Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi

Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Paul Henning Fjeldheim
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i eiendomsmegling er et studium der studenten opparbeider seg kompetanse i kjerneområder innen økonomi, eiendomsmegling, eiendomsutvikling og jus. Studenten vil lære å foreta den praktiske gjennomføringen av salg av fast eiendom og gjennomføre oppgjør av eiendomshandel. Studenten vil opparbeide ferdigheter innen prosjektmegling og eiendomsutvikling. Studenten skal bevisstgjøres FNs bærekraftsmål om bl.a. å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Studenten vil lære å se juridiske problemstillinger og kunne løse disse, særlig relatert til fast eiendom. Studenten vil kunne foreta økonomiske vurderinger og analyser. Studenten kan etter endt studie jobbe som bl.a. eiendomsmeglerfullmektig, med eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning og jobbe i det offentlige. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Kandidaten har:

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor eiendomsmeglerstudiets fagområder, herunder:
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap utarbeides og analyseres
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter.
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
  • hvordan eiendomsmegling og oppgjør av eiendomshandler utøves på en sikker, ordnet og effektiv måte
 • grunnleggende kunnskap i:
  • matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data
  • fagområdene serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse
 • kjenner til eiendomsmeglerfagets historie, praksis og forskningstradisjon
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger innenfor formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet og oppgjør av eiendomshandel for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere informasjon
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy inkludert eiendomsmeglerspesifikk programvare, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon som ivaretar partenes interesser
 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • kan arbeide i internasjonale miljøer
 • kan samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping 
Studiemodeller
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter ett valgkurs i 5. semester.  Det er også mulig å søke om Internship i 5. semester. Dersom studentene får opptak til Internship, vil dette dekke valgkurs 1, og  i tillegg erstatte kurset EMS 3630 Verdiskapende rådgivning.

Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 25, 2019