Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

Kurskode: 
BØK 3532
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
John Christian Langli
Kursnavn på engelsk: 
Financial Accounting and Financial Statement Analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Over 380 000 norske foretak må hvert år utarbeide et offentlig tilgjengelig årsregnskap. Årsregnskapet formidler informasjon om hvordan økonomien i foretakene har utviklet seg. Riktig tolkning av årsregnskapene krever kunnskap om hvordan inntjeningen og den finansiell stillingen måles. Dette kurset gir slik kunnskap. Hele produksjonsprosessen dekkes: Fra bokføring av transaksjonene til bruk av informasjonen som gis i årsregnskapene.

Kurset har fire deler. Første del gir kunnskaper om hva årsregnskapet og årsrapporten inneholder, hvilken rolle regnskapsinformasjon spiller for samfunnets velferdsutvikling og hvorfor det er nødvendig å supplere finansiell informasjon med ikke-finansiell informasjon. Ikke-finansiell informasjon kalles ofte for bærekraftsinformasjon og inkluderer blant annet informasjon om hvordan foretakene påvirker og påvirkes av miljøet. Andre del forklarer teknikkene som ligger til grunn for dagens regnskapssystemer, og som sikrer at foretak får bokført sine transaksjoner på en måte som dekker både foretakets eget informasjonsbehov og de krav som myndighetene stiller til regnskapssystemene og pliktig rapportering. Tredje del er viet reglene som anvendes for å måle periodens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i samsvar med de regler lovgiver har fastsatt, og som gjør at foretak offentliggjør beslutningsrelevant informasjon. Hovedvekten legges på målereglene som kalles god regnskapsskikk siden disse følges av mer enn 99 prosent av alle norske foretak. Alle børsnoterte foretaket og enkelte andre foretak bruker IFRS (International Financial Reporting Standards). Det er viktig å være klar over sentrale regnskapstall som foretakets egenkapital kan bli svært forskjellig etter god regnskapsskikk og IFRS. Det gis derfor noen eksempler på hvor forskjeller kan oppstå etter IFRS og god regnskapsskikk. Fjerde del tar for seg hvordan regnskapsinformasjon kan bearbeides og brukes når foretaks likviditet, soliditet og lønnsomhet skal vurderes. 

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om:

 • Finansregnskapets funksjon for rapportering av økonomisk informasjon
 • Hvilke krav som stilles til utarbeidelse av et årsregnskap basert på regnskapsloven og god regnskapsskikk 
 • Innholdet i regnskapsloven og sentrale krav til regnskapssystemet
 • Betydningen som balanselikning og det dobbelte bokholderis prinsipp har for utarbeiding av et finansregnskap
 • Forskjellen på måling av periodens verdiskapning ved hjelp inntekter og kostnader og ved hjelp av kontantstrømmer
 • Sentrale begreper og prinsipper for bokføring av transaksjoner i regnskapssystemet
 • Målereglene som brukes for fastsetting av verdier på hovedpostene i balansen i samsvar med god regnskapsskikk
 • Metoder og teknikker for analyser av regnskapsdata
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • Bokføre bilag, avslutte regnskapet og utarbeide hovedrapportene som inngår i et årsregnskap (dvs. sette opp resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen)
 • Periodisere regnskapet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og fastsette verdier på balanseposter i samsvar med regnskapslovens måleregler for god regnskapsskikk
 • Foreta analyse av virksomheters inntjening og finansielle stilling og sammenligne utviklingen med tidligere år og mot relevante selskaper 
 • Gjøre rede for betydningen av bærekraftsrapportering 
 • Benytte digitale verktøy for å fremskaffe informasjon og ved oppgaveløsning 
Generell kompetanse

Holdninger og dømmekraft:

 • Ha innsikt i regnskapsreguleringens betydning for samfunnet, regnskapspliktige og regnskapsbrukere
 • Ha forståelse for finansregnskapets formål, dets styrker og svakheter
 • Forstå målereglenes betydning for fastsettelse av verdi på egenkapitalen i virksomheter og at målereglene i god regnskapsskikk kan skille seg fra målereglene i IFRS (International Financial Reporting Standards)
 • Utvise kritisk tenkning ved vurdering av foretaks inntjening og økonomiske stilling og forstå hvorfor regnskapstall kan påvirkes
 • Forstå behovet for at finansiell informasjon blir supplert med ikke-finansiell informasjon (bærekraftsrapportering) 
Kursets innhold
 • Finansregnskapets innhold, funksjon og sentrale brukergrupper
 • Reguleringen av plikten til å gi informasjon om finansielle og ikke-finansielle forhold 
 • Balanselikningen og sammenhengen mellom regnskapets hovedrapporter (balansen, resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen)
 • Transaksjonsanalyse og bokføring
 • Prinsipper og arbeidsprosess ved bokføring av transaksjoner og andre poster i et regnskapssystem
 • Periodisering og anvendelse av lagerligning på balanseposter
 • Avslutning av regnskapet og disponering av årsresultatet
 • Måleregler for fastsettelse av verdi på poster i balansen
 • Ulike typer av egenkapital og utbytteramme
 • Kontantstrømoppstilling
 • Bruk av regnskapsdata for analyse av virksomhetens økonomiske situasjon
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses/veiledes over 14 uker. Forelesningene brukes til struktur og innramming av det faglige i tråd med kursets læringsutbytte. Disse øktene støttes av videoer som gjennomgår utvalgte problemstillinger. Konkrete eksempler på hvordan regnskapsmessige problemstillinger blir løst, vektlegges.

Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Å løse oppgaver hvor prinsippene anvendes, er avgjørende for å forstå faget. Oppgaveløsning skjer i forelesningene og ved selvstendig arbeid. Deler av oppgaveløsningen krever at studentene bruker Excel.

En rekke tester som rettes automatisk er tilgjengelig på itslearning. Disse er godt egnet til å forberede studentene på hvordan spørsmålene kan bli stilt på eksamen.  

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3430 Innføring i bedriftssøkonomi og finans, EXC 3430 Fundamentals of Accounting and Finance, BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, BØK 1113 Økonomistyring eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
90 Minutt(er)
Kommentar: 
Midtsemester eksamen.
Eksamenskode: 
BØK35322
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Både midtsemestereksamen (BØK 35322) og slutteksamen (BØK 35323) må bestås for å få totalkarakter i kurset.
Eksamenskode: 
BØK35323
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forelesninger med oppgaveløsning.
Noen av forelesningene kan være digitale.
Forberedelse til undervisning
56 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen og nettforelesninger.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
7 Time(r)
Prøveeksamener i Wiseflow med gjennomgang
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
67 Time(r)
Individuelt arbeid med anbefalte oppgaver
Eksamen
25 Time(r)
Eksamen og eksamensforberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.