Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Enkelte av bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Elin Akre Trønnes
Kandidatprofil

Dette studiet vil gi deg en unik kombinasjon av organisasjons-psykologiske, HR faglige og økonomisk-administrative kunnskaper. Studiet kvalifiserer for lederjobber i mindre og mellomstore virksomheter, for HR (human resource) jobber og for videre studier, bl.a. i organisasjonspsykologi.

Organisasjonspsykologi ledelsesfag og HR er basert på internasjonal forskning. Internasjonale perspektiver er dermed naturlig integrert i mange av dette bachelor programmets tema. Faget handler bl.a. om hvordan man effektivt kan lede og legge til rette for medarbeidere. Det handler også om hvordan man kan utvikle organisasjoner, planlegge og gjennomføre endringsprosesser. Studiet gir innsikt i en rekke psykologiske prosesser som påvirker arbeidstakere. Du vil lære å gjennomføre personaloppgaver slik som rekruttering, opplæring og konfliktløsning. HR-analytics, digitale testverktøy og ledelse i en digital verden er også tematikk som inngår i programmets kurs.

Faget er orientert mot å maksimere ytelse, produktivitet og et helsefremmende og bærekraftig arbeidsmiljø. I en digital verden er det fortsatt sentralt at ledere og HR medarbeidere forstår samspillet mellom medarbeideres kompetanse og ytelse, og hva som motiverer til innsats.

Studiet vil gi deg ferdigheter i analytisk tenkning og problemløsning, samt grunnleggende kunnskaper i økonomi og administrasjon. Samlet vil kunnskaper og ferdigheter du tilegner deg, støtte deg i en fremtidig leder og/eller HR-rolle når det gjelder å lede, organisere, tilrettelegge arbeidsoppgaver, og å legge karriereløp for de ansatte.

Med kombinasjonen dette studiet tilbyr av ledelse, HR ledelse, økonomi og administrasjon, vil du kunne sørge for at utvikling av ansatte og strategiske endringer i bedriften kan gå hånd i hånd.

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:

  • hvordan organisasjonspsykologiske prosesser påvirker organisasjoners effektivitet.
  • hvordan bl.a. motivasjon, menneskelige egenskaper, tenkning, gruppedynamikk, og arbeidsmiljø påvirker effektiv utførelse av arbeidet.
  • hvordan ledelses-prosesser påvirker organisasjoners effektivitet, herunder krysskulturelle perspektiver på ledelse.
  • hvordan planlegging og forvaltning av menneskelige ressurser påvirker effektivitet og resultater
  • hvordan strategisk HR, HR digitalisering, prinsipper for bærekraft og internasjonal mobilitet blant arbeidstakere påvirker livet i organisasjoner.
  • arbeidslivets regler og retningslinjer
 • For å lykkes med dette må kandidatene også ha brede kunnskaper om følgende:
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap analyseres
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter.
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
 • Har grunnleggende kunnskap i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
 • Kjenner til fagområdets historie, praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • Ledelse, effektiv kommunikasjon og styring av endringsprosesser
  • Rekruttering, kompetanseutvikling og karriere-planlegging.
  • Tilrettelegging av arbeidsmiljø, herunder:
   • Likestilling, konfliktløsning, bærekraft og inkludering
   • Forvaltning av lover og regler i arbeidslivet.
 • innhente, sortere og vurdere informasjon om personalrelevante forhold, herunder analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder, gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser, kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere konsekvenser av beslutninger
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • skal opparbeide respekt for kunnskap, vitenskapelige og organisatoriske verdier, slik at de lærer etterrettelighet og redelighet i forskning og faglige fremstillinger.
 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • kan arbeide i internasjonale miljøer
 • kan samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
Studiemodeller
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 3., 4. og 5.semester.

I 5. semester er det lagt opp til at studentene skal velge 15 studiepoeng i høstsemesteret. Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

Endring i studieplanen vår 2021 - Det er foretatt en endring i fasing av kurs etter publisering av studieplanen. Kurset ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon er flyttet frem, til 1. år (2. semester vår 2021) (Endring utført her 06.07.20)

Endring 2021/22 og 2022/23 - Noen programkurs har fått endret gjennomføringssemester (Endring vedtatt 23.09.20).

KursCourse type2020 Høst2021 Vår2021 Høst2022 Vår2022 Høst2023 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 2
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 3 og 4, Internship, Utveksling
15
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 25, 2019