ORG XXX2 Gruppepsykologi

ORG XXX2 Gruppepsykologi

Kurskode: 
ORG 3500
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om menneskelig samhandling med andre mennesker på arbeidsplassen, med særlig fokus på gruppeprosesser som sosial påvirkning, forhandlinger og håndtering av konflikter. Studenten skal ha bred oversikt vedrørende gruppers funksjon, hvordan grupper etableres og styrkes, men også kunnskap om faktorer som truer gruppers effektivitet. Ledelse av grupper, gruppestørrelse og mangfold når det gjelder erfaring og bakgrunn utgjør viktige tema for forskning på hva som gjør grupper effektive. Videre skal kandidaten ha nyansert viten om skillet mellom grupper og team, og hvordan ulike typer team har ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. 

Studenten skal også erverve seg nyansert kunnskap om sosiale påvirkningsstrategier. Videre vil forhandlinger, både formelle og uformelle, være sentrale tema. Kandidaten bør også ha kjennskap til faktorer som trigger effektive forhandlinger, og betingelser for utviklingen av optimalt forhandlingsklima. Konflikter på arbeidsplassen er også et viktig tema da konflikter ofte finner sted innen arbeidsgrupper eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen.  Kandidaten skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, og utvikle en nyansert viten om at det er særlig skadelig når konflikten utvikler seg til mobbing. Seksuell trakassering vil ofte være en spesiell variant av mobbing. Studenten bør også ha god kjennskap til forhold som kan bidra til de-eskalering og håndtering av de typene samhandlingsproblemer på arbeidsplassen som personalkonflikter, mobbing og seksuell trakassering representerer. Dette er sentrale kunnskaper som ledere og HR-medarbeidere trenger i sitt møte med mennesker i organisasjoner.

Kunnskapsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Kunnskaper om gruppers prosesser, hva som styrker og hva som hindrer samarbeid
 • Når grupper ikke fungerer (Faresignaler for dårlige gruppeprosesser) og oppløsning av gruppen
 • Kunnskaper om konflikter, mobbing og trakassering, og utløsende forhold.
 • Kunnskaper om den konstruktive forhandlingskonflikt, og betingelser for en god forhandlingssituasjon (forhandlingsklima)
 • Kunnskaper om påvirknings- og innflytelses-strategier
Ferdighetsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Økte ferdigheter i å gjennomføre en kartlegging der gruppefungering, mellommenneskelige konflikter og mobbing utgjør sentrale tema
 • Økt bevissthet på organisasjonsmessige faresignaler i forhold til mobbing og seksuell trakassering, (som gir bedre grunnlag for tidlig intervensjon)
 • Økt forståelse for når det er nødvendig å gripe inn i (intervenere) i en konfliktsituasjon
 • Økte ferdigheter i å gjennomføre en konstruktiv konfliktsamtale, derigjennom (som igjen gir) bedre grunnlag for konflikthåndtering
 • Bedre grunnlag for å gjennomføre en forhandlingssamtale
 • Ferdigheter i å benytte påvirknings- og innflytelses-strategier
 • Ferdigheter i å forsvare seg mot påvirknings- og innflytelses-strategier
 • Etikk, makt og påvirkning
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere over gruppeprosesser, hvordan den enkelte påvirker gruppen og hvordan gruppen påvirker den enkelte (og viktigheten av den enkeltes individuelle bidrag).  Ikke minst er det viktig med erkjennelse om individuelle bidrag, for at en gruppe skal fungere som et team, (der enkeltpersoner understøtter hverandre) og gi synergieffekt. Studentene skal videre utvikle en sensibilitet i forhold til konflikter og mobbing, og være seg bevisst sitt individuelle ansvar for å gripe inn når sosiale spenninger og konflikter utvikler seg i destruktiv retning.  Videre skal studentene ha utviklet forståelse for forhandlingskonflikten som en positiv samhandlingssituasjon, som både kan generere læring, respekt, og et mulig vinn-vinn utbytte for alle de stridende parter, f.eks. i en streikesituasjon.

Kursets innhold
 • Gruppeprosesser og gruppers funksjon
 • Gruppeprosesser, hvordan grupper etableres, gruppestadier
 • Faktorer som truer gruppers effektivitet
 • Ledelse av grupper og team
 • Gruppestørrelse, gruppers mangfold, gruppeeffektivitet og sosial fasilitering
 • Ulike typer grupper, skillet mellom grupper og team
 • Sosiale påvirkningsstrategier og innflytelsestaktikk
 • Funksjonsområder og arbeidsområder til ulike typer team
 • Arbeidskonflikter – ulike typer
 • Mobbekonflikten – kjennetegn
 • Hva kjennetegner seksuell trakassering? Uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuelle overgrep
 • Håndtering av konflikter
 • Forhandlinger sett som den den konstruktive konflikt – forhandlingskonflikten
 • Det optimale forhandlingsklima - rammebetingelser
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.