FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse

FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse

Kurskode: 
FIN 3400
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Dagfinn Rime
Kursnavn på engelsk: 
Digital tools and financial analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i finans - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finans griper inn i alle deler av samfunnet. Media minner oss daglig på at finanssektoren har en viktig rolle i den overordnede økonomien, og i dette kurset gis det en første introduksjon til hvordan enkeltindivider, bedrifter og myndigheter hele tiden må forholde seg til finans.

I denne første introduksjonen vil vi belyse interessante finansproblemstillinger ved å bruke data og visualiseringsteknikker. Å kunne beherske digitale verktøy og analyse av data er svært viktig i dagens arbeidsmarked. I dette kurset vil studentene lære å bruke regneark (som Excel, Open Office eller Google Sheets), og de vil også få en introduksjon til koding i statistikkprogrammet R, til å analysere ulike problemstillinger med bruk av data. Dette er et "hands-on" kurs som fungerer som et springbrett for videre læring om analyse av finansdata og finansproblemstillinger. Målet er at kurset skal oppleves som både spennende og interessant. Studentene vil lære å jobbe sammen.

Gjennom kurset utvikles basisferdigheter som trengs i finanskursene og senere i arbeidslivet. I arbeidslivet er det helt viktig å kunne effektivt samle, bearbeide og analysere data.

Regneark er mye brukt og essensiell basiskompetanse. Behov for å kunne litt koding blir mer og mer vanlig. Kombinasjonen koding og økonomisk innsikt er aktuell i flere sammenhenger både i akademia og næringslivet. Nedenfor er noen eksempler på situasjoner fra arbeidslivet hvor koding vil være nyttig:

 • Analyse av bedrifters investering- og finansieringsbeslutninger (også for non-profit organisasjoner)
 • Databaserte analyser for portefølje- og investeringsstrategier i finansmarkeder
 • Analyse av store datamengder for å gi innsikt i forhold til viktige beslutninger.
 • Effektivisering av prosesser i forbindelse med omsetning av aksjer, valuta og andre verdipapirer.
 • Rådgivning

I kurset brukes R og regneark (Excel, Open Office og Goggle sheets). Excel brukes i nesten alle næringer og bedrifter. R er et markedsledende verktøy, og er mye brukt i finansnæringen (brukes blant annet av NBIM, Norges Bank Investment Management). Studentene vil bruke Excel og R i flere kurs senere på Bachelor i finans.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Lære om det finansielle system
 • Bli kjent med økonomiske aggregater for makroøkonomien og finansielle hovedstørrelser som avkastning og omsetning.
 • Lære om finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og valutakurser.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Være i stand til å hente, bearbeide, og gjøre enkel analyse av data for å løse en konkret problemstilling
 • Beskrive og presentere data i grafer og tabeller ved hjelp av R og regneark.
Generell kompetanse

Gjennom kurset vil studentene utvikle viktige basisferdigheter som er sterkt etterspurt hos aktuelle arbeidsgivere, og som er relevant senere i studiet. I kurset vil det legges vekt å sette kunnskapen inn i en praktisk setting.

Kursets innhold
 1. Introduksjon om interessante problemstillinger som belyses gjennom finansfaget
 2. Forstå det finansielle system og hvordan forskjellige aktører må forholde seg til finans
 3. Introduksjon i bruk av R og regneark (Excel/Open Office/Google sheets)
  1. Hente data til Excel og R. Bruke data for makroøkonomien og finansmarkeder.
  2. Bearbeide data i Excel og R. «Rense data», slå sammen data, lage nye variabler (f.eks avkastning på askjer).
  3. Lage figurer og tabeller av data. Lage enkle sammendrag, som gjennomsnitt og standardavvik.
 4. Anvende Excel og R på problemstillinger. F.eks:
  1. Sammenligne velstand i forskjellige land
  2. Sammenligne avkastning på forskjellige finansielle instrumenter, som aksjer og obligasjoner
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger og oppgaveløsing i klassen. Det vil være bruk av R og regneark (Excel/Open Office/Google sheets).

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av semesteret.  Hver eksamenskomponent vurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring. Hvis karakter på eksamenskomponenter ønskes overført ved kontinuasjon vil evt. nye vekter på eksamenskomponenter legges til grunn.

Prosessen omfatter en innleveringsoppgave som skal løses i grupper, som organiseres av foreleser. Deretter en avsluttende individuell eksamen. Spesifikk informasjon vedrørende evaluering vil bli gitt i klassen. Det er studentens ansvar å innhente slik informasjon. Vær oppmerksom på at mens oppmøte ikke er obligatorisk, er det studentenes ansvar å innhente informasjon gitt i klassen.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
R
Tilleggsinformasjon

I kurset brukes R som er gratis (åpen kildekode /«open source»). Detaljer vedrørende installering av ulike pakker og tilleggsverktøy gis i begynnelsen av kurset. I tillegg til R benyttes regneark (Excel, Open Office og Google sheets). Det forventes at studentene i løpet av kursets to første uker har tilengnet seg ferdigheter tilsvarende online introkurs, som tilbys gratis på Portalen.

Studentene vil få tilgang til nettressurser (R og Excel/Open Office/Google sheets) som gjør dem i stand til å være godt forberedt når kurset starter.

Avhengig av tilgjengelige lærekrefter, kan kurset bli undervist enten på Engelsk eller Norsk. Eksamensoppgaven vil bli gitt på begge språk.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (2 - 5)
Varighet: 
3 Uke(r)
Eksamenskode: 
FIN 34001
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Avsluttende eksamen
Eksamenskode: 
FIN 34001
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Seminargrupper
12 Time(r)
Trening i mindre grupper med veiledere
Forberedelse til undervisning
83 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Arbeid med løsning av case
Eksamen
45 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.