BST 3210 Digital markedsføring

BST 3210 Digital markedsføring

Kurskode: 
BST 3210
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Kursnavn på engelsk: 
Digital Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med bacheloroppgave, 15 studiepoeng, utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet.

Markedsføring er i endring. Kundenes beslutningsreiser skaper nye digitale kontaktpunkter både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Ny teknologi gir markedsførere tilgang på nye virkemidler, og skaper nye utfordringer. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i digital markedsføring, digital strategi, operativ implementering av digitale virkemidler i markedsføringen, digitale mediekanaler og analyse av effekter. Målet er at studentene skal få en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder og samfunnsutvikling og forstå hva digital markedsføring handler om, men også være i stand til i praksis å planlegge, gjennomføre og analysere digitale markedsføringstiltak. Kurset har som mål både å gi kunnskap om digital markedsføring samt grunnleggende ferdigheter.

Kunnskapsmål

Studenten kan:

 • forklare kjernebegreper som er knyttet til digital markedsføring
 • beskrive ulike digitale kanaler med sine fordeler og ulemper
 • vise til ulike typer av digitalt innhold
 • kritisk diskutere digital markedsføring opp mot tradisjonell markedsføring
 • identifisere trender og faktorer som påvirker digital markedsføring
 • nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper i utviklingen av digital markedsføring, kommunikasjon og strategi
Ferdighetsmål
 • planlegge, igangsette og analysere digitale strategier og tiltak
 • identifisere oppståtte utfordringer og foreslå optimaliseringer for å møte utfordringene som oppstår i digital markedsføringspraksis
 • evaluere effektiviteten ved implementert digital markedsføringsinnsats og foreslå utbedringer ut fra analysen
Generell kompetanse
 • dokumentere hvilke kilder og teori som benyttes i utvikling av digital markedsføring og digitale kampanjer
 • samarbeide med andre
 • aktivt presentere tilegnet kunnskap og erfaringer
Kursets innhold

Digital markedsføring består av tre underliggende tema: (1) Digitalitet i markeder (2) Digital markedsføring og (3) Innholdsmarkedsføring. Studentene skal gjennomføre flere praktiske seminarer knyttet til utvikling av blogg/hjemmeside, innholdsproduksjon og måling av effekter av digital markedsføring. Bloggen/hjemmesiden er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digitale markedsføringsaktiviteter. I kurset benyttes også sentrale dataverktøy som blant annet Google Analytics med mer. Viktige temaer i kurset er blant annet:

 • Det digitale nettsamfunnet. Der blant annet digital økonomi, delingsøkonomi og nettverkseffekter blir diskutert
 • Digital markedsføring – forskjeller og likheter med tradisjonell markedsføring, begreper, virkemidler og kommunikasjonskanaler
 • Mikro- og makroperspektiv på digital markedsføring – digitale kundereiser, konkurransearenaen, samfunnsendringer som påvirker markeder og markedsføring
 • Digital strategi – sette mål, velge segmenter, planlegge og implementere en digital kampanje
 • Digital markedsføringsmiks – hvordan påvirker digitale virkemidler pris, produkt, distribusjon og kommunikasjon?
 • Ulike digitale virkemidler og kommunikasjonskanaler – SEO/SEM, epost-markedsføring, display, sosiale medier, mobil m.m.
 • Skape digitalt innhold gjennom forståelse for innholdsmarkedsføring
 • Analyse og evaluering – effekter av digital markedsføring
 • Etikk, dataintegritet og personvern – norsk og europeisk lovgiving
 • Grunnleggende opplæring i diverse digitale verktøy
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, diskusjonsoppgaver, praktiske opplæring i seminargrupper samt faglig diskusjon på kursets Facebookgruppe. Undervisningsspråk vil være både norsk og engelsk. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy (Wordpress, Tag manager, Google Analytics m.m.).

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Det forventes at studentene oppretter blogg, og anskaffer seg et domene og plass i et egnet webhotell. Det er kostnader knyttet til opprettelse på ca 450 kroner, avhengig av ønsket domene. Det er også verdt å merke seg at det kan forekomme kostnader med henhold til annonsering gjennom digitale kanaler.

Det tilbys kontinuasjon i eksamenskode BST 32101 og BST 32102 siste gang høsten 2020.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjennskap til Markedsføringsledelse og evt. Forbrukeratferd.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Informasjon om obligatoriske og valgbare aktiviteter som skal leveres digitalt vil bli gitt i starten av kurset.


(Ang. kontinuasjon i eksamenskode BST 32101 og BST 32102 se pkt tilleggsinformasjon.)
Eksamenskode: 
BST 32103
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Veiledning
Forberedelse til undervisning
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
219 Time(r)
Etablere og skrive hjemmeside/blogg, taktisk digital markedsføring, analyse, utførelse av mappeoppgaver, sertifiseringer med mer.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.