Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MRK 3521 Logistikk og bærekraftige forsyningskjeder

MRK 3521 Logistikk og bærekraftige forsyningskjeder

Kurskode: 
MRK 3521
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Kursnavn på engelsk: 
Logistics and Sustainable Supply Chains
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset Logistikk og bærekraftige forsyningskjeder behandler oppbygging av forsyningskjeder og gjennomføring av logistikkprosesser. Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer. Kurset har et sterkt fokus på bærekraftige forsyningskjeder og gir en innsikt i hvordan geopolitiske konflikter skaper usikkerhet i forsyningskjedene.

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring. I dette kurset vil man lære om hvordan disse fagområdene henger sammen innen fagområdene logistikk og markedsføringskanaler. Man ser utfordringene fra begge fagområder, enkelt sagt forklarer logistikksiden av kurset den fysiske flyten av varene og hvordan kanalene kan operasjonaliseres og i markedsføringsdelen presenteres hvordan kjeden er bygget opp. Man ser på hvordan «plass» i marketing mix modellen knytter logistikk og markedsføring sammen.
Ledelse av forsyningskjeder krever at man ser alle aktørene i et helhetsperspektiv. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Utfordringen knyttet til e-handel og vurdering av ulike kanaler til kundene er sentralt.  Som fagområder har logistikk og markedsføring gjennomgått en utvikling der hovedfokus var på delområder til et helhetlig syn på ledelse av forsyningskjeden hvor bærekraft er et sentralt punkt.

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for de ledelsesmessige utfordringer det medfører å inngå i forpliktende samarbeid som forsyningskjeder representerer, og en grunnleggende innsikt i logistikkprosesser. De må ha en forståelse av hva bærekraftig forsyningskjeder innebærer.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om hvordan geopolitisk usikkerhet påvirker forsyningskjedene
 • Kjennskap til alternative former for samarbeid mellom bedrifter i forsyningskjeden
 • Kunnskap om hva bærekraftige forsyningskjeder innebærer
 • Forståelse av hva geopolitisk usikkerhet betyr
 • Kunnskap om multi- og omnikanaler knyttet til distribusjonen
 • Kunnskap om on-line plattformer
 • Kunnskap om automatisering, roboter og droner
 • Kjenne til drivkrefter bak valg av samarbeidsformer mellom bedriftene i forsyningskjeder
 • Kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring.
 • Kunnskap om hvordan kunderelasjoner henger sammen i et nettverk av industrielle relasjoner (fra relasjoner til nettverk)
 • Kjenne til logistikkmodeller for styring av forsyningskjeder. Eksempler på dette er DuPont analysen, totalkostnadsanalysen, ABC analyser, lagermodeller og andre klassifiseringsmodeller.
 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  • Leveringsservice
  • Logistikk-kostnader kunde- og leverandørrelasjoner
  • Vertikal integrasjon
  • Franchising
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare hvordan man med et kundefokusert og markedsorientert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere markedsføringskanaler og fysisk vareflyt. Studentene vil være i stand til å:

 • Vurdere og klassifisere en bedrifts ulike relasjoner og kunne forstå hvordan disse påvirkes gjensidig
 • Utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde.
 • Utføre en leverandøranalyse og vite hvordan de kan gjøre innkjøpet mest mulig effektivt og hvordan man bør og kan knytte tette relasjoner med enkelte leverandører.
 • Utføre en lageranalyse, og kunne beregne prognoser for fremtidig salg
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
 • Vurdere og analysere ulike distribusjonskostnader knyttet til «last mile»
 • Kartlegge og vurdere konsekvensene av valg av ulike måter å organisere forsyningskjeden
 • Vurdere ulike former for påvirkning og gjennomføring av strategier i forsyningskjeden basert på makt og avhengighetsforhold
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Kursets innhold
 • Logistikkbegrepet
 • Markedsføringsbegrepet
 • Bærekraftige forsyningskjeder
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transport, prognoser og lagerstyring
 • Last mile distribusjon
 • On-line plattformer
 • Automatisering/robot/droner
 • Innkjøp
 • Markedsføringskanaler
 • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Kundeservice
 • Miljø
 • Makt og konflikter
 • Logistikkutfordringer med netthandel
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger og øvelser samt tester i It`s learning, totalt 45 kurstimer. Det benyttes Excel i kurset.

I dette kurset skal studentene delta på et digitalt forsyningskjedespill, RealGame. Dette spillet vil styrke forståelsen av utfordringer i en forsyningskjede og vil gi studentene et godt grunnlag for eksamen. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper i dette kurset.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
90 Minutt(er)
Kommentar: 
Midtsemesterevaluering - hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
MRK 35212
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK 35213
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Reduction description

Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng), MAD 1214 Logistikk (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kombinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
I klasserom
Gruppearbeid / oppgaver
5 Time(r)
Digitalt gruppearbeid
Digitale læringsressurser
10 Time(r)
Asynkron undervisning
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
110 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.