Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi

Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Paul Henning Fjeldheim
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i eiendomsmegling er et studium der studenten opparbeider seg grunnkompetanse i kjerneområder innen økonomi, eiendomsmegling, eiendomsutvikling og jus. Studenten vil lære å foreta den praktiske gjennomføringen av salg av fast eiendom og gjennomføre oppgjør av eiendomshandel. Studenten vil opparbeide ferdigheter innen prosjektmegling.

Studenten vil lære å se juridiske problemstillinger og kunne løse disse, særlig relatert til fast eiendom. Studenten vil kunne foreta økonomiske vurderinger og analyser. Studenten kan etter endt studie jobbe som bl.a. eiendomsmeglerfullmektig, med eiendomsutvikling og jobbe i det offentlige. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Det overordnede kunnskapsmål for bachelorstudiet i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder innen eiendomsmegling og tilstøtende fagområder som er relevante for den som skal drive med eiendomsmegling.

Kjerneområdene innen eiendomsmegling er eiendomsmegling i praksis, juridiske emner og oppgjør av eiendomshandler. Disse tre kjerneområdene griper inn i hverandre og er overlappende. Andre sentrale temaer er serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse, profesjonsetikk, regnskapslære og økonomi. Gjennom disse fagområdene skal studentene bl.a. opparbeide innsikt i samspillet mellom etterspørsel og tilbud.

Ferdighetsmål

De ferdige utdannede studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet, oppgjør av eiendomshandel.

Generell kompetanse

Eiendomsmegleren har et ansvar som bindeledd mellom selger og kjøper, noe som setter store krav til etisk bevissthet og integritet. Mange eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling kan gi opphav til vanskelige problemstillinger av eiendomsfaglig, juridisk og økonomisk karakter, og studentene skal tilegne seg faglige kunnskaper som setter de i stand til etisk refleksjon og derigjennom å ivareta de involvertes interesser.

Studiemodeller
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

KursCourse type2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
X7.5
 
Kurset MET 2910 Matematikk for økonomer undervises over to semestre
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
 
(Dersom studentene får opptak til Internship vil dette dekke valgkurs 1, og erstatte kurset "Verdiskapende rådgiver").
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 28, 2017