BØK 3423 Finans

BØK 3423 Finans

Kurskode: 
BØK 3423
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Dagfinn Rime
Emnenavn på engelsk: 
Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finans omhandler bedrifters, enkeltpersoners og myndigheters sparing og investering, og griper inn i alle deler av samfunnet. Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget, og omfatter finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.), så vel som betydningen av bærekraftige investeringsbeslutninger. Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter for å fatte investeringsbeslutninger som er relevante både for bedrifter, myndigheter og privatpersoner. 

Studiet kobler teori og praksis ved å analysere realistiske eksempler med Excel. Dermed vil studentene også tilegne seg nyttig erfaring for å analysere investeringsprosjekter i arbeidslivet senere.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå betydningen av kontantstrømmer for analyse av investeringsprosjekter
 • Forstå at kontantstrømmer mottatt på forskjellige tidspunkt har forskjellig verdi (diskontering) og betydningen for verdsettelse av investeringsprosjekter
 • Forstå hva som er relevant risiko, og hvordan det påvirker kapitalkostnaden for investeringer.
 • Forstå forskjellige finansielle verdipapirer, spesielt aksjer og obligasjoner, og hvordan prisen på disse dannes i markeder.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene, både ved hjelp av kalkulator og Excel, til å verdsette investeringsprosjekter og beregne verdien av finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner
 • Beregne kapitalkostnader, deriblant anvende Kapitalverdimodellen
Generell kompetanse

Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i kurset bygger på forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt kurs ha en god forståelse av den praktiske og internasjonale relevansen til teorien.

Gjennom gruppearbeid, og tilhørende læringsaktiviteter, vil studentene utvikle samarbeidsevner. Mer spesifikt: kommentere på arbeid, reflektere over kommentarer, og i samarbeid implementere endringer.

Kursets innhold
 • Introduksjon – Plassering av kursets innhold i finansfaget
 • Renteregning og anvendelse til prising av aksjer og obligasjoner
 • Porteføljeteori og risiko
 • Kapitalverdimodellen: Pris på risiko i finansielle markeder og betydning for investeringsprosjekters kapitalkostnad
 • Gjennomgang av et realistisk case for investeringsanalyse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det foreleses 15 økter á 2 timer (30 timer) i auditoriet/klasserom. Disse 15 øktene støttes av videoer som gjennomgår teori og problemstillinger. For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Underveis i kurset legges det opp til flere oppgaver og veiledninger, derav 2 tester med oppfølging fra studentassistenter, samt flere oppgaver som studentene får automatisk tilbakemelding på.

Det er utstrakt bruk av Excel i kurset. Kurset avsluttes rundt et case og en gruppe-innlevering som krever løsning i Excel. Studentene oppfordres derfor sterkt til å fullføre nettkurset i Excel før dette kurset starter.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Fra og med våren 2024 endres evalueringsformen fra:

 • 3 timers individuell skoleeksamen (Eksamenskode BØK 34231) vekting: 100%

til:

 • Innleveringsoppgave i grupper over ett semester (Eksamenskode BØK 34232), vekting: 40%
 • 2 timers individuell skoleeksamen (Eksamenskode BØK 34233), vekting: 60%

Kontinuasjonseksamen i Eksamenskode BØK 34231, vekting: 100% vil bli tilbudt høsten 2023 og siste gang våren 2024.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i matematikk og statistikk eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BØK 34232
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Nei1 SemesterGruppe (1 - 4)Gruppearbeid over et investeringscase. Utstrakt bruk av Excel. Samtidige læringsaktiviteter støtter fremgangen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BØK 34233
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Ja2 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-4)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Gruppearbeid over et investeringscase. Utstrakt bruk av Excel. Samtidige læringsaktiviteter støtter fremgangen.
Eksamenskode:BØK 34232
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:2 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:BØK 34233
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Undervisningen består av 15 ganger a 2 timer i auditoriet, understøttet av digitalt materiale for å fremme refleksjon og diskusjon.
Digitale læringsressurser
15 Time(r)
Kurset støttes av en rekke asynkrone digitale læringselementer, som videoer og oppgaver, som studentene tilegner seg selv.
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Inkludert videoer om teori, problemløsning, spørsmål og svar, oppgaveløsing
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
27 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Kurset avsluttes med et omfattende case som går samtidig med et gruppearbeid med karakter
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
8 Time(r)
Studentene kan løse 2 tester som gjennomgås i 2 økter, hver 2 timer, i auditoriet av læringsassistenter.
Eksamen
30 Time(r)
Forberedelse og gjennomføring av endelig eksamen (2-timers eksamen)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.