Bachelor i økonomi og administrasjon

Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon (3. år)

(Høyskolekandidatstudiet (40 vt.) utgjør første og andre studieår)

I Diplomøkonomstudiets 3. år videreutvikles studentenes faktiske kunnskaper og ferdigheter opparbeidet gjennom de to første årene av studiet. Det legges særlig vekt på faglig progresjon og fordypning innenfor bedriftsøkonomiske fag og markedsføring. Strategisk ledelse vil gi en integrerende funksjon i forhold til fag som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring. Innenfor hver av de valgfrie ti-vekttalls spesialiseringene vil det kreves at studentene kan omsette en sentral del av kursstoffet til praktisk anvendbar kunnskap. Dette skjer gjennom en diplomoppgave som representerer en viktig del av læringsprosessen innenfor hver spesialisering. Diplomøkonomstudiet er godkjent med 60 vekttall av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Mål Studentene skal etter fullført treårig diplomøkonomstudium være handlingsorienterte kandidater med relevante kunnskaper innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet. Kandidatene skal ha fått en god og praktisk utdanning som kvalifiserer dem for ulike arbeidsoppgaver i privat og offentlig sektor, og som også vil kvalifisere til videre studier på Masternivå ved Handelshøyskolen BI eller utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Gjennomføring Tredje år på diplomøkonomstudiet gjennomføres som et heltidsstudium over to semestre. Studiet kan også gjennomføres på deltid. Nærmere informasjon om gjennomføringsplan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI, Høyskolene. Studiets 3. år består av en rekke obligatoriske kurs med avsluttende eksamener, samt 12 valgfrie spesialiseringer som evalueres med både diplomoppgave og skriftlig(e) eksamen(er).

Undervisningstid og -sted Obligatorisk del er normalt timeplanlagt mandag, tirsdag og onsdag i høstsemesteret og mandag og tirsdag i vårsemesteret. Obligatorisk del tilbys ved alle av Handelshøyskolen BIs Høyskoler. Utfyllende informasjon fås ved henvendelse til studiestedet. Alle spesialiseringene gjennomføres i moduler med normalt fire til seks samlinger i semesteret. Samlingene er timeplanlagt til torsdag og fredag (lørdag) i høstsemesteret og onsdag, torsdag og fredag i vårsemesteret.

Utenlandssemester Studentene kan søke om å få gjennomføre studiets siste semester i utlandet etter nærmere bestemte regler. Ytterligere informasjon om utenlandssemesteret fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI, Høyskolene. Se også under Studieadministrativt: Videre studier og utveksling.

Forbehold Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studieplanen og kursbeskrivelsene.

Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon (3.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. på Diplomøkonomstudiet i økonomi og logistikk er Grunnfag i bedriftsøkonomi eller Grunnfag i markedsøkonomi. 2. år er Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursbetegnelse Vekttall 1. sem 2. sem
BØK 9432 Finansiell styring 2 36 Fv 3t
STR 9634 Strategisk ledelse 3 54 P
BØK 9931 Modellering av bedriftsøkonomiske problemstillinger 2 36 E 5t
DST* Spesialisering 10 (3+7)** 54 126 D
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 3 54 C
20 180 180

Fv = Flervalgseksamen, E = Skriftlig eksamen, P = Prosjektarbeid, C = Case, Diplomoppgave

* Spesialiseringer studieåret 2000/2001: Bedriftsutvikling Finans Informasjonsledelse - foretaksutvikling og Web Logistikk - Supply chain management Markedsføring Menneskelig ressursforvaltning Miljøledelse Prosjektledelse Salgsledelse og internasjonale forhandlinger Strategisk økonomisk analyse Økonomistyring, regnskap, skatt og avgift Økonomistyring og investeringsanalyse **Noen spesialiseringer har 2 vt. eksamen om høsten, men har 5 vt. eksamen om våren. 1 vt. om høsten er diplomarbeid.

Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer. Se forøvrig den enkelte kursbeskrivelse for nærmere informasjon om gjennomføring og eksamen.

Studieplanen omfatter 360 kurstimer over to semestre. Selvstendig studiearbeid, oppgaveskriving og eksamener kommer i tillegg, og det kreves stor arbeidsinnsats for å gjennomføre studiet innenfor normert studietid. Handelshøyskolen BI gjør spesielt oppmerksom på studentenes ansvar for egen læring når det gjelder utbytte og faglig forståelse i spesialiseringsdelen.