Økonomi og administrasjon

Læringsmål for studiet

På et overordnet nivå skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å bidra til at virksomheter utnytter og utvikler sine ressurser på en målrettet måte. Programmet skal gi studentene en helhetlig forståelse av virksomheten, dens ytre rammebetingelser samt hva som skal til for å lykkes i usikre, turbulente og konkurranseutsatte omgivelser. Etter gjennomført studium er kandidaten egnet til stillinger innenfor sin fagfordypning så vel som til et bredt spekter av jobber innenfor økonomi- og ledelsesfunksjonen i privat og offentlig sektor. 

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om økonomisk verdiskapning, beslutningsstøtte, styring av atferd og strategiske prosesser, behandling av usikkerhet, måling av ressursbruk og ytelser samt kommunikasjon internt i organisasjonen og i forhold til nasjonale og internasjonale interessegrupper. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om hvordan virksomheten rapporterer sine finansielle prestasjoner i henhold til norske regnskapsregler og om hvordan rettsregler, etiske og kulturelle normer og strategiske valg påvirker verdiskapningen.

Ferdighetsmål

Gjennom arbeid med dagsaktuelle problemstillinger og bruk av praksisorienterte arbeidsmetoder, skal studentene kunne forstå, strukturere, analysere og kommunisere virksomhetsproblemer på bred front, både i forhold til privat og offentlig sektor og i forhold til vare- og tjenesteproduserende næringer. Den nære koblingen mellom mange av programmets kjernekurs skal bidra til ferdigheter i helhetlig problemforståelse og problemløsning.

Holdningsmål

Studentene skal gjennom programmet utvikle respekt for kunnskap og læring og oppøve evnen til kritisk refleksjon for dermed å kunne vurdere faglige, etiske og mellommenneskelige aspekter ved beslutninger.

 

Last Modified: 07.03.2019 08:05