Bachelor i entreprenørskap

Bachelor i entreprenørskap

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Enkelte av bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Jørgen Veisdal
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i Entreprenørskap er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for selskapsetablering og nyskaping. Studiet gir innsikt i et bredt spekter av endring, oppstart og skalering som skal gi kandidatene mulighet til å se forretningsmessige muligheter, håndtere omstilling i markeder, endring i organisering og nye forretningsmodeller. Studiet gir studentene teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store virksomheter. Fagene er rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, samt sentrale kurs i markedsføring, bedriftsøkonomi- og ledelse. Studiet vil også gi grunnlag for en videre akademisk karriere. Du oppfordres underveis til å velge mellom tre ulike retninger:

 • En for deg som ønsker å lage din egen arbeidsplass i løpet av studiet. Denne retningen inkluderer praksis gjennom et internship i egen oppstartsbedrift som anbefalt valgfag.
 • En for deg som ønsker å lære mest mulig om det å jobbe i- og for et oppstartsselskap eller bli rådgiver for et slikt selskap. Denne retningen inneholder øvelse i team-, veileder og konsulentrollen med anbefalte valgfag.
 • En tredje retning for deg som vil ha bredest mulig kunnskap innen innovasjon og entreprenørskap, som kan benyttes i arbeid med endringer i eksisterende bedrifter og organisasjoner.

Alle tre retningene passer godt til deg som ønsker å utfordre deg selv og medstudentene dine, til å mobilisere egne ressurser, forstå endringer i samfunnet, identifisere og diskutere forretnings-modeller. Du blir en del av et dynamisk, lite studiemiljø med høy takhøyde og fokus på å hjelpe hverandre til å lykkes. 

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om fagfeltene entreprenørskap og markedsføring, oppstart, drift og skalering, organisering og finansiering herunder:
  • hva som kjennetegner ressursmobilisering og nettverk i oppstart og drift av en ny virksomhet (startup)
  • hvordan virkemiddelapparatet og økosystemet rundt oppstart og skalering fungerer, herunder Innovasjon Norge, Venture aktører og forretningsengler
  • hvordan digitalieringen skaper muligheter og utfordringer for nye virksomheter
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes, hvilke rettsgrunnlag virksomhetene er tuftet på og hvordan regnskap analyseres
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer nye produkter og tjenester
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi, jus og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
 • har grunnleggende kunnskap i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
 • kjenner til entreprenørskap- og innovasjonsforskningens historie, praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap for å
  • registrere, utvikle, drifte og legge ned en virksomhet
  • etablere, delta og lede et oppstarts-team
  • utarbeide regler, rutiner og ledelse av en ny virksomhet
  • identifisere rettslige problemstillinger og forhindre og løse problemer ved hjelp av juridisk innsikt
 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • innhente, sortere og vurdere informasjon
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere konsekvenser av beslutninger
 • kan lede og være medlem av team i en oppstarts virksomhet eller et innovasjonsprosjekt
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • viser evne til å reflektere over interessemotsetninger mellom grunnleggere av en oppstart og de kommersielle interessenter i en vekstfase, herunder investorperspektivet til ulike interessenter, fra akseleratorprogrammer, banker, risiko-fond og forretningsengler
 • kjenner til ulike forretningsmodeller, finansiering og kommersialiseringsstrategier
 • kjenner til juridiske forhold, IPR og kontraktsrett med hovedvekt på ny virksomhet
 • kan hjelpe andre i etablerings- endrings- og omstillingsprosesser
 • kan sette ulike problemstillinger innen oppstart, vekst og endring i et samfunnsperspektiv
 • kan etterrettelighet og redelighet i bruk av kreativt innhold, forskning og faglige fremstillinger
 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafts hensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • kan arbeide i internasjonale miljøer
 • kan samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
Studiemodeller
Bachelor i entreprenørskap
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 3, 4 og 5 semester.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester. (Det er ikke krav til at kurset JUR 3420 Forretningsjus gjennomføres for studenter som velger utveksling i 5. semester.)

Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 25, 2019