ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

Kurskode: 
ORG 3520
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mats Glambek
Anne Gjertrud Fure
Kursnavn på engelsk: 
Individual differences, recruitment and selection
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Organisasjoner består til syvende og sist av unike individer, og kunnskap om de egenskaper og ferdigheter som gjør mennesker ulike er relevant for en rekke organisatoriske prosesser og utfall. I beste fall kan den hjelpe organisasjonen til å velge den beste kandidaten til en ledig jobb, og til å sikre at ledere og medarbeidere når sine potensial. I verste fall kan mangelen på slik kunnskap føre til kostbare feilansettelser og gå ut over organisasjonens ytelser og konkurransedyktighet.

Dette kurset har hovedvekt på personlighetspsykologi, og drøfter både arv/miljø-problematikk og sentrale teoretiske perspektiver på personlighet. Kurset legger særlig vekt på det trekkteoretiske perspektivet på personlighet, og gir studentene en innføring i både gjengs og anbefalt bruk av personlighetstester. Begrepene intelligens og emosjonell intelligens blir også drøftet, med vekt på forskningsbasert og oppdatert kunnskap om bruk av evnetester. Kurset tar videre for seg personlighet og individuelle forskjeller med hensyn til seleksjon av nye medarbeidere, og diskuterer hvordan ulike seleksjonsmetoder som intervju og psykologiske tester kan hjelpe organisasjonen å dekke sine kompetansebehov. Målet er at studentene i etterkant skal forvalte bred og nyansert innsikt innen temaet personlighet og individuelle forskjeller, i tillegg til å kunne forholde seg fagkritisk til gjeldende metoder for rekruttering og seleksjon av nye medarbeidere.

Kunnskapsmål

Studenten skal ha kunnskaper om:

 • Sentrale teoretiske og vitenskapelige perspektiver på personlighet
 • Begrepene intelligens og emosjonell intelligens
 • Betydningen av arv- og miljø for utvikling av individuelle forskjeller
 • Konkrete personlighetstester og evnetester
 • Sentrale begrep knyttet til testmetodikk
 • Nytteverdi og nødvendighet av ulike trinn og fremgangsmåter i en seleksjonsprosess
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne drøfte ulike perspektiver og aktuell kunnskap om personlighet og intelligens i teoretisk og anvendt forstand. Dette innebærer at studentene skal kunne gi eksempler på hvordan ulike individuelle forskjeller knytter seg til egnethet og kompetanse i jobben, samt å drøfte nytteverdien av intervjuer og psykologiske tester i seleksjonsprosesser.

Generell kompetanse

Studiet av individuelle forskjeller (differensialpsykologi) er en helt grunnleggende tematikk i psykologien, også innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Personlighet er det man oftest tester for i rekrutteringsprosesser i arbeidslivet i Norge, men i stadig større grad benyttes også evnetester (intelligens). På et mer generelt grunnlag er det nyttig å ha kunnskap om flere sider ved individuelle psykologiske egenskaper, ikke minst den rollen arv (biologi) og oppvekstmiljø spiller for å forstå hvordan den enkelte er som voksen.

Mot denne bakgrunnen skal studentene i løpet av kurset utvikle en grunnleggende forståelse for individuelle psykologiske egenskaper. Videre skal studentene forstå hvordan egenskapene spiller seg ut i arbeidslivet, og selvstendig kunne drøfte hvordan individuelle forskjeller påvirker egnethet og kompetanse i spesifikke yrker eller stillinger.

Kursets innhold

Personlighetspsykologi

 • Evolusjon, genetikk og personlighet
 • Det trekkteoretiske perspektivet på personlighet
 • Psykodynamisk personlighetsteori
 • Kognitiv personlighetsteori
 • Humanistisk-eksistensiell personlighetsteori
 • Personlighet, helse og hardførhet

Andre individuelle forskjeller

 • Intelligens
 • Emosjonell intelligens

Individuelle forskjeller og seleksjon

 • Jobbanalysen
 • Kompetansevurderinger
 • Intervju som seleksjonsverktøy
 • Evnetester
 • Personlighetstester
 • Testmetodikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av 39 forelesningstimer fordelt på 13 samlinger, og 2 webinarer. I forelesningene vil det legges vekt på basalfaglig kunnskap om individuelle forskjeller, samt anvendte perspektiver. I forelesningene vil det bli lagt opp til enkelte praktiske øvelser, bruk av caser i diskusjonsgrupper og andre studentaktive læringsformer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 35201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Kurset gjennomføres med 3 timers samlinger
Webinar
2 Time(r)
Det vil bli gjennomført et webinar i begynnelsen av semesteret og et webinar i slutten av semesteret.
Forberedelse til undervisning
48 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
108 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.