Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Deltid
Nett
Associate Dean: 
Christian Andvik
Kandidatprofil

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (øk.adm.) gir kandidaten en unik oversikt over, og innsikt i, alle relevante beslutningsområder for virksomheter med lønnsomhet som hovedmålsetting, både på kort og lang sikt.

Et fellestrekk for de fleste virksomheter er at de har begrenset tilgang på kapital og kompetanse for å oppnå dette hovedmålet. Det er derfor viktig at ressursene utnyttes på en mest mulig kostnadseffektiv måte for å sikre både en lønnsom, ansvarlig, etisk forsvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet.

Hvordan gjøre dette på best mulig måte er selve kjernen i øk.adm.-programmet, som gir kandidaten en grundig innføring i bedriftsøkonomiske, administrative, samfunnsøkonomiske og metodiske fag, samt innsikt og trening i problemstillinger knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Dette gjør at kandidaten gjennom solid forretningsforståelse, kritisk tenkning, tverrfaglighet, digitale og analytiske ferdigheter vil være godt kvalifisert til å kunne løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer.

I tillegg til en historisk nær tilknytning til det private næringsliv, har Handelshøyskolen BI i de senere årene utviklet et bredt og internasjonalt høyt rangert fagmiljø. Dette bidrar til å sikre at vårt studieprogram både er næringslivsrelevant og holder en høy akademisk standard.

Våre bachelorkandidater vil raskt kunne settes i produktivt arbeid innenfor alle relevante fagområder (som regnskap, økonomistyring, finans, organisasjon, strategi og ledelse, samfunnsøkonomi og markedsføring), noe som er en attraktiv egenskap for arbeidsgivere. Samtidig bidrar den faglige bredden og programmets valgmuligheter til at våre kandidater vil være godt kvalifisert for de aller fleste krevende nasjonale og internasjonale masterprogrammer.

Programmet tilbyr både internship og utveksling, hvilket gir kandidaten gode muligheter til å erverve seg henholdsvis næringslivsrelevant og internasjonal verdifull erfaring.

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap utarbeides og analyseres
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av markedsstrukturer, økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser, herunder globale bærekraftsmål.
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig, samfunnsansvarlig og bærekraftig måte.
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, inkludert hvordan relevante metodiske verktøy brukes til å innhente, organisere og analysere data.
 • kjenner til bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk historie, samt disse fagområdenes praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon.
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder.
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser.
 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy (som Excel), teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger.
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer.
 • kan integrere etisk forsvarlighet, ansvarlighet og bærekraftshensyn i økonomiske analyser, forretningsmodeller og praksis.
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon.
 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker, og påvirkes, av ressurser, kontekst og verdisett.
 • har innsikt i langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn.
 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked.
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder.
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping.
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.
Studiemodeller
Bachelor i økonomi og administrasjon - HELTID
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i henholdsvis 4. og 5. semester. I 5. semester er det mulig å søke utveksling i hele semesteret (30 sp.). Studenter som ønsker å søke Internship (15 sp), kan gjøre dette i 4. semester, alternativt 5. semester dersom de ikke er på utveksling.

Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 28, 2022