ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3400
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Kursnavn på engelsk: 
Introduction to entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, og belyser spesielt entreprenørens betydning i samfunnet. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Kurset skal gi studentene en innføring i primærmarkedsundersøkelser og en introduksjon til hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet til forretningsideer. Det skal gjennomføres søk etter ideer som skal bearbeides og analyseres fram mot en mulighetsrapport.

I kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett gjennom prøving og feiling, og derme videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Undervisningen vil være praksisbasert og handlingsorientert hvor studentene selv er aktører for egen læring.

Kunnskapsmål

Studentene skal i kurset oppnå en oversikt over fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre rede for sentrale temaer og begreper innen entreprenørskapsfaget, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper. Videre skal studentene ha kunnskap om innovasjonssystemer (geografiske, industrielle og kulturelle faktorer), og entreprenørens rolle i disse. Studentene skal ha kjennskap til sentrale aktører i entreprenørers nettverk; kilder til kunnskap, finansiering og realisering av oppstartsbedrifter.

Ferdighetsmål

Studentene skal opparbeide grunnleggende ferdigheter i utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser, samt på et tidlig tidspunkt kunne vurdere det kommersielle potensialet til forretningsideer. Studentene skal videre utvikle grunnleggende ferdigheter i gjennomføring av søk etter ideer, og kunne bearbeide resultatene fram mot en mulighetsrapport.

 

Generell kompetanse

I løpet av kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett, og dermed videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Studentene skal utvikle forståelse for egen læringsprosess.

Kursets innhold
  • Introduksjon til entreprenørskap
  • Bevistgjøring av egen læringsprosess og introduksjon til entreprenørielt tankesett
  • Entreprenørskap og entreprenørens betydning i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
  • Entreprenørens ressurser og nettverk
  • Introduksjon til intraprenørskap, offentlig entreprenørskap og sosialt entrepenørskap
  • Utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser 
  • Idesøk og vurdering av kommersielle potensialet til forretningsideer
  • Introduksjon til mulighetsstudier, analyse og rapport
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med totalt 27 timer forelesninger. I tillegg kommer gruppediskusjoner, idesøk, og annen studentaktivitet. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom dialog med bedrifter, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gjennom veksling mellom forelesninger, diskusjoner, og praktiske erfaringer vil man få et levende bilde av fagets særpreg og utfordringer.  

Undervisningen blir gitt med en del forelesninger og gjesteforelesninger (gründere), samtidig som en vesentlig del av undervisningstiden vil være arbeid med studentenes oppgaver: idesøk, presentasjoner, veiledning, diskusjon og refleksjon. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen krav til spesielle forkunnskaper

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Gruppebasert innlevering av
- en mulighetsrapport (basert på bearbeidet idesøk og primærmarkedsundersøkelser) (12 sider)
Eksamenskode: 
ENT34002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Individuelt refleksjonsnotat basert på pensum i faget.
Eksamenskode: 
ENT34003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Idesøk (gruppe)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Utvikle mulighetsrapport (gruppe)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Individuell refleksjonsoppgave
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
28 Time(r)
(Inkludert forberedelse til muntlig eksamen)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.