Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3604
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Heidi Wiig
Kursnavn på engelsk: 
International Entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Markedet for norske tjenester og produkter er begrenset, og internasjonalisering er en viktig del av entreprenørskap både i forhold til å øke markedsmulighetene, men også for å få tilgang til ressurser og kunnskap. Mange ideer utvikles og finansieres i samarbeid med utenlandske aktører. Det å starte en bedrift innebærer i stadig større grad å etablere seg på et internasjonalt eller globalt marked og å samspille med andre miljøer i utlandet i utvikling av bedriften. I mange tilfeller er det nasjonale hjemmemarkedet for lite til å bære en bedriftsetablering.

Kurset ligger i skjæringspunktet mellom "International business" og entreprenørskap.  Videre vil kurset på ulike former for internasjonalisering; gradvis utenlandsetablering, born globals, og å følge kunder utenlands (nettverksinternasjonalisering).

Kunnskapsmål

Studentene skal forstå begreper knyttet til globalisering av produksjon og innovasjon, samt sentrale begreper knyttet til internasjonalt entreprenørskap. Studentene skal forstå hva som karakteriserer internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter samt hva som skal til for å etablere seg internasjonalt. Dette innebærer innsikt i teorier om institusjoner, kontekster, kulturer, internasjonaliseringsprosesser, organisering og nettverk.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner. Studentene skal kunne forstå hvordan entreprenøriell utvikling påvirker både hjemmeaktiviteter og aktiviteter internasjonalt. Studentene skal kunne operasjonalisere sentrale begreper og analysere faktorer av betydning for internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk holdning til internasjonalisering og globalisering av produksjon og innovasjon og vurdere internasjonalt entreprenørskap ut i fra et etisk perspektiv.

Kursets innhold
  • Den internasjonale konteksten
  • Kultur
  • Internasjonaliseringsprosesser
  • Internasjonal strategi
  • Organisering av internasjonale aktiviteter
  • Internasjonale nettverk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og krav til muntlig studentaktivitet som faglige innspill, diskusjon og presentasjon relatert til cases og pensum. Det er eksamenselementer i kurset. Oppgavene skal løses i grupper på 2 - 3 studenter. (Det er mulig å søke om individuell gjennomføring. Kontakt kursansvarlig.)

Deltakelse er avgjørende for læringsutbytte i kurset. Det er et teoritungt og krevende kurs hvor læringen mellom studentene øker når flere er til stede og deltar i undervisningen.

Evalueringen i kurset er basert på følgende:                                                                 

Begge oppgavene må besvares.

1)         Skriftlig oppgave, teller 30% av totalkarakteren. Et gitt tema fra pensum, undervisningen eller annet. Se kursbeskrivelse for detaljer. (Leveres inn tidlig i semesteret.)

2)         Skriftlig oppgave, teller 70% av totalkarakteren. Entreprenør- og landundersøkelsesrapport. (Levers inn i slutten av semesteret.)

Nærmere informasjon om frister og oppbygging av oppgavene vil bli gitt ved kursstart.

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Itslearning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (2 - 3)
Varighet: 
2 Måned(er)
Kommentar: 
Leveres inn i midten av semesteret.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 36043
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (2 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 36044
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Deltakelse er avgjørende for læringsutbytte i kurset. Det er et teoritungt og krevende kurs men hvor læringen mellom studentene øker når flere er tilstede og deltar i undervisningen.
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.