MRK 3512 Bærekraftig markedsføring

MRK 3512 Bærekraftig markedsføring

Kurskode: 
MRK 3512
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det grønne skiftet er over i en ny fase. De politiske målene er satt og produkter og tjenester erstattes av mer bærekraftige alternativ. Fremtidens kunder trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Det stiller nye krav til markedsføring som må gjenspeiles i tydelig verdikommunikasjon, ved å informere, påvirke, gi råd og hjelpe kunden til å velge bærekraftige løsninger.

Kunnskapsmål

Læringsutbytte: 
Etter endt kurs skal studentene ha kunnskaper og innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og hvordan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. Vi ser på norske og ledende internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn for egen virksomhet gjennom å utvikle, markedsføre, kommunisere og selge produkter og tjenester på nye måter, i nye markeder og kanaler.

Etter endt kurs skal studentene:

 • forstå hvordan bærekraftperspektivet griper inn i alle bransjer og sektorer
 • ha opparbeidet seg kunnskap om posisjonering i det grønne taktskiftet for å utløse gevinster og konkurransefortrinn
 • ha tilegnet seg kunnskap om hvordan kommunisere og markedsføre bærekraftige selskaper, produkter og tjenester
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne redegjøre for hvordan FNs prinsipper for næringslivets samfunnsansvar endrer premisser for forretningsdrift
 • bidra i utviklingen av kommunikasjon- og markedsføringsstrategi med tilhørende og tiltak for å synliggjøre bærekraft i nye markeder og kanaler
 • kunne produsere verdibasert innhold for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentenene:

 • Ha innsikt og kunne reflektere over FNs bærekraftsmål og hvordan næringlivet kan og må ta en ledende rolle for å løse felles utfordringer  
 • kommunisere og diskutere relevante faglige problemstillinger og åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i markedsføringen for å få gjennomslag for sine budskap
Kursets innhold
 • Globale utfordringer og FNs Bærekraftsmål
 • Bærekraft som forretningsfordel og konkurransekraft
 • Bærekraftige forretningsmodeller og Grønn strategi
 • Teknologiens rolle i bærekraftig markedsføring
 • Den digitale kundereisen
 • Kommunikasjon og markedsføring i det grønne skifte - fra holdningsendring til adferdsendring
 • Klimakommunikasjon, psykologiske barrierer og løsninger
 • Strategisk budskapsutvikling – hvordan kommunisere for legitimitet, økt bevissthet og engasjement?
 • Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk, involvering, engasjement og spredning
 • Etiske  problemstillinger og drivkrefter/risikoområder som skaper usikkerhet og må tas hensyn til  
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger og frivillige eksamensrelevante refleksjonsoppgaver.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studentene har MRK 3414 Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Oppgaven går ut på å dokumentere en grønn innovasjon (produkt, tjeneste, tiltak) i en selvvalgt virksomhet, eller annet tema studenten brenner for, samt utarbeide en faglig fundert plan på hvordan innovasjonen skal markedsføres. Oppgaven danner grunnlaget for karakter i kurset og skal være på maks 15 sider. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte, samt et begrunnet karakterforslag.
Eksamenskode: 
MRK 35121
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
12 økter a 3 timer
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
128 Time(r)
Inkludert videoforelesninger, webinarer, caseoppgaver og arbeid med eksamensoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.