MAN 5051 Strategisk ledelse

MAN 5051 Strategisk ledelse

Kurskode: 
MAN 5051
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Sverre Tomassen
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5052 - 1. semester
MAN 5053 - 2. semester
Introduksjon

Bedrifter – private så vel som offentlig, står i dag overfor store strategiske utfordringer. Økt konkurranse, dynamiske omgivelser, større grad av internasjonalisering, og et stadig økende krav om kostnadseffektivitet krever da også en tilsvarende økt strategisk forståelse.

God strategisk ledelse handler derfor om å systematisk kartlegge signaler og trender, avdekke mønstre og se retningene som utvikler seg – noe som krever en dyp og analytisk forståelse av indre og ytre krefter som påvirker organisasjonene. Det handler også om evnen til å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt, og ikke minst handler det om endringsvillighet siden konsekvensen av denne økte dynamikken ofte dreier seg om å gjennomføre større endringsprosesser som kan være både utfordrende og komplekst å lede.

Målsetningen med dette programmet er derfor å kunne gi deltakere, med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, en grundig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse. Programmet legger vekt på å presentere både analysemodeller og teorier som skal utvikle deltakernes evner til å se virksomheten i et helhetlig og strategisk perspektiv, og som kan være til hjelp under hele strategiprosessen fra oppstart til gjennomføring.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter. Dette krever imidlertid stor arbeidsinnsats, både før og under samlingene. Prosjektoppgaven som er en sentral del av programmet, skal dokumentere at deltakerne kan anvende kunnskapen.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført programmet skal studentene ha inngående kunnskap innenfor:

 • fagområdet strategi og kunne anvende denne kunnskapen på nye problemstillinger
 • fagområdets metodiske og teoretiske tilnærminger
 • innholdet i en strategiprosess herunder strategisk analyse, strategiske valg og strategiimplementering,
 • ulike teoretiske perspektiver i strategifaget, og kunne anvende disse i et strategiprosjekt
 • klassiske strategiske temaer slik som forretningsmodeller, oppkjøp, strategiske allianser, internasjonalisering, digitalisering av forretningsmodeller, omstillingsprosesser, samt etiske utfordringer knyttet opp til  strategiske valg

 

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal studentene kunne:

 • formulere og analysere et strategisk problem basert på en grundig situasjonsanalyse av bedriften/organisasjonen. 
 • anvende sentrale analysemodeller og kunne vurdere hvilke som egner seg til ulike strategiske problemer og virksomheter.
 • gi strategiske råd som er basert på dokumentert kunnskap
 • oppøve ferdigheter i å se virksomheten i et helhetlig strategisk perspektiv.
 • gjennom et forskningsprosjekt anvende relevante metoder og teorier under veiledning og innenfor rammene av forskningsetiske retningslinjer
Generell kompetanse

Etter gjennomført program skal studentene kunne:

 • forstå at strategiske valg ofte handler om å balansere ulike interessenters behov og ønsker.
 • forholde seg reflektert og kritisk til fagets fokus og innhold 
 • anvende kunnskapen tilegnet i kurset på nye strategiske problemstillinger 
 • bidra til endringsprosesser som skaper innovasjonsevne og nytenkning i bedrifter og organisasjoner
Kursets innhold

1. samling
Strategibegrepet og de strategiske fundamentene. Strategisk analyse herunder intern analyse av ressurser og ekstern analyse av konkurransearenaen.

2. samling
Strategisk analyse ekstern/intern - omgivelser, verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke. Interessenter. Strategiske valg og etiske problemstillinger. Forretningsmodeller

3. samling
Gjennomgang av ulike konkurransestrategier herunder organisk vekst gjennom kunnskapsutvikling, fusjoner, oppkjøp, outsourcing/konkurranseutsetting. Konsernstrategier. Strategi i offentlig sektor, internasjonal strategi og strategiske allianser.

4. samling
Strategiimplementering, strategisk kontroll og strategisk lederskap.

5. samling
Ulike strategiske emner: Innovasjon i offentlig sektor, tillit, digitalisering og nye forretningsmodeller
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 48 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk 33 obligatoriske innleveringer i grupper på 2-3 personer i løpet av studieåret. Arbeidskravene må være godkjent før individuell hjemmeeksamen kan taes.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:3 obligatoriske innleveringer i grupper på 2-3 personer i løpet av studieåret. Arbeidskravene må være godkjent før individuell hjemmeeksamen kan taes.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50511
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
48 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 48 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50512
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.