ORG 3610 Ledelse og innflytelse

ORG 3610 Ledelse og innflytelse

Kurskode: 
ORG 3610
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mette Marthinussen Aanes
Mads Nordmo Arnestad
Kursnavn på engelsk: 
Management and influence
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å utøve innflytelse overfor andre er en sentral grunnlagsferdighet i enhver profesjon, særlig ledelse. Innflytelsesbasert ledelse handler om hvordan en organisasjon kan ledes til effektivitet gjennom myndiggjøring, involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere. For å oppnå effektivitet i ledelse er leder avhengig av integritet og innflytelse. For å lykkes i lederrollen er det derfor en forutsetning at lederen har kompetanse i de organisasjonspsykologiske og sosiale prosessene som skaper gode samhandlingsprosesser i organisasjonen. Det er også avgjørende at leder har evne til å omgjøre denne kompetansen til aktiv handling som er synlig i organisasjonskulturen. God ledelse handler om å formidle visjoner og mål på en tydelig og inspirerende måte, og evne til å delegere arbeid i samsvar med modenhetsnivået til hver enkelt medarbeider. Sentralt i innflytelsesprosessen er selvinnsikt i egen påvirkningskraft, kunnskap om hvordan medarbeidere lar seg påvirke og hva som motiverer, inspirerer og skaper trygge relasjoner, og sunne strukturer rundt arbeidsprosessen.

I dette kurset tar vi utgangspunkt i psykologisk forskning om mellommenneskelig innflytelse, og forsøker å anvende prinsippene herfra på nye og relevante domener.

Sentrale mål med kurset er:

 • Øke kursdeltakeres kunnskap om forskningsbaserte teknikker for innflytelse og overtalelse i mellommenneskelige settinger
 • Øke deltakernes refleksjonsnivå rundt egen lederrolle og foretrukne innflytelsesstrategier; hva kjennetegner deg som leder, personlighet, lederstil, tankesett og mental robusthet, evne til å se seg selv utenfra
 • Hjelpe kursdeltakerne til å bli mer effektive i sin omgang med andre mennesker, og vise nyttige verktøy i hvordan leder kan undersøke hvordan egne mål samsvarer med de ansattes prioriteringer - utvikle en mer undersøkende samhandlingsstrategi
 • Gi en innføring i relevante organisasjonspsykologiske teorier, modeller, verktøy, øvelser og case som fremmer deltakernes forutsetninger for å lykkes i lederrollen - utvikle et større repertoar av handlingsstrategier
Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske og, lederfaglige kunnskaper om mellommenneskelig innflytelse, kunnskaper relevant for arbeidslivet og for videre studier innen organisasjons- og ledelsesfag.

Etter dette kurset skal studentene ha kunnskap om:

Effektive former for ledelse

Psykologiske og sosiale påvirkningsfaktorer, herunder

 • Forpliktelse og konsistens
 • Gjensidighet
 • Sosiale bevis/konsensus effekt
 • Autoritet
 • Forkjærlighet
 • Knapphet
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet og innflytelse i organisasjoner. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende lærestoffet og de verktøy som blir presentert på praktiske eksempler fra organisasjonslivet.

Etter dette kurset skal studentene kunne:

 • Vise grunnleggende forståelse av lederskapet i et moderne perspektiv
 • Utvikle og anvende ulike innflytelsesteknikker i ulike settinger, på en effektiv og konstruktiv måte
 • Vise etisk bevissthet rundt hvordan makt og innflytelse påvirker organisasjonskulturen
Generell kompetanse

Studentene skal kunne nyttiggjøre seg den faglige kompetansen i egen utvikling som fremtidige ledere og reflektere over egen lederatferd og hvordan denne påvirker samspillet i organisasjonen.

Etter dette kurset skal studentene kunne reflektere over:

 • Eget lederskap og egen påvirkningskraft
 • Verdien av forskningsbasert kunnskap om ledelse og innflytelse
 • Etiske forhold knyttet til innflytelse og overtalelse
 • Nytteverdien av de ulike teoriene, modellene og verktøyene som presenteres i kurset
 • Hvordan makt og innflytelse kan brukes konstruktivt for å oppnå effektivitet, trivsel og utvikling i organisasjonen

Ved gjennomføring av kurset vil studentene være bedre i stand til å forstå og diskutere ulike sider av lederrollen og dens påvirkningskraft, og ha et grunnlag for å kunne foreta bedre beslutninger når det gjelder valg av strategier og verktøy som optimaliserer effektivitet og innflytelse i organisasjonen.

Kursets innhold
 • Effektivitet i relasjonelt samspill med andre
 • Psykologiske prinsipper for innflytelse i organisasjoner
 • Innflytelsesbasert ledelse
 • Makt, integritet og innflytelse
 • Etikk i det moderne ledelsesfaget
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Variert undervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet og oppgaveløsning, case og verktøystrening.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 36101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Variert klasseromsundervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet, oppgaveløsning og eventuelle andre pedagogiske klasseromsaktiviteter.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Egen forberedelse til forelesninger og eksamen.
Eksamen
5 Time(r)
Skriftlig skoleeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.