Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SØK 3550 Anvendt samfunnsøkonomi

SØK 3550 Anvendt samfunnsøkonomi

Kurskode: 
SØK 3550
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Magnus Våge Knutsen
Anders Tveit
Kursnavn på engelsk: 
Applied Economics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å studere samfunnsøkonomi hjelper oss til å forstå verden vi lever i. Det handler både om å forstå mennesker, virksomheter, markeder og myndigheter. Basert på denne kunnskapen skal studentene i større grad kunne svare på utfordringer og muligheter som dukker opp når grunnleggende forhold i samfunnet og markeder endrer seg. Gjennom samfunnsøkonomi får studentene metodikk for problemløsning og analytiske ferdigheter som gjør at de kan lykkes innen et bredt felt av karriereveier. Eksempler er offentlig administrasjon, politikk, politikkanalyse, helseadministrasjon, entreprenørskap, markedsanalyse, journalistikk og fremtidens ukjente karrierer.

Kurset bygger på CORE ECON (Curriculum Open-Access Resources in Economics), som er et stort internasjonalt nettverk av forskere og forelesere med en visjon om at kunnskap om samfunnsøkonomien kan bidra til en mer rettferdig, bærekraftig og demokratisk verden.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen samfunnsøkonomi.

Konkretisert:

 • Kunne forklare hva sosiale dilemma går ut på, og gi eksempler på hvordan utfordringer av typen «allmenningens tragedie» er forsøkt løst.
 • Ha kunnskap om elementene i en spillteoretisk modell.
 • Forklare hvordan preferanser og gjentatte spill kan påvirke utfall i sosiale dilemma.
 • Diskutere spillteoretiske antakelser i forhold til resultater fra faktiske eksperimenter.
 • Forklare forskjellen mellom et simultant spill og et sekvensielt spill.
 • Kunne forklare hvordan institusjoner kan påvirke maktfordeling og fordeling av ressurser.
 • Forklare hvordan og hvorfor forhandlinger kan gi økt effektivitet.
 • Forklare Lorenz-kurven og Gini-koeffisienten.
 • Ha kunnskap om hvordan en uregulert økonomi kan gi opphav til ineffektiv ressursbruk i form av eksterne effekter og mangelfull informasjon.
 • Beskrive tiltak som kan settes inn for å oppnå bedre utnyttelse av ressursene og mulige utfordringer ved slike tiltak.
 • Finne frem til nasjonalregnskapsstatistikk med tanke på analyser av økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser.
 • Kunne finne frem til og forklare tall for arbeidsledighet og inflasjon.
 • Kunne forklare finans- og pengepolitiske mål og virkemidler.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Konkretisert:

 • Kunne identifisere sosiale dilemma.
 • Anvende spillteori til å diskutere utfordringer knyttet til sosiale dilemma og dagsaktuelle problemstillinger.
 • Sette opp og løse sekvensielle spill. 
 • Bruke Pareto-kriteriet og andre kriterier til å evaluere økonomiske utfall.
 • Foreslå konkrete tiltak for å motvirke problemer med eksternaliteter.
 • Anvende kunnskap om offentlig sektor til å drøfte hvilken betydning det har for samfunnsøkonomien.
 • Finne frem til nasjonalregnskapsstatistikk og vurdere med tanke på økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser.
 • Finne, vurdere og henvise til statistikk for inflasjon og arbeidsledighet for å diskutere konjunktursituasjonen.
 • Diskutere finans- og pengepolitikk med tanke på utforming og konsekvenser.
Generell kompetanse

Studentene skal utvide sin forståelse og kunnskap om samfunnsøkonomiske verktøy for å analysere sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet. Samtidig skal de utvikle en bevissthet rundt grunnleggende velferdsproblemstillinger som er relevante i dagens samfunn.

Kursets innhold
 • Strategisk samhandling og sosiale dilemma
 • Sosiale preferanser og samarbeid
 • Forhandlinger og koordinering
 • Institusjoner og makt
 • Effektivitet og fordeling
 • Eksternaliteter og løsninger på eksternalitetsproblemer
 • Kollektive goder og asymmetrisk informasjon
 • Økonomisk vekst og svingninger
 • Ringvirkninger og finanspolitikk
 • Offentlig gjeld
 • Inflasjon – årsaker og følger
 • Pengepolitikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene engasjeres i flere undervisnings- og læringsaktiviteter: Digitale læringsressurser (asynkrone), forelesninger og forelesningsfasilitert diskusjon og gruppearbeid (synkron), og studentfasiliterte veiledningsøkter (synkron).

Digitale læringsressurser inkluderer CORE-videoer – både undervisningsvideoer og «Economists in action». Fra CORE hentes også utvalgte instruksjonsvideoer. Hvert hovedtema introduseres med en egenprodusert video. Her motiveres temaet, og det gis en veiledning til de ulike aktivitetene og læringselementene på læringsplattformen. Dessuten vil nettbaserte spørsmål og flervalgsoppgaver hjelpe studenten slik at de kan teste sin forståelse.

Forelesninger og klassediskusjoner gir foreleser anledning til å motivere delemner, gi eksempler og forklare analyser og modeller mer detaljert. Diskusjoner og gruppearbeid skal gi studentene mulighet til å øve og teste forståelse og ferdigheter med foreleser til stede. Dette vil være synkront, gjennomføres i en 2-timersøkt hver uke.

Dessuten vil det være studentassistentledede seminarer med oppgaveløsning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

SØK 3420 Samfunnsøkonomi I eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK 35501
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktive web-sider
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Individuell oppgaveløsning
59 Time(r)
Forberedelse til undervisning
14
Gruppearbeid / oppgaver
6
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.