BØK 3423 Finans

BØK 3423 Finans

Kurskode: 
BØK 3423
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Siv Jønland Staubo
Kursnavn på engelsk: 
Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Hensikten med faget er at studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at metodene er anvendbare på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner) så vel som på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.). Kurset vil også forklare betydningen av bærekraftinge investeringsbeslutninger.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Investeringsanalysens plass i finansfaget.
 • Hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering/finansiering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå betyningen av bærekraftinge investeringer
 • Hvordan man kan anvende de nevnte beslutningskriteriene til å verdsette finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner samt realinvesteringer.
 • Hva ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med Beta,  målet for systematisk risiko.
 • Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med egenkapitalkostnad, gjeldskostnad og gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene(forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og Excel.
 • Forstå nåverdibegrepen og internrente.
 • Forstå det økonomiske innholdet i de ulike  bærekraftige beslutningskriteriene.
 • Kunne vurdere og bruke de ulike beslutningskriteriene.
 • Beregne verdien av finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Utlede Kapitalverdimodellen på et intuitivt nivå.
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere kapitalkostnader.
Generell kompetanse

Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i kurset bygger på forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt kurs ha en god forståelse av den praktiske og internasjonale relevansen til belyst teori.

Kursets innhold
 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer.
 • Renteregning/Finansmatematikk.
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m).
 • Verdsetting av obligasjoner.
 • Verdsetting av aksjer.
 • Risikobegrepet.
 • Kapitalverdimodellen.
 • Kapitalkostnader.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det foreleses/veiledes 11 økter á 3 timer (33 timer) i auditoriet/klasserom. Disse 11 øktene støttes av videoer som gjennomgår teori og problemstillinger. For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. det er 3 3-timers tester hvor studentene får hjelp av foreleser og studentassistenter.

Selv om dataverkttøy ikke er et krav, kan det være nyttig å gjøre en del oppgaver fra pensumlitteraturen som krever bruk av Excel.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK34231
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
6 Time(r)
Undervisningen vil bestå av to tradisjonelle forelesninger. Den første er en introduksjons forelesning og den siste er en oppsummering.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
27 Time(r)
Det er 9 forelsninger á 3 timer som vil bestå av teori, oppgavegjennomgang og problemløsning. Disse seksjonene vil støttes av ca. 30 videoer.
Forberedelse til undervisning
110 Time(r)
Inkludert 9 filmer om teori, problemløsning, spørsmål og svar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
54 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.