Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet i økonomi- og administrasjon er et treårig heltidsstudium. Det første året utgjør Grunnfag i bedriftsøkonomi (60 studiepoeng). De første to årene utgjør Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon (120 studiepoeng). Hvert av de 3 årene i studiet er beskrevet nedenfor:

1. Grunnfag i bedriftsøkonomi

Studiet er første del i de bedriftsøkonomiske studier som skal gi studenten faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse for økonomiske fag, ledelse, administrasjon, markedsføring, jus og metode innenfor samfunnsmessige og etiske rammer. I tillegg til faglige mål for de enkelte kurs i studiet skal studentene tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av IT, studieteknikk og samarbeid med andre.

Gjennomføring Grunnfag i bedriftsøkonomi kan gjennomføres som: - Ettårig heltidsstudium - Toårig deltidsstudium - Toårig nettstudium

Studiet er bygget opp rundt forelesninger, diskusjoner i klassen, samt felles veiledning i de enkelte kursene. I tillegg legges det vekt på gruppearbeid og oppgaveløsning med praktiske eksempler fra næringslivet. Det kreves stor grad av egeninnsats for å få maksimalt utbytte av studiet. Studiet består av en rekke enkeltkurs med avsluttende eksamener. Studenter på BIs Senter for nettstudier møter ikke på forelesninger. De får godt tilrettelagt studiemateriell, samlinger ved semesterstart og før eksamen, veiledning via Internett eller via telefon, post m.v.

Dataverktøy på Grunnfag i bedriftsøkonomi I flere av kursene er IT integrert i undervisningen. Dataverktøy er imidlertid ikke obligatorisk i grunnfag i bedriftsøkonomi. Det anbefales at studentene benytter dataverktøy for å lette tilegnelsen av stoffet i enkelte fag og for å skaffe seg erfaring i bruk av programvareprodukter som tekstbehandling og regneark. Søk gjerne veiledning ved studiestedet når det gjelder krav til utstyr. Til eksamen er det kun ved hjemmeeksamener og ved løsning av case at studentene kan løse oppgavene ved hjelp av dataverktøy.

2. Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon

På høyskolekandidatstudiet får studentene en fordypning i fagområdene fra første studieår. De introduseres for nye fagområder som informasjonsledelse, interkulturell kommunikasjon og offentlig økonomi. Etter fullført studium kvalifiserer kandidatene til oppgaver i privat og offentlig sektor innenfor økonomi og administrasjon, foruten opptak til videre studier ved BI eller andre universiteter og høyskoler. Sammen med grunnfag i bedriftsøkonomi er studiet godkjent med 40 vekttall av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Mål BIs toårige høyskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi kandidatene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer. BI skal gi et landsdekkende utdanningstilbud av konkurransedyktig kvalitet gjennom en kombinasjon av lokale skoler og nettundervisning. Studiet skal være praktisk rettet , med innovative studieopplegg og en internasjonal orientering.

Gjennomføring Høyskolekandidatstudiets 2. år kan gjennomføres som: - Ettårig heltidsstudium - Toårig deltidsstudium - Toårig nettstudium

Studiet består av en rekke enkeltkurs med avsluttende eksamener for hvert kurs. I tillegg til å følge forelesninger anbefales studentene å jobbe sammen i kollokviegrupper. Studenter på BIs nettstudier møter ikke på forelesninger. De får godt tilrettelagt studiemateriell, samlinger ved semesterstart og før eksamen, veiledning via Internett eller via telefon, post m.v.

Obligatorisk bruk av dataverktøy Bruk av dataverktøy er obligatorisk på høyskolekandidatstudiet, se under hver kursbeskrivelse. Programvare og maskin som brukes i studiesammenheng, vil være tilgjengelig i form av klassesett på de ulike studiestedene. Studentene på høyskolekandidatstudiet disponerer ikke terminalrommet alene, og BI kan ikke garantere mot overbelastning. BI anbefaler studentene sterkt å disponere egen PC. Søk gjerne veiledning ved studiestedet når det gjelder krav til utstyr.

Hensikten med å integrere bruk av dataverktøy i studiet er å: - Supplere teori med praksis.

    • Det bedriftsøkonomiske fagområdet er rikt på kompliserte modeller og store datamengder. Med manuelle beregninger blir det ofte upraktisk å anvende teorien. Ved anvendelse av dataverktøy kan tid og krefter i større grad brukes på det faglige innholdet.

- Lære å bruke visuelle fremstillinger.

        • I dagens samfunn har selve formidlingen av informasjon, ikke bare innholdet av den, fått en økende betydning. Det blir derfor interessant å studere hvordan informasjonsmateriale produseres (f.eks. tekstbehandling og grafikk).

- Forberede seg på jobbsituasjon.

        • En stor og stadig økende andel av norske bedrifter benytter informasjonsteknologi til daglig. Fortrolighet med dataverktøy blir derfor sentralt i studentens forberedelser til jobbsituasjonen etter studiet.

3. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 3. år

I Bachelorstudiets 3. år videreutvikles studentenes faktiske kunnskaper og ferdigheter opparbeidet gjennom de to første årene av studiet. Det legges særlig vekt på faglig progresjon og fordypning innenfor bedriftsøkonomiske fag og markedsføring. Strategisk ledelse vil gi en integrerende funksjon i forhold til fag som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring. Innenfor hver av de valgfrie ti-vekttalls spesialiseringene vil det kreves at studentene kan omsette en sentral del av kursstoffet til praktisk anvendbar kunnskap. Dette skjer gjennom en diplomoppgave som representerer en viktig del av læringsprosessen innenfor hver spesialisering. Bachelorstudiet er godkjent med 180 studiepoeng av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Mål Studentene skal etter fullført treårig Bachelorstudium være handlingsorienterte kandidater med relevante kunnskaper innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet. Kandidatene skal ha fått en god og praktisk utdanning som kvalifiserer dem for ulike arbeidsoppgaver i privat og offentlig sektor, og som også vil kvalifisere til videre studier på Masternivå ved Handelshøyskolen BI eller utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Gjennomføring Tredje år på Bachelorstudiet gjennomføres som et heltidsstudium over to semestre. Studiet kan også gjennomføres på deltid og som nettstudier. Nærmere informasjon om gjennomføringsplan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI, Høyskolene. Studiets 3. år består av en rekke obligatoriske kurs med avsluttende eksamener, samt 12 valgfrie spesialiseringer som evalueres med både diplomoppgave og skriftlig(e) eksamen(er).

Undervisningstid og -sted Obligatorisk del er normalt timeplanlagt mandag, tirsdag og onsdag i høstsemesteret og mandag og tirsdag i vårsemesteret. Obligatorisk del tilbys ved alle av Handelshøyskolen BIs Høyskoler. Utfyllende informasjon fås ved henvendelse til studiestedet. Alle spesialiseringene gjennomføres i moduler med normalt fire til seks samlinger i semesteret. Samlingene er timeplanlagt til torsdag og fredag (lørdag) i høstsemesteret og onsdag, torsdag og fredag i vårsemesteret.

Utenlandssemester Studentene kan søke om å få gjennomføre studiets siste semester i utlandet etter nærmere bestemte regler. Ytterligere informasjon om utenlandssemesteret fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI, Høyskolene. Se også under Studieadministrativt: Videre studier og utveksling.

Forbehold Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studieplanen og kursbeskrivelsene.

Tilbake

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (1.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Grunnfag i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.

Normalstudieplan for Grunnfag i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
HIS 9710 6 Markedsøkonomiens utvikling X
MET 9100 6 Matematikk for økonomer X
MRK 8614 6 Markedsføringsledelse X
BØK 2305 18 Regnskap og bedriftsøkonomi X X
JUR 9755 6 Forretningsjus X
MET 8006 6 Statistikk X
ORG 9601 6 Organisasjonspsykologi og ledelse X
SØK 8400 6 Makroøkonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (2.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan for Høyskolekandidatstudiet – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
BØK 9805 6 Årsregnskap og skatt X
MAD 2114 6 Logistikk X
MET 2360 6 Metode og dataanalyse X
SØK 9354 6 Mikroøkonomi X
SPÅ 12 Interkulturell kommunikasjon X X
BØK 2302 6 Operativ økonomistyring X
INF 9650 6 Informasjonsledelse X
ORG 9853 6 Organisasjonsteori X
SØK 9711 6 Offentlig økonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

SPÅ

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
SPÅ 9856-57 6 Intercult. Comm. In English, skriftlig X
SPÅ 9856-57 6 Intercult. Comm. In English, muntlig X
SPÅ 9858-59 6 Int. kommunikasjon i tysk, skriftlig X
SPÅ 9858-59 6 Int. kommunikasjon i tysk, muntlig X
SPÅ 9860-61 6 Int. kommunikasjon i fransk, skriftlig X
SPÅ 9860-61 6 Int. kommunikasjon i fransk, muntlig X
SPÅ 9865-66 6 Int. kommunikasjon i spansk, skriftlig X
SPÅ 9865-66 6 Int. kommunikasjon i spansk, muntlig X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Tilbake

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3. år) - BI Nettstudier

Normalstudieplan for obligatoriske fag på 3. år til Bachelorstudieti økonomi og administrasjon - nettstudier over to semestre.

Studenter må i tillegg velge en spesialisering på 10 vt.

Som vist i dette eksempelet, kan Bachelorprogram i prosjektledelse inngå som en spesialisering.

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004 Høst 2004 Vår 2005
BØK 9432 6 Finansiell styring X
STR 9634 9 Strategisk ledelse X
BØK 9931 6 Strategisk økonomistyring X
MRK 9834 9 Internasjonal markedsføring X
BIK 6500 + BIK 6501 + BIK 6510 30 Bachelorprogram i prosjektledelse* X X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
BØK 9931 6 Strategisk økonomistyring X
BØK 9432 6 Finansiell styring X
STR 9634 9 Strategisk ledelse X
DST* 30 Spesialisering med Diplomoppgave X X
MRK 9833 9 Internasjonal markedsføring X

DST* Spesialiseringer som kan velges studieåret 2003/2003: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.

Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
30 Spesialisering i Bedriftsutvikling X X
30 Spesialisering i Finans X X
30 Spesialisering i Logistikkledelse - Supply Chain Management X X
30 Spesialisering i Markedsføring X X
30 Spesialisering i Menneskelig ressursforvaltning X X
30 Spesialisering i Prosjektledelse X X
30 Spesialisering i Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift X X
30 Spesialisering i Økonomistyring og investeringsanalyse X X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.

Tilbake