Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi

Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Paul Henning Fjeldheim
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i eiendomsmegling er et studium der studenten opparbeider seg kompetanse i kjerneområder innen økonomi, eiendomsmegling, eiendomsutvikling og jus. Studenten vil lære å foreta den praktiske gjennomføringen av salg av fast eiendom og gjennomføre oppgjør av eiendomshandler. Studenten vil opparbeide fundamentale ferdigheter innen prosjektmegling og eiendomsutvikling. Studenten skal også opparbeide en grunnleggende bevissthet knyttet til FNs bærekraftsmål om bl.a. å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 

Studenten vil lære å se juridiske problemstillinger og kunne løse disse, særlig relatert til fast eiendom. Studenten vil kunne foreta enklere økonomiske vurderinger og analyser. Studenten kan etter endt studie jobbe som bl.a. eiendomsmeglerfullmektig, med eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning samt jobbe i det offentlige. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå. 

Kunnskapsmål

Kandidaten har: 

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor eiendomsmeglerstudiets fagområder, herunder: 
  • de lovregulerte kravene til utøvelsen av eiendomsmeglerprofesjonen 
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap utarbeides og analyseres 
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter. 
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser 
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte 
  • hvordan eiendomsmegling og oppgjør av eiendomshandler utøves på en sikker, ordnet og effektiv måte 
 • grunnleggende kunnskap om: 
  • matematikk og samfunnsvitenskapelig metode
  • fagområdene serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse 
  • plan- og byggesaksbehandling 
  • eiendomsmeglerfagets historie, praksis og forskningstradisjon 
Ferdighetsmål

Kandidaten: 

 • ·kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger innenfor formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet og oppgjør av eiendomshandler for å treffe begrunnede valg, herunder å: 
  • innhente, sortere og vurdere informasjon 
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder 
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser 
  • kommunisere lovregulerte bransjeforhold, forhold som omhandler god meglerskikk og innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig 
  • anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy inkludert eiendomsmeglerspesifikk programvare, teknikker og uttrykksformer 
  • planlegge og gjennomføre egne eiendomsmegleroppdrag og de tilhørende arbeidsoppgavene 
Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon som ivaretar partenes interesser 
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning 
 • kan samarbeide med relevante aktører i en eiendomshandel, på en situasjonsbestemt og tverrfaglig måte 
Studiemodeller
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i henholdsvis 4. og 5. semester. I 5. semester er det mulig å søke utveksling i hele semesteret (30 sp.). Studenter som ønsker å søke Internship (15 sp), kan gjøre dette i 4. semester, alternativt 5. semester dersom de ikke er på utveksling.

Obligatorisk muntlig eksamen avholdes I 6. semester.

KursCourse type2023 Høst2024 Vår2024 Høst2025 Vår2025 Høst2026 Vår
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
07.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Valgkurs, Internship
15
Valgkurs, Internship, Utveksling
30
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Programkurs
0
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 28, 2022