Bachelor i Creative Industries Management

Bachelorstudiet i kultur og ledelse

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid. Fra og med studieåret 2009/2010 er bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2010/2011. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 3. år ser ut i 2011/2012 kan du åpne denne nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Bachelorstudiet i Kultur og ledelse er et unikt tverrfaglig studium som kombinerer økonomisk administrative fag med kulturbransjekunnskap, kulturpolitikk og historikk. Med kultur siktes det både til kunstneriske virksomhet som teater og gallerier og til kulturindustrier som musikk- og filmbransjen. Studiet er ment å gi en privilegert tilgang til kulturfeltet for studenter som gjerne vil jobbe i kulturlivet eller i næringslivet med kultur.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg en grunnkompetanse innenfor økonomiske fag og markedsføring, samt en innføring i kulturlivets spesifikke virkemåte, markeder, rammebetingelser, organiseringsformer og historie. Videre skal studenten opparbeide kompetanse i de nye områder som ligger i skjæringsfeltet mellom kultur og næring, som kultursponsing og kulturelt entreprenørskap.

Ferdighetsmål

Studenten skal opparbeide ferdigheter knyttet til analytisk tenkning, problemløsning og praktisk gjennomføring av økonomisk administrative arbeidsoppgaver som å lage et budsjett, lede et prosjekt og utvikle en sponsorplan. Etter endt studium vil studenten ha kompetanse til å utføre arbeidsoppgaver innen økonomi-, markeds- og kommunikasjonsavdelinger i kulturorganisasjoner/prosjekter, innen sponsoravdelinger i bedrifter og innen offentlige og private prosjekter i skjæringsfeltet mellom kultur og næring.

Holdningsmål

Studentene ved Kultur og ledelsestudiet skal opparbeide respekt for kunnskap og vitenskapelige og kulturelle verdier, slik at de lærer etterrettelighet og redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

1. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
KLS 2900 Kultur og kapital 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET 2123 Metode og dataanalyse 7,5 X  
KLS 3541 Bokbransjen 7,5 X  
KLS 3542 Scenekunst og orkester 7,5 X  
Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
KLS 3551 Kulturledelse 7,5   X
Valgkurs 2 7,5   X

VALGKURS

For valgkurs i høstsemesteret 2010 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan medio juli 2010.

For vårsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan medio november 2010.

For mer informasjon om valgkursordningen - Klikk her

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

3. studieår 2010/2011

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 2600 Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester 6 X  
KLS 2601 Opphavs- og kontraktsrett 9 X  
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
KLS 2602 Ledelse av kreative prosjekter 9   X
KLS 2603 Bacheloroppgave i kultur og ledelse 15   X
MRK 2602 Visuell kommunikasjon og design 6   X

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS XXX6 Filmbransjen 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
. Valgkurs 3 7,5 X  
. Valgkurs 4 7,5 X  
KLS XX10 Bacheloroppgave i kultur og ledelse 15   X
KLS XXX8 Musikkbransjen 7,5   X
KLS XXX9 Opphavs og kontraktsrett 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011.