GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi

GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi

Kurskode: 
GRA 6281
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Irina Eidsvold Tøien
Kursnavn på engelsk: 
Legal Method and Law and Economics
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset introduserer to fag; Juridisk metode og Rettsøkonomi, hvorav det siste inkluderer økonomisk teori. I de avsluttende 6 undervisningstimene vil begge kursansvarlige delta i undervisningen og behandle begge fagområdene inkorporert. Det vil drøftes hvilken relevans og vekt økonomiske argumenter har ved tolkingen av norsk lov. Videre vil etiske aspekter bli belyst i tillegg til alternativer til effektivitet og rettsøkonomi for rettslige beslutninger.

Den juridiske metoden vil sikre at studenten får kunnskaper om hvordan juridiske avgjørelser treffes. I løpet av kurset lærer studenten mer om å identifisere juridiske problemstillinger, finne relevant rettsgrunnlag (og derved lære hvordan man finner en regel gjennom tolkningslæren), foreta en rettslig argumentasjon (analyse) og å konkludere i en sak. Samtidig har kurset som mål at studenten lærer seg å identifisere EU-rettslige og rettsøkonomiske aspekter ved rettssystemet (som både omfatter rettsregler, domsavsigelser og annen rettsanvendelse). Dette innebærer at både EU-retten og økonomiske konsepter og metode er sentralt for undervisningen. Innføring i juridisk metode vil også inkludere kunnskap om EU-lov og dens innflytelse på "den norske juridiske metoden». Gjennom anvendelse av økonomisk metode på juridiske kilder, opparbeider studenten seg en unik rettsøkonomisk kompetanse.

Emnet forutsetter at studenten allerede har grunnleggende innsikt i mikroøkonomi, norsk juridisk metode og litt erfaring med å anvende regler på et gitt faktum. Emnet gir bare en kort introduksjon i tradisjonell, norsk juridiske metode. Fokus vil være på tolkningen av norsk lovgivning som implementerer EU-rett. EU-rett er generelt relevant for juridisk metode etter at Norge inngikk EØS-avtalen i 1992. Innenfor visse rettsområder har EU-loven til en viss grad fortrengt de (tradisjonelle) norske kildene til fordel for EU-rett, som følge av EØS-avtalen, men også som følge av digitalisering og globalisering. Dette vil bli grundig forklart og dokumentert gjennom kurset. Kurset vil også inneholde en introduksjon til EU og EØS institusjoner og rettssystem.

Utveksling av varer og tjenester er grunnleggende for verdiskaping i moderne økonomier. Juridiske normer og systemer (inkludert håndhevelsesmekanismer) er formelle institusjoner av betydning for koordinering av økonomiske aktiviteter og for ressursbruken i samfunnet, enten det skjer gjennom markeder eller internt i organisasjoner. Kurset tar sikte på å kombinere de to fagområdene økonomi og jus til å analysere rettssystemets økonomiske rolle. Rettsregler for fast eiendom, kontrakts- og erstatningsrett har betydning for individers og bedrifters tilpasning i markedene. Emnet benytter mikroøkonomisk teori, kontraktsteori og spillteori til å analysere hvordan juridiske regler påvirker enkeltpersoners og bedrifters valg og dermed utviklingen i økonomien mer generelt. Denne innsiktens betydning for bedrifters kontraktsutforming, organisasjonsvalg og valg av selskapsform vil bli brukt som eksempler.

Kurset vil benytte juridisk metode og økonomisk teori til å analysere problemstillinger knyttet til ny teknologi. EU-kommisjonens undersøkelser i Google og Facebook-sakene er relevante case. Kurset vil også dekke forholdet mellom kommersielle kontrakter i markeder og regler for offentlige anskaffelser. Et viktig tema er virkningen av markedsstruktur på innovasjon, med relevans for fusjonsvurderinger og håndheving av konkurranseloven om misbruk av dominerende stilling. Rettsøkonomi er knyttet til juridisk argumentasjon på ulike måter. En forbindelse er gjennom den juridiske rettskilden "rimelighet", der økonomiske aspekter om effektivitet og fordeling vil kunne komme i betraktning. Et annet aspekt er gjennom konkurranseretten, som er en grunnleggende betingelse for et fritt marked og EUs hovedforutsetning for et indre marked med fri flyt av varer og tjenester, kapital og arbeidskraft på tvers av nasjonale grenser innenfor EØS-området.

