Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SØK 3500 Samfunnsøkonomi II

SØK 3500 Samfunnsøkonomi II

Kurskode: 
SØK 3500
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Hans-Martin Straume
Robert Gunder Hansen
Kursnavn på engelsk: 
Economics II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnsøkonomi II gir deg begreper og modeller for å forstå både globale og nasjonale utfordringer og muligheter som næringslivet og samfunnet som helhet står overfor. Kurset tar for seg temaer innenfor handel, markeder og prisdannelse, ulike typer markedssvikt og virkemidler for å korrigere markedssvikt. I tillegg ser vi på hvordan strategisk adferd kan modelleres innenfor enkle spillteoretiske modeller. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold, og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. I den sammenheng gjennomgås modeller for å forklare årsakene til fenomener som for eksempel konjunkturbevegelser, arbeidsledighet og inflasjon, og ikke minst hvordan økonomisk politikk kan brukes for å påvirke den økonomiske utviklingen.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Forskjellen på absolutte og komparative fortrinn, og hvorfor fri handel mellom individer og nasjoner er lønnsomt.
 • Strategisk atferd og enkle spillteoretiske modeller.
 • Forskjellen på begrepene effektivitet og fordeling.
 • Hva som menes med konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd.
 • Ulike markedsmodeller som frikonkurranse og monopol.
 • Ulike typer markedssvikt, som manglende konkurranse, eksterne virkninger og kollektive goder.
 • Hvordan ulike virkemidler kan brukes til å korrigere markedssvikt.
 • Internasjonal handel og handelspolitikk.
 • Makroøkonomiske indikatorer som inneholder informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen.
 • Sentrale målsettinger og virkemidler i den økonomiske politikken og bakgrunnen for den økonomiske politikken som føres av Regjeringen og Norges Bank.
 • Hvordan økonomisk politikk virker i en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs.
 • Individs foretrukne fordeling av konsum over tid.
 • Problemer knyttet til inflasjon.
 • Sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsledighet.
 • Effekten av etterspørsels- og tilbudssjokk på inflasjon.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Forklare betingelsene for lønnsom handel, og drøfte virkningen av handelspolitiske tiltak.
 • Forstå og analysere ulike typer spill, som for eksempel fangenes dilemma. Vise hvordan likevekten i et spill kan endres av forskjellige årsaker.
 • Analysere markeders virkemåte og vise hvordan ulike virkemidler kan endre markedstilpasningen.
 • Drøfte forskjellige typer markedssvikt, og hvordan disse kan korrigeres.
 • Avgjøre hvilken økonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en problemstilling i en konkret situasjon.
 • Samle inn oppdaterte økonomiske data og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere et lands konjunktursituasjon.
 • Drøfte grunnleggende samfunnsøkonomiske sammenhenger og ha utviklet en kritisk sans som gjør at de kan skille mellom riktige og gale utsagn om økonomisk politikk og virkemiddelbruk.
 • Gjennomføre drøftinger av mulige effekter av endringer i økonomisk politikk og virkemiddelbruk ved hjelp av både matematiske og grafiske modellresonnementer.
Generell kompetanse

Studentene skal være etisk bevisst grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk. Studentene skal være bevisst viktigheten av bærekraftig ressursbruk. De skal kunne vurdere en samfunnsøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Studentene skal videre oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk. Studentene skal utvikle en selvstendig evne til å trekke ut informasjon og produsere og kommunisere enkle økonomiske analyser og vurderinger.

Kursets innhold
 • Handel. Absolutte og komparative fortrinn.              
 • Spillteori. Strategisk atferd. Simultane trekk. Sekvensielle trekk (dynamiske spill             
 • Konsumentoverskudd, produsentoverskudd, samfunnsøkonomiskoverskudd. Paretooptimalitet. Fordeling og rettferdighet.                       
 • Prisreguleringer. Avgifter og subsidier.         
 • Markedssvikt: Monopol og prisdiskriminering.        
 • Markedssvikt: Eksterne virkninger. Korreksjon av eksterne virkninger. Coases teorem.  
 • Markedssvikt: Kollektive goder.
 • Internasjonal handel og handelspolitikk. Partiell markedsteori og handel. Importreguleringer: Toll og kvoter.
 • Arbeidsmarkedet.                                                                                              
 • Penger og kreditt.
 • Konjunkturer, inflasjon og finanspolitikk.    
 • Inflasjon og phillips-kurven.
 • Konjunkturteori: Pengepolitikk. Multiplikatormodellen for en åpen økonomi og AS-AD modellen. 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger. I tillegg vil det utvikles digitale læringsressurser som for eksempel videoer, flervalgstester og oppgavesett. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter (obligatoriske arbeidskrav og frivillige innleveringsoppgaver) og digitale elementer (introduksjonsvideoer og webinarer) på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

SØK 3420 Samfunnsøkonomi I og MET 2910 Matematikk for økonomer, eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK 35001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
108 Time(r)
Individuell oppgaveløsning
51 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.