MRK 35X1 Bærekraftig markedsføring

MRK 35X1 Bærekraftig markedsføring

Kurskode: 
MRK 35X1
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Program of study: 
Bachelor i markedsføringsledelse
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Fremtidens kunder trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det har ledet merkevarer i retning av bærekraft og sosialt ansvar. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Bærekraftige virksomheter benytter sosiale kanaler og nettverk til å berøre, begeistre og engasjere kunder og andre interessenter med sine historier. For å høste gevinster og få konkurransefortrinn gjennom tiltakene, er det avgjørende å forstå hvilke krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med den vi ønsker å nå.

Kunnskapsmål

Læringsutbytte: 
Etter endt kurs skal studentene ha kunnskaper og innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og hvordan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. Vi ser på norske og ledende internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn for egen virksomhet gjennom å utvikle, markedsføre, kommunisere og selge produkter og tjenester på nye måter, i nye markeder og kanaler.

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene:

 • forstå hvordan bærekraftperspektivet griper inn i alle bransjer og sektorer
 • ha opparbeidet seg kunnskap om posisjonering i det grønne taktskiftet for å utløse gevinster og konkurransefortrinn
 • ha tilegnet seg kunnskap om hvordan kommunisere og markedsføre bærekraftige selskaper, produkter og tjenester
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne redegjøre for hvordan FNs prinsipper for næringslivets samfunnsansvar

  endrer premisser for forretningsdrift

 • bidra i utviklingen av kommunikasjon- og markedsføringsstrategi med tilhørende og tiltak for å synliggjøre bærekraft i egne mediekanaler
 • kunne produsere verdibasert innhold for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha innsikt i og kunne reflektere over hvordan politiske mål om bærekraft bidrar til at produkter og tjenester må erstattes av grønnere alternativer
 • kunne kritisk vurdere dialog som en forutsetning for verdiskapning
 • kritisk vurdere og reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet om kjerneverdier i grønn markedsføring for å få gjennomslag for sine budskap
Kursets innhold
 • Globale utfordringer, et økonomisk, sosialt, moralsk problem
 • Bærekraft som forretningsfordel og konkurransekraft
 • Den digitale kundereisen, fra holdningsendring til atferdsendring
 • Strategiarbeid og markedsføring i omstillingens tid
 • Teknologiens rolle i markedsføring; store data, kunstig intelligens, AR-teknologi
 • Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk,
 • Strategisk budskapsutvikling, innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon
 • Hva kan vi lære av de som har lykkes, basert på konkrete cases
 • Etiske og juridiske dilemmaer
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Pensum:

Bøker:

Nygaard, Arne (2019) «Grønn Markedsføringsledelse, om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring».

Operesnik, Marc Oliver, Kotler, Philip, Hollensen, Svend (3 ed. 2019); Social Media Marketing: A Practitioner Guide (Opresnik Management Guides) 

Artikler:

Alfsen, Harald, Aksnes, Tia Caroline (2017);Bærekraft og samfunnsansvar i verdikjeden

https://www.magma.no/barekraft-og-samfunnsansvar-i-verdikjeden

Iversen, Nina M. & Hem, Leif E (2016); Markedsføring og delingsøkonomi

https://www.magma.no/markedsforing-og-delingsokonomi

Iversen, Nina M. & Hem, Leif E (2018); Spredning av delingstjenester

https://www.magma.no/spredning-av-delingstjenester

Wien, Anders, Tafesse, Wonderwesen (2017) Merkebygging på Facebook

https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK 35X11
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt virksomhet der studentene skal komme med forslag til smarte løsninger og bærekraftige ideer for økt lønnsomhet, med tilhørende markedsføringstiltak i sosiale medier. Oppgaven danner grunnlaget for karakter i kurset og skal være på 15 sider. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering som skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte, samt et begrunnet karakterforslag.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt virksomhet der studentene skal komme med forslag til smarte løsninger og bærekraftige ideer for økt lønnsomhet, med tilhørende markedsføringstiltak i sosiale medier. Oppgaven danner grunnlaget for karakter i kurset og skal være på 15 sider. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering som skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte, samt et begrunnet karakterforslag.
Eksamenskode: MRK 35X11
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.