ORG 3540 HR-ledelse

ORG 3540 HR-ledelse

Kurskode: 
ORG 3540
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Eric Arne Lofquist
Kursnavn på engelsk: 
HR Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Strategisk HR ledelse er opptatt av politikk og praksis som gjør at organisasjoner klarer å oppnå sine organisatoriske mål gjennom sine menneskelige ressurser. Et sentralt formål med strategisk HR ledelse er å utvikle nødvendig kompetanse blant ansatte for å oppnå ønskede forretningsresultater selv om rammebetingelsene endrer seg, og å øke ansattes motivasjon og mulighetsrom til å prestere sitt beste i tråd med bedriftens strategi. Strategisk HR ledelse er også i økende grad opptatt av å måle effekten av HR initiativer og muliggjør bedre HR beslutningstaking gjennom systematisk innsamling, analyse og tolkning av HR data.

Dette fordypningskurset i Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse fokuserer på sentrale områder av praksis innen strategisk HR ledelse, samt på de teoretiske rammene som forklarer hvorfor HR-rutiner skal fungere i tråd med ønsker og forventninger. Kurset belyser rollen som ledere/HR ledere spiller i prosessen med å støtte og utvikle ansatte for å skape et samsvar mellom kapasiteten til de menneskelige ressursene i organisasjonen og skiftende behov og mål i omgivelsene. I tillegg skal kurset forberede studentene for et moderne arbeidsliv der forståelse av HR analyser er ment å sette dem i en bedre posisjon til å få innflytelse i strategiske ledelsesprosesser og muliggjøre bedre, mer strategiske HR beslutningsprosesser.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap for å beskrive og skille mellom de sentrale områdene av strategisk HR praksis dekket i kurset, og forstå hvorfor HR praksiser fungerer slik de gjør.
 • De skal forstå den viktige rollen som ledere/HR ledere spiller i å utvikle og istandsette ansattes nødvendige kompetanse for å oppnå ønsket forretningsresultater.
 • De skal ha kunnskap til å kunne kvantitativt måle effektiviteten av HR initiativer, og forstå hva slags beslutninger som HR data kan brukes til.
Ferdighetsmål
 • Studentene bør være i stand til å kunne forklare og analysere funksjonene i hver strategiske HR praksis som dekkes i kurset, og de forskjellige måtene som disse praksisene tilrettelegger for ønsket atferd blant de ansatte.
 • De vil lære hvordan man går fram for å samle inn og analysere HR data på en effektiv måte samtidig som etiske hensyn ivaretas.
 • De vil få ferdigheter i presentere og diskutere strategiske HR spørsmål både skriftlig og visuelt.
Generell kompetanse
 • Studentene skal bli i bedre stand til å tenke strategisk rundt HRM og reflektere i større grad rundt sin rolle som en strategisk HR leder.
Kursets innhold
 • Skillet mellom strategisk HR-ledelse og HRM og den teoretiske bakgrunnen for dette.
 • Inngående redegjørelse rundt sentrale områder av strategiske HR-praksiser inklusive sosialisering av nyansatte, prestasjonsledelse og tilbakemeldingsprosesser herunder gjennomføring av medarbeidersamtaler, talentledelse, opplæring og kompetanseutvikling, samt HR innenfor internasjonale og/eller globale virksomheter.
 • En innføring i innsamling og analyse av HR data for å avgjøre effektiviteten til og virkningen av HR initiativer og muliggjøre flere strategiske HR beslutningsprosesser.
 • Lederen og/eller HR-lederens rolle i arbeidet med å planlegge, beslutte og innføre strategisk HR.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Informasjon om aktiviteter som skal inngå i mappen vil bli gitt i starten av kurset.
Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret. Det oppfordres til at man danner grupper med 3 - 5 deltagere.
Eksamenskode: 
ORG 35401
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Webinar
4 Time(r)
To webinarer med varighet på 2 timer
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
19 Time(r)
Jobbe aktivt med feedback fra innleverte deler av mappen.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Inkludert forberedelse til undervisning
Gruppearbeid / oppgaver
70
Jobbe med mappen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.