ORG 3500 Gruppepsykologi

ORG 3500 Gruppepsykologi

Kurskode: 
ORG 3500
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Mats Glambek
Kursnavn på engelsk: 
Group psychology
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar sikte på å gi kandidatene et godt grunnlag for å både gjenkjenne og forholde seg til ulike gruppeprosesser i arbeidslivet. Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om menneskelig samhandling på arbeidsplassen, herunder ulike former for gruppepsykologiske prosesser, påvirkningstaktikker, konflikt og trakassering. Studenten skal ha bred oversikt vedrørende gruppers funksjon, hvordan grupper etableres og styrkes, men også kunnskap om faktorer som truer gruppers effektivitet. Kurset tar for seg ulike faktorer som har vist seg gjennom forskning å ha innvirkning på gruppers effektivitet og ytelse. Videre skal kandidaten ha nyansert viten om skillet mellom grupper og team, og hvordan ulike typer team har ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. 

Studenten skal også erverve seg nyansert kunnskap om sosiale påvirkningsstrategier. Konflikter på arbeidsplassen er også et viktig tema da konflikter ofte finner sted innen arbeidsgrupper eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen. Kandidaten skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, og utvikle en nyansert viten om at det er særlig skadelig når konflikten utvikler seg til mobbing. Seksuell trakassering vil ofte være en spesiell variant av mobbing. Studenten bør også ha god kjennskap til forhold som kan bidra til de-eskalering og håndtering av de typene samhandlingsproblemer på arbeidsplassen som personalkonflikter, mobbing og seksuell trakassering representerer. Dette er sentrale kunnskaper som ledere og HR-medarbeidere trenger i sitt møte med mennesker i organisasjoner.

Kunnskapsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Kunnskaper om gruppers prosesser, hva som styrker og hva som hindrer samarbeid 
 • Kunnskap om gruppers modenhetsnivå, utvikling og ytelse
 • Kunnskaper om konflikter, mobbing og trakassering
 • Kunnskaper om konflikt som en positiv faktor for læring og teameffektivitet
 • Kunnskaper om påvirknings- og innflytelsesstrategier
Ferdighetsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Økte ferdigheter i å gjennomføre kartlegging av gruppefungering, mellommenneskelige konflikt, mobbing og trakassering
 • Økt bevissthet på organisasjonsmessige faresignaler i forhold til mobbing og seksuell trakassering, som gir bedre grunnlag for tidlig intervensjon
 • Økt forståelse for når det er nødvendig å gripe inn i (intervenere) i en konfliktsituasjon
 • Økt forståelse for betydningen av moral og organisasjonsrettferdighet for et teams fungering
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere over gruppeprosesser, hvordan den enkelte påvirker gruppen og hvordan gruppen påvirker den enkelte (og viktigheten av den enkeltes individuelle bidrag). Ikke minst er det viktig med erkjennelse om individuelle bidrag for et teams ytelse der enkeltpersoner understøtter hverandre og gir synergieffekt. Studentene skal videre utvikle en sensibilitet i forhold til konflikter og mobbing, og være seg bevisst sitt individuelle ansvar for å gripe inn når sosiale spenninger og konflikter utvikler seg i destruktiv retning.  Videre skal studentene ha utviklet forståelse for forhandlingskonflikten som en positiv samhandlingssituasjon, som både kan generere læring, respekt, og et mulig vinn-vinn utbytte for alle parter.

Kursets innhold
 • Gruppeprosesser og gruppers funksjon
 • Ulike modenhetsnivå og ytelse for grupper og team
 • Faktorer som truer gruppers effektivitet
 • Gruppestørrelse, gruppers mangfold, gruppeeffektivitet og sosial fasilitering
 • Ulike typer grupper, skillet mellom grupper og team
 • Sosiale påvirkningsstrategier og innflytelsestaktikk
 • Funksjonsområder og arbeidsområder til ulike typer team
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Mobbing og trakassering, inkludert seksuell trakassering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset legger opp til en kombinasjon av teoriundervisning og erfaringsbasert læring. I kurset vil du dermed både møte mer tradisjonelle forelesninger, i tillegg til undervisning der deltakerne utfører og reflekterer rundt teambaserte øvelser som stimulerer og illustrerer gruppepsykologiske prosesser, refleksjon og teoriforståelse.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 35001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
125 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.