Bachelor i eiendomsmegling

Eiendomsmeglerstudiet

Handelshøyskolen BIs eiendomsmeglerstudium er utviklet i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund, og er idag en toårig utdanning på heltid. Dette er i samsvar med det offentliges og bransjens ønske. Det er et økende krav til kompetanse og profesjonell klientbehandling for å utøve eiendomsmegleryrket, og studiet er utviklet i sin nåværende form nettopp for å ivareta disse hensyn. Studiet erstatter det tidligere toårige deltidsstudiet ved Norges Eiendomsmeglerhøyskole.

Mål Målet med studiet er å gi studentene den teoretiske kunnskap og det nødvendige innsyn i praksis som Finansdepartementet til enhver tid krever for eiendomsmeglereksamen. Fullført og bestått studium og to års godkjent praksis skal kvalifisere studentene til tittelen Statsautorisert eiendomsmegler.

Faglig råd Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet er et internt styringsorgan ved BI. Rådet består av tre medlemmer som oppnevnes av Norges Eiendomsmeglerforbund, deriblant rådets leder, samt tre medlemmer fra BI. I tillegg oppnevnes en nyutdannet kandidat som sitter i ett år etter avsluttet eiendomsmeglereksamen. Rådet skal påse at faginnholdet og undervisningen i de eiendomsmeglerrelaterte fagene i 2. avdeling opprettholdes på en best mulig måte for eiendomsmeglerbransjen. Rådet fungerer videre som høringsinstans i alle saker som omfatter studiets 2. avdeling.

Faglig råds sammensetning studieåret 2000 - 01: Knut Efskin (leder) Statsautorisert eiendomsmegler Hildur Høiland Statsautorisert eiendomsmegler Gunvor Lien Nyhus Statsautorisert eiendomsmegler Tore Bråthen Professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og jus Jan Frode Lien Rektor BI Oslo Karl-Erik Bastiansen Studiesjef lavere grads studier, Handelshøyskolen BI, Høyskolene

Gjennomføring Eiendomsmeglerstudiets 2. avd. kan gjennomføres over to semestre på heltid og fire semestre på deltid. Første studieår, bedriftsøkonomstudiet eller markedsøkonomistudiet, kan gjennomføres ved en av BIs 15 høyskoler rundt om i landet eller ved Handelshøyskolen BI Fjernundervisningen. Studiets andre år, Eiendomsmeglerstudiet 2. avdeling, kan kun gjennomføres ved BI Oslo. Eksamen Det vises til henholdsvis Studiereglementer for Handelshøyskolen BI og Forskrift om eiendomsmegling. BI gjør oppmerksom på at kandidatene bare kan gå opp i samme eksamen inntil tre ganger. Kandidater som møter til eksamen, og leverer blank besvarelse, har brukt ett - 1 - av tre forsøk. Eiendomsmeglerstudiet avsluttes med en muntlig eksamen, (se egen kursbeskrivelse). Det er eksamenskommisjonen som foran hver eksamen beslutter hvilke fagområder kandidatene skal prøves i ved muntlig prøve.

Sensur Det oppgis ikke sensur i noen fag på eiendomsmeglerstudiets 2. avd. før eksamenskommisjonen har hatt sitt møte for å godkjenne sensuren. Møtet avholdes først etter at siste sensur har funnet sted. Det betyr at fristen for sensur på Televoice, som normalt er 25 virkedager etter avholdt eksamen, ikke gjelder eksamener på eiendomsmeglerstudiets 2. avd.

Stipend Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforenings Fond (OAEF) bevilger to stipend årlig, hvert på kr. 10.000,-. Stipendiene utdeles på bakgrunn av de samlede resultater oppnådd på hele studiet, henholdsvis heltid over to år og deltid over fire år. Disse stipendiene utdeles i forbindelse med en enkel tilstelning hvor representanter fra OAEF og BIs administrasjon er tilstede.

Vitnemål Etter fullført og bestått eksamen etter gjeldende regler, kan studentene anmode om vitnemål for bestått eiendomsmeglereksamen. Studenter som har mottatt vitnemål og som senere har forbedret eksamensresultater, må betale kr 500,- i administrasjonsgebyr for eventuelt utstedelse av nytt vitnemål.

Statsautorisert eiendomsmegler Kandidater som har fått vitnemål for bestått eiendomsmeglereksamen fra BI og i tillegg har to års godkjent praksis, kan søke om eiendomsmeglerbrev og derved få tittelen Statsautorisert Eiendomsmegler. Eiendomsmeglerbrev utstedes av Kredittilsynet. (Jfr. Forskrift om eiendomsmegling) Innpassing av eiendomsmeglerstudiet til andre studier ved BI Kandidater med bestått eiendomsmeglereksamen kan innpasses på diplomøkonomstudiet, diplommarkedsførerstudiet og siviløkonomstudiet ved BI etter nærmere bestemte regler. Nærmere informasjon om dette kan fås ved henvendelse til BI Oslo.

