EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet

EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet

Kurskode: 
EMS 3618
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Paul Henning Fjeldheim
Kursnavn på engelsk: 
Oral Exam for the Bachelor Program in Real Estate Studies
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Forutsetningen for å kunne gå opp til muntlig eksamen er at studentene må ha avlagt alle skriftlige eksamener i studiet.

Kunnskapsmål

Studentene skal vise at de har tilegnet seg en grunnleggende forståelse av alle sentrale kjerneområder innen eiendomsmegling.

Ferdighetsmål

Studentene skal muntlig kunne redegjøre for de lover og forskrifter som er viktig i en eiendomsmeglers hverdag. Studentene skal vise at de kan håndtere problemstillinger som dukker opp og foreta oppgjør og redegjøre for behandling av betrodde midler. Etter endt studium skal studentene kunne redegjøre for hvordan en eiendomsmegler arbeider med formidling av fast eiendom til privat - og bedriftsmarkedet.

Generell kompetanse

Studentene skal i tillegg vise at de er bevisst de etiske problemer tilknyttet eiendomsmegleryrket gjennom en grunnleggende forståelse av god meglerskikk.

Kursets innhold

Muntlig eksamen kan omfatte spørsmål innen følgende tre områder:

  1. Lovbestemmelser og forskrifter
  2. Eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling
  3. Regnskapslære, økonomi og oppgjør av eiendomshandler, herunder behandling av klientmidler

Dersom en student har fått innvilget fritak i et kurs innenfor overnevnte tre områder, kan kandidaten likefullt bli prøvet i det til muntlig eksamen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studiet avsluttes med en muntlig eksamen som arrangeres ved semesterslutt (februar og juni) og som omfatter kursene / de tre fagområdene jus, eiendomsmegling og oppgjør av eiendomshandler. Studenten vil bli spurt innen to av fagområdene, av to sensorer. Den muntlige eksaminasjonen varer normalt ca. 25 min. Studentene vil få skriftlig beskjed med ca. 14 dagers varsel om når eksamen avholdes. 

Det vil i hvert semester, i forkant av eksamen, bli avholdt inntil 3-timers forelesning / informasjonsmøte om gjennomføringen av eksamen. Det vil her bli anledning til å stille spørsmål av faglig art og om gjennomføringen av selve eksamen. Det er pliktig deltagelse på dette informasjonsmøtet. 

Det vil i tillegg bli gjennomført en 3-timers forelesning hvor studenter individuelt vi kunne få øvelse i å presentere et på forhånd oppgitt tema (5-15 min pr. student).

Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset, men følgende web-adresse er viktig; lovdata.no, tinglysing.no, finanstilsynet.no, eiendomsmeglingsnemnda.no

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Pensum er lik det til enhver tid gjeldende pensum i kursene Eiendomsmegling I, II og III, Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Treårig Bachelorstudium i eiendomsmegling, jus og økonomi. Det er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen at studenten har avlagt alle skriftlige eksamener på studiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Eksamen kan bli avholdt på Zoom. Ved skoleeksamen vil lov- og forskriftssamling vil være tilgjengelig i eksamenslokalet.
Resultatet vil bli gitt umiddelbart etter eksaminasjonsavslutning.

Ordinær eksamen gjennomføres normalt i uke 24 og 25. Kontinuasjonseksamen arrangeres normalt i uke 6 påfølgende år. Kandidater som ikke består muntlig eksamen ved ordinær gjennomføring eller som er forhindret fra å gjennomføre denne grunnet sykdom dokumentert ved legeerklæring, og som har bestått alle øvrige eksamener som inngår på studiet, kan dog velge å avlegge kontinuasjonseksamen i september samme år. Øvrige kandidater må avvente kontinuasjon til uke 6 påfølgende år. Det er ikke mulig å gi dispensasjon fra disse reglene.
Eksamenskode: 
EMS36181
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
3 Time(r)
3 timer - Forelesning / informasjonsmøte om gjennomføringen av eksamen. Det vil her bli anledning til å stille spørsmål av faglig art og om gjennomføringen av selve eksamen.
Hele eller deler av undervisningen vil kunne bli gjennomført digitalt.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
3 timer - Forelesning hvor studenter individuelt skal få øvelse i å presentere et på forhånd oppgitt tema (5-15 min pr. student).
Hele eller deler av forelesningen vil kunne bli gjennomført digitalt.
Sum arbeidsinnsats: 
6

Text for 0 credits