Markedsføringsledelse

Læringsmål for studiet

Markedsførere har hovedansvaret for å stimulere markedets etterspørsel etter en virksomhets varer og tjenester i både forbrukermarkeder (B2C) og bedriftsmarkeder (B2B). Markedsførernes oppgaver er blitt mer utfordrende og viktige etter at digitale kanaler har åpnet opp for nye kommunikasjonsmuligheter og nye markedsplasser. Samtidig er kontinuerlig interaksjon med kunder, konkurrenter, leverandører og andre interessenter blitt avgjørende for å skape og dele verdier for virksomheten. Kort sagt er markedsførernes virkelighet endret, tradisjonelle grenser hvisket ut, og verktøyene man benytter i markedsføringen er blitt mer varierte og sofistikerte.

Gjennom programkursenes innhold skal studenten utvikle kunnskaper og ferdigheter som er direkte anvendbare i arbeidslivet. Konkret betyr dette at etter fullført Bachelor i Markedsføringsledelse skal studenten ha utviklet kunnskaper og ferdigheter for ulike markedsføringsstillinger i private bedrifter i B2B og B2C markeder, for eksempel innen utvikling av produkt og servicemerker, salg og selgerstyring, markedsanalyser, distribusjon og markedskommunikasjon for å nevne noe. Samfunnet er i rask utvikling, og markedsførere finner jobber i så vel tradisjonelle som digitale markeder, i privat og offentlig sektor. Gjennom valg av fordypninger på programmets 3.år, skal studentene utvikle spesielt gode kunnskaper og ferdigheter innen et avgrenset område av betydning for markedsførere.

KunnskapsmålDet overordnede mål er at studentene utvikler grunnkompetanse i alle kjerneområder i markedsføring og de tilstøtende økonomisk-administrative fagområder som er relevante i kombinasjon med markedsføring. For å fatte markedsorienterte beslutninger skal studentene etablere kunnskap om hva som styrer atferden til forskjellige målgrupper støttet av gode kunnskaper innen ulike former for markedsanalyse. Ut i fra kunnskap om markedsaktører og analyse av disse skal studenten bygge en plattform av kunnskap knyttet til bedriftens virkemiddelapparat. Eksempler på dette er kunnskap innen profesjonelt salg, forhandlinger, serviceledelse og innovasjon, moderne kommunikasjonsformer, distribusjon, prisstrategi og merkevareledelse.

FerdighetsmålStudentene skal kunne gjennomføre alle steg i en markedsundersøkelsesprosess for å gi gode grunnlag for virkemiddelbeslutninger i bedrifts- og/eller forbrukermarkedet. De skal kunne bruke markedsinformasjon for å identifisere og prioritere hvilke aktiviteter bedriften skal iverksette, og kunne prioritere målgrupper. Ulike virksomheter har ulikt virkemiddelapparat avhengig av markedet de jobber i, men studentene skal ha grunnleggende ferdigheter knyttet til å utvikle kommunikasjons-, salgs-, distribusjons-, -merkevare og prisstrategi, samt innovasjon og serviceledelse.

HoldningsmålStudentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer de møter i arbeidet, vurdere etiske konsekvenser og legge avgjørende vekt på rederlighet og etisk forsvarlige valg, samt utvikle en generell holdning til sin yrkesutøvelse preget av profesjonalitet og etterrettelighet.

Last Modified: 07.03.2019 08:19