Eiendomsmeglerstudiet – 2. avdeling I denne delen av studiet er det studentene møter de eiendomsmeglerrelaterte fagene. All eiendomsmegling er i praksis underlagt lovverket og strenge etiske regler som direkte regulerer utøvere av yrket. Sentrale fag i 2. avdeling er derfor eiendomsmegling, eiendomsmeglerregnskap og jus for eiendomsmeglere. I tillegg møter studentene en videreføring av fagområder fra bedriftsøkonomstudiet. Studiets 2. år er godkjent med 20 vekttall av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Gjennomføring Studiets 2. avdeling kan gjennomføres som: - Heltidsstudium over to semestre - Deltidsstudium over fire semestre Studiet består av en rekke enkeltkurs med avsluttende eksamener for hvert kurs. I tillegg til å følge undervisningsopplegget anbefales studentene å arbeide sammen i kollokviegrupper.

Undervisningstid og -sted Heltidsstudiet og deltidsstudiet på 2. avdeling gjennomføres kun ved BI Oslo. Undervisningen på heltidsstudiet skjer på dagtid, eventuelt også lørdager, over hele semesteret. Studentene må dessuten påregne at enkelte forelesninger, samt veiledning vil kunne finne sted om ettermiddagen/kvelden. Deltidsstudiet gjennomføres som modulundervisning over fire semestre. Det gjennomføres intensivundervisning med samlinger på dagtid fra onsdag til fredag (samt enkelte lørdager) 19 ganger i løpet av 2 år. Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til BI Oslo.

Eiendomsmeglerstudiet (2.år) - deltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid eller deltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Eiendomsmeglerstudiet 2. år – deltid over fire semestre

Kurskode Kursbetegnelse Vekttall 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem
EMS 9515 Jus for eiendomsmeglere I 4 84 E 5t
EMS 9114 Markedsøkonomi 2 42 E 5t
EMS 9116 Jus for eiendomsmeglere II 4 89 E 5t
EMS 9517 Eiendomsmegling 4 42 42 E 5t
EMS 9920 Markedsføring og salg av tjenester 4 35 49 P
EMS 9419 Eiendomsmeglerregnskap 2 23 24 E 5t
EMS 9118 Muntlig eksamen eiendomsmeglerstudiet 0 M
20

E = Skriftlig eksamen, P = Prosjektoppgave, M = Muntlig eksamen

Studieplanen omfatter 430 kurstimer over fire semestre. Selvstendig studiearbeid, oppgaveskriving og eksamener kommer i tillegg, og det kreves stor arbeidsinnsats for å gjennomføre studiet innenfor normert studietid.

Eiendomsmeglerstudiet (2.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid eller deltid, også kalt normert studietid. Studentene blir automatisk påmeldt til eksamen i de kursene som ifølge normalstudieplanen på heltid eller deltid gjennomføres hvert semester.

Studenter som avviker fra normalstudieplanen må ta kontakt med studieveileder ved BI Oslo vedrørende påmelding til eksamen.

Se forøvrig kapitlet Studieadministrativ informasjon i studiehåndboken for Høyskolene.

Normalstudieplan for Eiendomsmeglerstudiet 2. år– heltid over to semestre

Kurskode Kursbetegnelse Vekttall 1. sem. 2. sem.
EMS 9515 Jus for eiendomsmeglere I 4 84 E 5t
EMS 9920 Markedsføring og salg av tjenester 4 35 49 P
EMS 9114 Markedsøkonomi 2 42 E 5t
EMS 9419 Eiendomsmeglerregnskap 2 21 21 E 5t
EMS 9517 Eiendomsmegling 4 42 42 E 5t
EMS 9116 Jus for eiendomsmeglere II 4 89 E 5t
EMS 9118 Muntlig eksamen eiendomsmeglerstudiet 0 M
20

E = Skriftlig eksamen, P= Prosjektoppgave, M = Muntlig eksamen

Studieplanen omfatter 430 kurstimer over to semestre. Selvstendig studiearbeid, oppgaveskriving og eksamener kommer i tillegg, og det kreves stor arbeidsinnsats for å fullføre studiet innenfor normert studietid. Studenter som ønsker å strekke studiet noe utover i tid kan ta kontakt med studieveileder ved BI Oslo.