Bachelor i ledelse av kreativ næring

Bachelor i ledelse av kreativ næring

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i ledelse av kreativ næring er et unikt tverrfaglig studium som kombinerer bransjekunnskap om kreativ næring og kreative kompetanser med økonomisk-administrative fag. Studiet gir innsikt i et bredt spekter av kreative bransjer som musikk, film, TV, nye medier, spill, visuell kunst, design, litteratur, event og scenekunst. Studiet gir studentene teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store kreative virksomheter. I et arbeidsliv som i økende grad ønsker innovativ arbeidskraft er kompetansen som utvikles gjennom studiet dessuten overførbar og åpner for flere karrieremuligheter. ​

Kunnskapsmål

Kandidaten: 

 • har bred kunnskap om den kreative næringens spesifikke verdiskaping, virkemåte, markeder, rammebetingelser, organiseringsformer og aktører, herunder: 
  • hva som kjennetegner de ulike kreative bransjene og hva som likheter på tvers 
  • hvordan kreative kompetanser bidrar til verdiskaping 
  • hvordan kreative produksjonsprosesser, økonomisk-administrative og rettslige tilnærminger kan spille med hverandre, men også kan skape friksjon 
  • hvordan ny teknologi skaper muligheter og utfordringer i kreativ næring 
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder: 
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes, hvilke rettsgrunnlag virksomhetene er tuftet på og hvordan regnskap analyseres 
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter. 
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi, jus og internasjonale rammebetingelser 
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte 
 • har grunnleggende kunnskap i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data. 
 • kjenner til den kreativ næringens historie, praksis og forskningstradisjon. 
Ferdighetsmål

Kandidaten kan:

 • anvende faglig kunnskap for å: 
  • finansiere kreativ næring gjennom private og offentlige finansieringskilder 
  • markedsføre produkter og tjenester skapt innen kreativ næring 
  • lede prosjekter innen kreativ næring 
  • identifisere rettslige problemstillinger og forhindre og løse problemer ved hjelp av juridisk innsikt 
 • anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder: 
  • innhente, sortere og vurdere informasjon 
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder 
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser 
 • kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig 
 • anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer 
 • vurdere konsekvenser av beslutninger 
 • lede og være medlem av team innen kreativ næring
Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • kan arbeide i kunstneriske og kreative miljøer 
 • viser evne til å reflektere over samspillet mellom kreative og kommersielle perspektiver 
 • kan sette ulike problemstillinger innen kreativ næring i et samfunnsperspektiv 
 • kan etterrettelighet og redelighet i bruk av kreativt innhold, forskning og faglige fremstillinger 
 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon 
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning 
 • kan arbeide i internasjonale miljøer 
 • kan samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig 
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping 
Studiemodeller
Bachelor i ledelse av kreativ næring
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs vil bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i 4. og 5. semester. Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs i 4. og 5 semester, eller utveksling i hele 5. semester. 

Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 28, 2022