Ytterligere emner som skal dekkes er økonomiske konsekvensene av de juridiske institusjonene, som for eksempel domstolsbehandling, kontraktsrett, erstatning (inn og ut av kontrakt), immaterielle rettigheter og regulering av adferd innenfor konkurranseretten. Samspillet med privatrettslig og offentligrettslig regulering samt skatte- og miljørett vil bli behandlet.
 

Kunnskapsmål

Etter å ha deltatt på kurset, skal studenten ha fått kunnskap om:

 • Det norske og det europeiske rettssystemet
 • Juridisk metode
 • EU-rett; som en del av rettslig metode og som aspekt av fri konkurranse og regulering på markeder
 • Rettsøkonomi som relevant juridisk argument i norsk rett
 • Grunnleggende mikroøkonomisk teori for å analysere hvordan lovregler påvirker enkeltpersoner og bedrifters adferd og utvikling av økonomien
 • Økonomiske virkninger av rettsinstitusjoner
 • Kurset vil bringe studentene inn i hjertet av noen av dagens, vanskelige juridiske og rettsøkonomiske diskusjoner.
Ferdighetsmål

Etter å ha deltatt på kursene, har studenten lært å:

 • Bruke juridisk metode for å identifisere juridiske problemer med et EU-rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv
 • Kunne definere relevante juridiske kilder og tolke og anvende lover og andre relevante rettskilder (inkludert EU-lov)
 • Kunne sette de økonomiske og juridiske analysene i sammenheng
 • Kunne identifisere de økonomiske konsekvensene av et juridisk problem
 • Vurdere effektivitetseffekter av juridiske regler og retningslinjer
Generell kompetanse

Etter å ha deltatt på kurset skal studenten kunne ha følgende generelle kompetanse:

 • Kunne identifisere juridiske begrensninger i en økonomisk analyse og valgmulighetene som er relevante ved økonomiske og kommersielle vurderinger ut ifra et rettslig perspektiv
 • Kunne diskutere etiske aspekter og utforske alternativer til effektivitet og rettsøkonomiske argumenter ved en rettslig problemstilling.

Kompetansen i juridisk metode vil være av betydning for hele studiet, uavhengig av det juridiske emnet studenten vil få innsikt i.
 

Kursets innhold

Kurset skal inneholde følgende emner:

 • Lov og rettferdighet
 • EUs juridiske system og institusjoner
 • Norsk juridisk metode med vekt på den særlige betydningen av EU-retten har fått
 • Relevante juridiske kilder, herunder tolkingslæren, læren om relevans og vekt
 • Effektivitet, forhandlinger og kontrakter
 • Transaksjonskostnader og Coase-setningen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

En rekke læringsmetoder vil bli brukt, fra forelesninger til webinarer, diskusjoner av saker og spørsmål, også via digitale plattformer. Webinarer kan være praktisk for studentene, for eksempel for å stille individuelle spørsmål før eksamen. Begge lærerne vil delta og møte studentene virtuelt.

Det vil bli en skriftlig innleveringsoppgave som studentene vil få konstruktive tilbakemeldinger på. Vi vil også gå igjennom oppgaven i klassen. Studentene skal også øve seg på hvordan de skal besvare oppgaver muntlig. Det å diskutere rettsspørsmål og saker muntlig er en viktig del av jus i praksis. Derfor vil også slik opplæring inngå i emnet i noen grad.

 

Beregnet arbeidsbelastning

Timer

Innhold

Video

2

For introduksjon og forventningsavklaring og repetisjoner

Pensumlesning

85

Alle må lese pensum før timene

Forelesninger

36

Vi forventer at alle møter til hver time

Gruppearbeid/skriftlig innlevering

32

Arbeid i grupper, individuelle innleveringer, fremleggelse for klassen

Webinarer

2

Repetisjon og spørsmål til lærerne

Eksamen

3

 

Sum kurs

160

 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62811
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
2 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
32 Time(r)
Forberedelse til undervisning
85 Time(r)
Webinar
2 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
160

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer