GRA 6230 Internrevisjon

GRA 6230 Internrevisjon

Kurskode: 
GRA 6230
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Flemming T. Ruud
Kursnavn på engelsk: 
Internal Auditing
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir innsikt i og forståelse for hvordan intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll kan bidra til effektiv eier- / virksomhetsstyring (governance), ikke minst i samspillet mellom styrets og ledelsens arbeid og ansvar. Offentlig revisjon og intern revisjon i offentlig sektor samt formålet som skiller seg fra finansiell revisjon av årsregnskaper dekkes. 

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha en forståelse 

 • for hva intern revisjon bidrar med til organisasjoners virksomhetsstyring, herunder hvordan intern revisjon kan gjennomgå og sikre at prosesser fungerer samt at sampillet mellom forskjellige funksjoner som compliance, controlling, kvalitetssikring, risikostyring, etc bidrar til organisasjonens måloppnåelse ved å bistå styret og ledelsen gjennom analyser og anbefalinger til å foreta endringer
 • av hvordan organisasjoner anvender risikostyring for å identifisere uønskede hendelser og håndterer disse, samt utnytter muligheter
 • for hvordan organisasjoner bygger opp og anvender intern styring og kontroll for å styre organisasjonen i riktig retning, forebygge og håndtere risiko og korrigere eventuelle inntrufne uønskede hendelser i en digitalisert verden
 • for hvordan målrettet og effektiv virksomhetsstyring (governance) bidrar til forbedring av prosesser og måloppnåelse
 • av og kjenne til utviklingen og forskningen innen de nevnte fagfeltene i en digitalisert og internasjonalisert verden
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til

 • å analysere og forstå organisasjoners behov for hvilke strukturer og prosesser som er viktige for målrettet og effektiv virksomhetsstyring (governance) og hvordan disse kan bidra til å forbedre prosesser som bidrar til organisasjonens måloppnåelse, herunder hvordan forbedringspotensiale kan identifiseres og forbedringer gjennomføres
 • identifisere mulige risikoforhold og analysere disse i forhold til sannsynlighet og konsekvens
 • kunne designe egnede styrings- og internkontrollsystemer for å håndtere identifiserte risikoforhold i digitaliserte omgivelser
 • kritisk forholde seg til situasjonsbeskrivelser fra ledelse og styre, herunder undersøke og bekrefte / avkrefte disse samt beskrive handlingsbehov
 • designe og utføre internrevisjonsprosjekter som bidrar til organisasjonens måloppnåelse
Generell kompetanse

Studentene skal kunne anvende tillært kunnskap, se sammenhengen til tilliggende fagområder og forstå betydningen av de behandlede fagfeltene i forhold til organisasjonenes behov og mål og til den generelle samfunnsmessige utviklingen. Herunder skal ikke minst ansatte se hvordan deres holdning og oppførsel har en direkte påvirkning på hvordan organisasjonen oppfattes og vurderes i samfunnet.

Kursets innhold
 • Eier- / virksomhetsstyring - Forståelse for virksomhetens mål og strategier
 • Risikostyring - Hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier?
 • Intern styring og kontroll
 • "Assurance services" - Informasjonsbekreftelse
 • Intern revisjon og revisjon i offentlig sektor - Metodikk og revisjonsprosessen
 • Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter
 • Relasjoner og samarbeid med andre revisjonsfunksjoner
 • Forståelse for digitaliseringen av samfunnet og analysere betydningen av  informasjonsteknologien samt anvende den i revisjonen inklusive dataanalyser
 • Kommunikasjon med styret og ledelsen - rapportering
 • Revisors konsultative rolle
 • Organisering og ledelse av revisjonen
 • Standarder og profesjonsetikk
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen. 

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA62301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer