SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

Kurskode: 
SØK 3525
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Hans-Martin Straume
Kursnavn på engelsk: 
Macroeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Sentrale makroøkonomiske begreper og sammenhenger mellom makroøkonomiske variabler.
 • Makroøkonomiske indikatorer som inneholder informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen.
 • Faktorer som forklarer økonomisk vekst og hva som menes med bærekraftig vekst.
 • Sentrale målsettinger og virkemidler i den økonomiske politikken og bakgrunnen for den økonomiske politikken som føres av Regjeringen og Norges Bank.
 • Hvordan digitalisering og ny teknologi kan påvirke etterspørselen etter arbeidskraft
 • Hvordan økonomisk politikk virker i en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs.
 • Hvordan norsk økonomi påvirkes av internasjonale forhold.
 • Sentrale vurderinger som ligger til grunn for utøvelsen av pengepolitikken og finanspolitikkens mål og virkemidler.
 • Forskjellen mellom deskriptive og normative utsagn.
 • Langsiktige effekter fra finanspolitikk på husholdningers disponible inntekt og konsum. 
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt problemstilling i en konkret situasjon
 • Samle inn relevante oppdaterte makroøkonomiske data og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur.
 • Drøfte grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger og ha utviklet en kritisk sans som gjør at de kan skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og makroøkonomisk politikk.
 • Gjennomføre drøftinger av mulige effekter av endringer i økonomisk politikk ved hjelp av både matematiske og grafiske modellresonnementer.
 • Forstå forskjellen mellom inflasjonsmål for pengepolitikken og alternative nominelle anker.
 • Forklare skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser.
 • Identifisere mulige målkonflikter i finanspolitikken.
Generell kompetanse

Studentene skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk. Studentene skal være bevisst viktigheten av bærekraftig ressursbruk. De skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Studentene skal videre oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Kursets innhold
 • Introduksjon til makroøkonomi
 • Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer 
 • Befolkningsutvikling og nasjoners velstand 
 • Produktivitet, økonomisk vekst og ulikhet
 • Arbeidsmarkedet: institusjoner og arbeidsledighet
 • Penger, kreditt og valuta
 • Konjunkturer
 • Aktivabobler og finanskriser 
 • Inflasjon, forventet inflasjon og produksjonsgap 
 • Penge- og finanspolitikk
 • Realrente og sparing
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 39 timer forelesninger og 6 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Dette kurset krever forkunnskaper i matematikk (MET 2910), statistikk (MET 2920), og mikroøkonomi (SØK 3520).

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK35251
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Forberedelse til undervisning
128 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.