BST 3115 Merkevarestrategi

BST 3115 Merkevarestrategi

Kurskode: 
BST 3115
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tarje Børsum Gaustad
Kursnavn på engelsk: 
Brand Strategy
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med bacheloroppgave i Merkevarestrategi, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i Retail Management. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Kurset Merkevarestrategi bygger på kurset MRK 3564 Branding. Dette kurset vil være en fortsettelse og videreføring av MRK 3564, men vil gå dypere i merkevarestrategi og hvilke virkemidler man kan velge for å lykkes med strategien. I tillegg vil kurset fokusere mer på praktiske ferdigheter i å utvikle en merkestrategi. Studentene vil få erfaring i å hente inn data, analysere merkevarens nåsituasjon og formulere en klar merkestrategi.   En viktig del av kurset vil være å samle inn kvalitative data fra forbrukere og kunne analysere disse dataene for å få en bedre forståelse av merkevarens styrke.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal ha kunnskap om de sentrale bestanddelene i en merkevarestrategi. Herunder sentrale begreper som kategorisering, posisjonering og merkevareplattformer.
 • Studentene skal kjenne til merkeverdikjeden som analysemodell.
 • Studentene skal ha kunnskap om de sentrale metodene for kvalitativ analyse av merkeverdi og assosiasjonskartlegging/driveranalyse, og ha kunnskap om hvordan man samler inn forbrukerdata, for å analysere nå den strategiske situasjonen til merkevaren.
 • Studentene skal ha kunnskap om viktige virkemidler for å bygge merkeverdi. Sentrale virkemidler er merkeelementer, merkesamarbeid (f.eks. merkeallianser, sponsorater), kommunikasjon (f.eks. bruk av influensere, produktplasseringer m.m.) og egne ansatte som merkevarebyggere.
 • Studentene skal ha kunnskap om hva som kreves av en tydelig merkestrategi.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal være i stand til å anvende de sentrale begrepene i merkestrategi og selv utvikle en merkevarestrategi med en tydelig posisjonering av merkevaren.
 • Studentene skal kunne innhente kvalitative forbrukerdata og kunne analysere disse for å oppnå innsikt om merkevarens nåsituasjon.
 • Studentene skal være i stand til å velge blant ulike virkemidler for å oppnå merkestrategien og bygge merkeverdi
Generell kompetanse
 • Studentene skal vise modenhet og vilje til å vurdere etiske og samfunnsmessige dilemma knyttet til arbeidet med merkevarestrategier.
 • Det er viktig at studentene er bevisst sin påvirkningsmakt overfor forbrukeren, og forstå hvordan slik makt kan påvirke de data man henter
Kursets innhold

Kurset legger et ledelsesperspektiv til grunn for sin tilnærming til merkevarestrategi. Det sentrale poenget med kurset er at studentene skal få kunnskaper og ferdigheter til å analysere og utvikle en merkestrategi med tilhørende handlingsplan.

Uansett om man skal utvikle en ny merkevare, eller videreutvikle en eksisterende, er merkevareanalyse og målgruppeforståelse utgangspunktet for strategisk arbeid. Studentene skal etablere kunnskap og erfaring med et sett av analytiske tilnærminger for å forstå merkevarens posisjon i markedet. Analyser skal lede fram til en forståelse av et merkes strategiske alternativer.

Bedrifter og organisasjoner som arbeider med merkevarebygging har behov for å tilegne seg kunnskap om merkestrategi og posisjonering. Merkevarestrategier forandrer seg over tid i forbindelse med at markedet, forbrukere, konkurranse og økonomi stadig er i endring. For å forstå merkevarestrategier må en ha kunnskap om det markedet bedriften og organisasjonen operer i.

Strategiske valg består i å beslutte hvilke strategier som skal brukes overfor forskjellige kundegrupper og ulike merkevarer. I dette kurset vil det bli lagt vekt på å øke forståelse for betydningen av ulike virkemidler man kan benytte for å realisere merkestrategien. Herunder viktige virkemidler som merkeelementer, merkesamarbeid, kommunikasjon og egne ansatte som merkevarebyggere.

Merkevarestrategi består av:

 1. Grunnleggende merkevareforståelse og begreper i merkevarebygging.
 2. Kunnskap om markeder og forbrukere
 3. Kategoriseringsteori
 4. Strategisk posisjonering
 5. Posisjonering og merkeporteføljer
 6. Metoder for måling av merkeassosiasjoner og innhenting av kvalitative data
 7. Datainnsamling og analyse av merkets nåsituasjon
 8. Formulering av merkestrategi og merkevareplattform
 9. Valg av virkemidler for å oppnå merkestrategien
 10. Vurdering av vekstmuligheter for merkevaren
 11. Merkestrategi i praksis - simuleringsspill
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 70 timer over ett semester, fordelt på moduler.

Gjennomføringen skjer ved en blanding av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil en del av kurset omhandle et digital simuleringsspill (BrandPro) der studentene deles inn i grupper på 3-4 studenter. Spillet vil foregå som del av undervisningen.

Lisenser til BrandPro må bekostes av studentene. P.t. koster en lisens ca. 60 Euro, men denne prisen kan være høyere ved gjennomføringstidspunktet.

Studentene må påregne og måtte utvikle løsningsforslag til oppgaver gitt underveis i kurset. I tillegg skal det leveres en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på maksimum tre studenter. Veiledning for prosjektoppgaven gis gruppevis/individuelt eller i seminarform.

Gruppesammensetningen kan ikke endres etter 1 november.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Et digital simuleringsspill (BrandPro) skal brukes som del av undervisningen. Lisenser til BrandPro må bekostes av studentene. P.t. januar 2020 koster en lisens ca. 60 Euro, men denne prisen kan være høyere ved gjennomføringstidspunktet.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjennskap til Markedsføringsledelse, Forbrukeratferd og Metode og markedsinnsikt.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
3 Måned(er)
Eksamenskode: 
BST31151
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BST31152
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
70 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Veiledning
Hver gruppe gis veiledning 2 ganger i forbindelse med arbeidet med prosjektoppgaven.
Forberedelse til undervisning
217 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Innlevering(er)
50 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.