ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

Kurskode: 
ENT 3610
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jørgen Veisdal
Christian Andvik
Emnenavn på engelsk: 
Leadership and valuation of a start-up company
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har som hovedmål å gjøre studentene i stand til å hente inn investorkapital til et oppstartsselskap. Kurset skal gi studentene ferdigheter slik at de er rustet til å gjennomføre denne prosessen i praksis. I dette ligger å kunne lede denne prosessen, vurdere verdien til selskapet og forstå investorenes perspektiv.

Det legges opp til studentpresentasjoner, diskusjoner, inkludert intervju av entreprenør/investeringsmiljøer.  

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om verdivurdering og kapitalinnhenting
 • Opparbeidet seg forståelse for ledelse og prosjektledelse spesielt
 • Tilegnet seg kunnskap om teamarbeid og kommunikasjon
 • Tilegnet seg kunnskap om oppskalering og vekst
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne verdivurdere et oppstartsselskap
 • Være i stand til å hente inn kapital til et oppstartsselskap
 • Være i stand til å lede team og prosjekter
 • Kunne mobilisere ressurser i team og kommunisere eksternt
 • Lede oppstartsselskaper for videre vekst 
Generell kompetanse

Kurset skal gi studentene kompetanse slik at de er rustet til å gjennomføre en kapitalinnhentingsprosess i praksis. Studentene skal kunne forstå og reflektere over kompleksiteten i slike prosesser.

Kursets innhold
 • Del 1: Lønnsomhetsvurdering.
 • Del 2: Verdivurdering av oppstartsbedrifter.
 • Del 3: Hvordan kan en oppstartsbedrift finansieres?
 • Del 4: Ledelse og prosjektledelse
 • Del 5: Teamarbeid og kommunikasjon  
 • Del 6: Organisering og videre vekst i oppstartsbedrift
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og bedriftsstudier. Undervisningen legges opp med høy grad av interaktivitet – gjennom presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og møter med eksterne. 

Arbeidskrav
Studentene forventes å være til stede under samtlige forelesninger og bidra aktivt til kunnskapsutveksling og klassediskusjon. Oppmøte dokumenteres av foreleser ukentlig. Studentene må løse to oppgaver for å gå opp til eksamen, en gruppeoppgave og en individuell logg (begge legges ut og skal besvares på itslearning).

Gruppeoppgaver fordeles ved semesterstart, og skal leveres som en skriftlig oppgave (basert på del 1 og del 2 i kurset). Studentene kan være mellom 2 - 3 på hver gruppe.

Den andre oppgaven er en individuell logg basert på refleksjonsspørsmål fra undervisningens del 3, del 4, del 5 og del 6.  

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

 Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk42Kurset har 4 arbeidskrav, hvor 2 arbeider/oppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen: 1) Gruppeoppgave fra del 1. 2) Gruppeoppgave fra del 2. 3) Individuell oppgave: Intervju en tidligfase privat investor og bruk teori fra pensum i analysen. 4) Individuell oppgave: Logg (fra del 3, 4, 5 og 6). Ytterligere informasjon gis ved kursstart.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:4
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 4 arbeidskrav, hvor 2 arbeider/oppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen: 1) Gruppeoppgave fra del 1. 2) Gruppeoppgave fra del 2. 3) Individuell oppgave: Intervju en tidligfase privat investor og bruk teori fra pensum i analysen. 4) Individuell oppgave: Logg (fra del 3, 4, 5 og 6). Ytterligere informasjon gis ved kursstart.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT 36101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
To sensorer
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 Måned(er)Gruppe (2 - 3)Kurset avsluttes med en gruppebasert skriftlig oppgave (2 - 3 studenter) i form av en forretningsplan eller liknende dokument tilpasset relevant investor. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon og diskusjon
Eksamenskode:
ENT 36102
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
To sensorer
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Nei30 Minutt(er)Gruppe (2 - 3)Den muntlige eksamen (inntil 30 minutter) blir gjennomført som et investormøte hvor studentene får ti minutter til å presentere oppstartsselskapet, og den resterende delen består av spørsmål til den muntlige og skriftlige eksamen. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Varighet:1 Måned(er)
Kommentar:Kurset avsluttes med en gruppebasert skriftlig oppgave (2 - 3 studenter) i form av en forretningsplan eller liknende dokument tilpasset relevant investor. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:ENT 36101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon og diskusjon
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:Den muntlige eksamen (inntil 30 minutter) blir gjennomført som et investormøte hvor studentene får ti minutter til å presentere oppstartsselskapet, og den resterende delen består av spørsmål til den muntlige og skriftlige eksamen. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:ENT 36102
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
54 Time(r)
Eksamen
30 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.