
MRK 1300 6 Internasjonale forhandlinger X
MRK 9920 12 Markedsplanlegging og strategi X
MRK 9950 15 Diplomoppgave X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (3. år) heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Utgjør 3. år på Bachelorstudiet i markedsføring når man har valgt Grunnfag i markedsføring og internasjonalisering 2. år.

Normalstudieplan ettårig heltidsstudium – NMH og for Høyskolene med retningsspesifikk spesialisering:

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
MRK 9900 6 Markedsføring på bedriftsmarkedet X
MRK 9910 9 Account Management og personlig salg X
MRK 9960 6 Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid X
ORG 9980 6 Organizational and Managerial Communication X
MRK 1300 6 Internasjonale forhandlinger X
MRK 9920 12 Markedsplanlegging og strategi X
MRK 9950 15 Diplomoppgave X

Normalstudieplan ettårig heltidsstudium - Høyskolene med spesialisering fra Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon:

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
MRK 9960 6 Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid X
ORG 9980 6 Organizational and Managerial Comm. X
MRK 9900 6 Markedsføring på bedriftsmarkedet X
DST* 30 Spesialisering X X
MRK 9920 12 Markedsplanlegging og strategi X

* Spesialiseringer studieåret 2003/2004: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer. Samtlige av spesialiseringene gjennomføres med en diplomoppgave på 5 vekttall. Se forøvrig den enkelte kursbeskrivelse for nærmere informasjon om gjennomføring og eksamen.

Studiepoeng* Kursnavn
30 Spesialiseringi Bedriftsutvikling
30 Spesialisering i Logistikkledelse - Supply Chain Management
30 Spesialisering i Menneskelig ressursforvaltning
30 Spesialisering i Prosjektledelse

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.

Tilbake