EMS 3670 Eiendomsutvikling

EMS 3670 Eiendomsutvikling

Kurskode: 
EMS 3670
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kim Andre Syvertsen
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Development
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset vil gi en generell innføring i et omfattende og tverrfaglig emne.

Studentene skal gjennom kurset innom temaer som offentlige og private planer, risiko i eiendomsutvikling, analyser som grunnlag for eiendomsutvikling, samt utvalgte emner innenfor investeringsanalyse. Kurset gir også innblikk i bærekraftig eiendomsutvikling. Studentene skal gjennom semesteret arbeide prosjektbasert med en innleveringsoppgave som tar for seg en angitt tomt/matrikkel. Studentene skal analysere relevante aspekter som marked, reguleringsbestemmelser, beliggenhet, makroøkonomi, demografi, miljø og samfunnsmessige behov. Basert på innholdet i analysene skal studentene utarbeide en forenklet mulighetsstudie for eiendommen.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene ha:

 • Lært hvordan demografiske, makroøkonomiske og samfunnsmessige faktorer må legges til grunn i planleggingen.
 • Opparbeidet en forståelse av hvordan overordnede planer og føringer påvirker eiendomsutviklingen av en tomt eller område.
 • Lært om relevante hensynssoner og normer, samt hvor disse finnes.
 • Tilegnet seg kunnskap om viktigheten av langsiktighet i eiendomsutvikling, herunder hva som menes med bærekraftig eiendomsutvikling.
 • Opparbeidet forståelse av gangen i eiendomsutviklingen, fra tomteakkvisisjon til ferdigstillelse av prosjekt.
 • Lært om ulike former for risiko i eiendomsutvikling
 • Lært om hvordan estimerte inntekter, kostnader og direkteavkastning påvirker eiendomsverdiene.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • Utarbeide analyser som grunnlag for eiendomsutvikling.
 • Tolke overordnede planer og føringer, herunder forstå hvilke rettslige skranker de setter for fremtidig utvikling.
 • Identifisere og redegjøre for relevante hensynssoner og normer.
 • Redegjøre for miljø og bærekraft i eiendomsutvikling.
 • Redegjøre for ulike typer risikomomenter knyttet til eiendomsutvikling.
 • Redegjøre for de enkelte fasene i eiendomsutvikling.
 • Kunne gjennomføre finansielle utregninger med tanke på lønnsomhet.
Generell kompetanse

Studentene skal evne å tenke kritisk og vise etisk bevissthet i de forskjellige fasene av eiendomsutvikling. Videre skal studentene forstå de samfunnsmessige utfordringene og konsekvensene ved å ikke tenke langsiktig og helhetlig i eiendomsutvikling.

Kursets innhold
 1. Analyser som grunnlag for eiendomsutvikling
  • Demografi
  • Marked
  • Makroøkonomi
  • Samfunnsutvikling
  • Områdebeskrivelse
  • Sketchup
 2. Offentlige planer og reguleringsplaner
  • Overordnede planer og føringer
  • Reguleringsplaner
  • Hensynssoner
  • Normer
 3. Eiendomsutvikling i ulike faser
  • Tomteakkvisisjon
  • Regulering
  • Byggefase
  • Ferdigstillelse
  • Risikoklasser
 4. Bærekraftig eiendomsutvikling
  • Miljø og energi
  • Langsiktighet og helhetlig eiendomsutvikling
  • Sirkulærøkonomi
  • Sosial bærekraft
 5. Investeringsanalyse
  • Salg- og leieinntekter
  • Byggekostnader
  • Direkteavkastning
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over ett semester og det legges opp til at studentene arbeider selvstendig med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Prosjektoppgaven skal bestå av en tomteanalyse og en forenklet mulighetsstudie av en tomt eller matrikkel som blir presentert ved kursstart. I analysedelen skal studentene analysere aspekter ved tomten de selv mener er relevante med henblikk på eiendomsutvikling. Del to i prosjektoppgaven er mer praktisk og studentene skal i denne delen utarbeide en forenklet mulighetsstudie - basert på funn og analyser fra del én. Som en del av mulighetsstudien skal det foretas en enkel beregning av estimerte salg- og leieinntekter, byggekostnader, tomtepris m.m. og deretter en konklusjon/anbefaling hvorvidt prosjektet anses som realistisk gjennomførbart eller ikke.

Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på maks 3 studenter. Prosjektoppgaven utleveres ved semesterstart, og leveres inn ved slutten av semesteret. I prosjektoppgaven vil studentene synliggjøre i hvilken grad de har tilegnet seg kunnskap i faget, samt utviklet de holdninger som ønskes. 

Nærmere informasjon om kursopplegg og eventuelle innleveringer underveis får man ved kursstart og gjennom semesteret.

Prosjektoppgaven skal maksimalt være på 5.000 - 7.000 ord.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på undervisning i EMS 3623 Eiendomsmegling III og BØK 3423 Finans, eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Besvarelsen skal totalt utgjøre mellom 5000 og 7000 ord ekskl. forside, innholdsfortegnelse, kilder og vedlegg. Den skal inneholde en del om relevante analyser og undersøkelser av gitt tomt eller matrikkel, samt en del om valgt utvikling, basert på analysene fra første del. Besvarelsen skal avsluttes med en konklusjon og en anbefaling hvorvidt utviklingen anbefales å gjennomføres eller ikke. Besvarelsen utleveres ved semesterstart og skal leveres inn ved semesterslutt.
Eksamenskode: 
EMS 36701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deler av undervisningen vil kunne bli gjennomført digitalt.
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.