Bachelor i Creative Industries Management

Bachelor i Creative Industries Management

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Enkelte av bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Terje Gaustad
Kandidatprofil

Bachelorstudiet Creative Industries Management er et unikt tverrfaglig studium som kombinerer økonomisk-administrative fag med fag som gir bransjekunnskap om kreativ næring. Studiet gir innsikt i et bredt spekter av kreative bransjer som musikk, film, TV, nye medier, spill, visuell kunst, design, litteratur, event og scenekunst. Studiet gir studentene teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store kreative virksomheter. I et arbeidsliv som i økende grad ønsker innovativ arbeidskraft er kompetansen som utvikles gjennom studiet dessuten overførbar og åpner for flere karrieremuligheter.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg en grunnkompetanse innenfor økonomiske fag og markedsføring, samt kunnskaper om den kreative næringens spesifikke virkemåte, markeder, rammebetingelser, organiseringsformer, aktører og historie. Studiet skal gi studenten inngående forståelse for de kreative bransjenes likheter og ulikheter. Videre skal studenten opparbeide kompetanse til å forstå og analysere det skjæringsfeltet som oppstår mellom kreative produksjonsprosesser på den ene siden og økonomisk-administrative tilnærminger på den andre. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om hvordan digitaliseringen skaper muligheter og utfordringer i kreativ næring.

Ferdighetsmål

Studenten skal opparbeide ferdigheter knyttet til analytisk tenkning og problemløsning innen kreativ næring. Videre skal studenten utvikle ferdigheter når det gjelder finansiering, markedsføring, entreprenørskap og prosjektledelse innen kreativ næring. Studenten skal utvikle ferdigheter til både å lede og være medlem av team innen kreativ næring. I løpet av studiet skal studenten også utvikle sine ferdigheter til å kommunisere fagspråk skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Studenten skal utvikle en reflektert holdning til samspillet mellom kreative og kommersielle perspektiver. Studenten skal også kunne sette ulike problemstillinger innen kreativ næring i et samfunnsperspektiv. Gjennom studiet skal studenten også lære etterrettelighet og redelighet i bruk av kreativt innhold, forskning og faglige fremstillinger. 

Studiemodeller
Bachelor i Creative Industries Management
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge 15 studiepoeng valgkurs (utgjør valgkurs 3 og 4). Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester. Det er mulig å velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret, og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i valgt  fagområde.

KursCourse type2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 2 og 3, Fordypning, Internship, Utveksling
15
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Valgkurs 4
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 28, 2017