BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB

BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB

Kurskode: 
BST 9742
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Jon Erik Svendsen
Frode Solberg
Kursnavn på engelsk: 
Small Business Development
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Det gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter – SMB, samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet. Det anvendes cases og gjesteforelesninger fra næringsliv, bank / finans, rådgivingsmiljøer med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Studentene blir således medansvarlige  for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om SMB’ enes rolle og betydning i vårt samfunn
 • Tilegnet seg kunnskap om ledelse og styre i en SMB gjennom å ha lært om ledelse og styrearbeid i en SMB’s ulike faser, fra start til avvikling av selskap
 • Tilegnet seg kunnskaper om beslutningsstøttesystemer og risikostyring i en SMB
 • Tilegnet seg kunnskap om kritiske suksessfaktorer og utvikling av konkurransefortrinn for SMB
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Utarbeide en utviklingsplan
 • Analysere ledelsesbehov for bedrifter i ulike faser
 • Utarbeide planer med tilhørende budsjett og økonomiske konsekvensanalyser
Generell kompetanse
 • Studentene skal utvikle respekt for virksomheters kompleksitet
 • Studentene skal kunne utøve løsningsorientert atferd med etisk refleksjon.
 • Studentene skal kunne bidra til utvikling av bærekraftige løsninger i en SMB
Kursets innhold
 • Styrefunksjonen og ledelse i en SMB
 • Styret og den daglig ledelse
 • Rollefordelingen i styret. Formell oppbygging og uformell samhandling, team og teamledelse, styrets kompetanse
 • Styret og ledelse ved situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)
 • Styrets funksjon og lederutfordringer ved ulike faser i en bedrifts liv og styrefunksjonen i ulike typer virksomheter
 • Det digitale skiftet – styre og ledelse i digitaliseringen
 • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy gjennom fokus på innovasjon, strategi og verdiskaping
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi – og risikostyringen, fusjoner og fisjoner, ledelses - informasjons- og styringssystemer
 • Innovasjon og utvikling fra den entreprenørielle fasen til ordinær drift - utvikling av forretningsmodeller
 • Strategisk ledelse og strategiske prosesser i en SMB
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I løpet av semesterest første del gis det et arbeidskrav som må være godkjent for å kunne få levere prosjektoppgaven ved semesterslutt.

Arbeidskravet er en viktig del av forberedelsene til og utviklingen av løsningen for den avsluttende prosjektoppgave

Prosjektoppgaven kan løses alene eller i grupper på inntil 3 personer.

Det kreves at studentene disponerer PC med adgang til internett. Det er ikke krav til spesiell IKT-kompetanse, men studentene må være fortrolig med bruk av internett, søk i databaser samt bruk av dataverktøy for å analysere, strukturere, og presentere informasjon. Det kreves en aktiv bruk av BI's nettbaserte kommunikasjonsplattform It’s learning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fra og med studieåret 2020/2021 er eksamensformen endret. 

Kontinuasjonseksamen BST 97421 tellende 100% tilbys høst 2020 og siste gang vår 2021.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Arbeidskravet gjennomgås på første samling ved semesterstart og skal innleveres ultimo oktober. Arbeidskravet består av å legge frem bedrift og problemstilling, produsere et teorikapittel, beskrivelse av undersøkelser som skal foretas, samt en konkret arbeidsplan frem til innlevering av prosjektoppgaven.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Arbeidskravet gjennomgås på første samling ved semesterstart og skal innleveres ultimo oktober. Arbeidskravet består av å legge frem bedrift og problemstilling, produsere et teorikapittel, beskrivelse av undersøkelser som skal foretas, samt en konkret arbeidsplan frem til innlevering av prosjektoppgaven.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Temaet for prosjektoppgaven er utarbeidelse av en utviklingsplan med vekt på kritiske suksessfaktorer og risiko.
Eksamenskode: 
BST97422
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriflig eksamen i form av testing på teoretisk kunnskap mot pensum
Eksamenskode: 
BST97423
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BIK 2940100
Credit reductions:
Kurskode:BIK 2940
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset BIK 2940 sperrer 100% mot kurset BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
74 Time(r)
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Obligatorisk arbeidskrav
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Skrive prosjektoppgave
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
56 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Gjennomføring av eksamen
Eksamen
57
Forberedelse til skriftlig eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.